Hirdetés

Egészség és Biztonság

This page was last updated on: 2021-09-05

Munkaadó felelőssége

Magyarország területén minden dolgozónak joga van az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeihez. A munkáltató köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkakörülméyeket, figyelembe véve a munkavállaló felelősségét is ebben. 

(1993. évi  XCIII. Törvény a munkavédelemről 1-2  paragrafus) 

 A munkavédelemi és foglalkozásegészségügyi szabályok alkalmazása a munkaadó felelőssége. A munkavállaló egészégi állapotát térítésmentesen vizsgálni kell az alkalmazás előtt és rendszeresen az alkalmazás során. A munkaadónak biztosítania kell, hogy a munkaidő beosztás megfeleljen a munkahelyi biztonság és egészség feltételeinek és a munka.

(2012. I. törvény a munka törvénykönyvéről  51 & 97 paragrafusok)

Ingyenes védelem

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a munkáltatók megkövetelik a személyes védőeszközök alkalmazását.  A munkaadóknak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozniuk, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. 

A munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól, a munkavállalók számától függően a munkahelyeket megfelelő eszközökkel kell felszerelni a tüzek leküzdésére, és szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is el kell látni ezeket; a veszélyforrások ellen biztonsági berendezéseket és eszközöket, jelző-, tűzoltó, mentőkészülékeket, vészkapcsolókat, biztonsági megvilágítást (a továbbiakban: biztonsági berendezéseket) működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani. A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök biztosítását.

(1993. évi  XCIII. Törvény a munkavédelemről, 42, 44, 47, 54 & 60-61 paragrafusok; 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről)

Képzés

A Munkavédelemről szóló törvény 55. paragrafusa szerint a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló  munkába álláskor, a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.

(1993. évi  XCIII. Törvény a munkavédelemről 55 & 60 paragrafus)

Munkaügyi ellenőrzés

A munkaügyi ellenőrzést a 1996. évi  LXXV törvény  a munkaügyi ellenőrzésről és 1993. évi  XCIII. Törvény a munkavédelemről szabályozza. 

A Kormány a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására 2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelölte ki. A Kormány továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot jelölte ki.

Az NMH jogállását tekintve központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el; a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

A munkaügyi felügyelők felügyelik a munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi és a munkaügyi törvényekben foglaltak megvalósulását. A munkaügyi felügyelők, továbbá, felelősek a munka törvénykönyve rendelkezéseinek betartásáért a szakszervezetek szervezését, a választott szakszervezeti tisztségviselők, az üzemi tanácstagok és munkavédelmi képviselők védelmét, valamint a munkaidő szabályainak betartását illetően.

(www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=123&set_lang=123)

Munkahelyi egészség és biztonság szabályozása

  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( 2013-ban a 2013. évi CIII törvénnyel módosítva) / Labour Code, 2012 (amended in 2013 by Act CIII of 2013)
  • 1996. évi LXXV törvény a munkaügyi ellenőrzésról / Act LXXV of 1996 on Labour Inspection
  • 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről / Act No. 93 of 1993 concerning Occupational Safety and Health
  • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről / 10/2016. (IV.5) NGM Decree on the minimum level of safety and health requirements for working equipment and their use
loading...
Hirdetés

Images

Hirdetés
Hirdetés
Loading...
<!-- /15944428/Berbarometer.hu/Berbarometer.hu_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>