Afhoudingen op het loon, sociale zekerheid

Welke afhoudingen zijn er op je loon? Check Loonwijzer.be.
 •  Als loontrekkende ben je over het algemeen onderworpen aan sociale zekerheid.Hierop bestaan enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als je werkstudent bent of als je minder dan 8 uur per week werkt voor het huishouden van de werkgever of zijn gezin.


Voor de werkgever betekent dit het volgende:

 •  Hij laat zich registreren bij de instelling die de sociale zekerheidsbijdragen int. Behalve in enkele uitzonderlijke gevallen (zeelui), is dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).  
 •  Hij laat de RSZ onmiddellijk elektronisch weten dat hij je in dienst heeft genomen: onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA).
 •  Hij houdt op je loon de persoonlijke bijdrage in. Die komt in principe overeen met 13,07% van je brutoloon. Als je loon in de buurt ligt van het minimumloon, betaal je een lagere bijdrage. Hij doet aangifte van je loon en werktijd bij de RSZ. Dat gebeurt in principe ook elektronisch (Multifunctionele aangifte: DMFA).
 •  Hij betaalt de RSZ de persoonlijke bijdragen die hij heeft ingehouden op je loon, evenals de werkgeversbijdragen.

 

Aangifte RSZ

 •  Je recht op sociale zekerheid hangt niet af van de effectieve storting van de bijdragen, maar van de aangifte bij de RSZ. Als er geen aangifte is gebeurd, of slechts voor een gedeelte van je werktijd, of als een gedeelte van je loon in het zwart wordt betaald, dan heeft dat gevolgen voor je rechten inzake sociale zekerheid: ziekenfonds (gezondheidszorg en uitkeringen), gezinsbijslagen, werkloosheid, pensioenen, enz.

 

Twijfel

 • Als je eraan twijfelt of je werkgever zijn verplichtingen wel nakomt, kan je informeren bij de RSZ. Blijkt er inderdaad een probleem te zijn, dan kan je ook verder bij de RSZ terecht.

 

RSZ inhouding moet!

 •  In geval van problemen i.v.m. uw werkloosheidsuitkering, kan je, op voorwaarde dat op je bezoldiging sociale zekerheid werd ingehouden, klacht indienen bij de inspectie of bij het ACV. Je hoeft niet te wachten tot je situatie is geregulariseerd. Het is dus nuttig in dit geval je loonbrieven te kunnen tonen. Let er dus altijd op dat je loonafrekening conform de reglementering gebeurt, en dat er dus RSZ-inhouding op vermeld staat. Als het niet gebeurt, is het meer dan waarschijnlijk een teken dat er een probleem is!

 

Bedrijfsvoorheffing

 • Na de inhoudingen voor sociale zekerheid zal de werkgever op je loon een bedrijfsvoorheffing inhouden, die geldt als voorschot op je belastingen.

 

De werkgever heeft volgende verplichtingen:

 •  Hij laat zich inschrijven als werkgever bij de dienst bedrijfsvoorheffing
 •  Hij houdt op je loon de voorgeschreven bedrijfsvoorheffing in. In principe wordt de voorheffing berekend volgens een barema dat rekening houdt met het bedrag van je loon en met het aantal personen ten laste. Je kan vragen een hoger bedrag in te houden, bijvoorbeeld als je meent dat de voorheffing lager zal liggen dan je uiteindelijke aanslag.

 

Je kan er met name belang bij hebben als je:

 • Meerdere banen tegelijk uitoefent dan die waarover het gaat (je hebt bijvoorbeeld een bijberoep, of je combineert verschillende deeltijdse banen)
 • Je was ziek of werkloos tijdens een deel van het jaar (ziekte- en werkloosheidsuitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen, maar er wordt niet noodzakelijk voorheffing ingehouden bij de bron).
 • Hij geeft de betaalde sommen aan bij de dienst bedrijfsvoorheffing;
 • Hij betaalt de ingehouden voorheffingen;
 • Hij bezorgt een loonfiche met de betaalde bezoldigingen en de voorheffingen die in de loop van het jaar bij de bron werden ingehouden. Die loonfiche wordt je bezorgd tijdens de maand april van het jaar daarop.

 

Effectieve stortingen:

 • Voor de berekening van je belastingen houdt de belastingadministratie rekening met aangegeven voorheffingen, en niet met effectieve stortingen. Als de werkgever de bedragen niet heeft aangegeven, zal de voorheffing van je belastingen worden afgetrokken indien je bewijst dat de voorheffing werd ingehouden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van je loonbrieven.
loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>