Bescherming van het loon

Vul de Salaris enquête in en maak kans op een prijs

 

De Loonbeschermingswet heeft tot doel aan de werknemer een vrije beschikking over zijn loon te waarborgen en misbruiken bij de uitbetaling van het loon tegen te gaan.
Deze wet kent een ruim toepassingsgebied: ze is van toepassing op de werknemers en werkgevers en ook op personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder andermans gezag en op de personen die hen tewerkstellen. Ook het loonbegrip in deze wet is ruimer dan in het louter arbeidsrecht.


Maatregelen voor de bescherming van het loon

 •  Vrije beschikking over het loon
 •  De werknemer heeft de vrije beschikking over zijn loon en het is de werkgever verboden deze vrijheid op enigerlei wijze te beperken.
 •  Het loon in geld
 •  Het loon in geld moet worden uitbetaald in munt die wettelijk gangbaar is in België, behalve als de werknemer zijn activiteit in het buitenland uitoefent en vraagt te worden betaald in munt die wettelijk gangbaar is in het land waar hij tewerkgesteld is.
 •  De uitbetaling moet ofwel van hand tot hand gebeuren ofwel in giraal geld, d.w.z. door middel van een postassignatie, een circulaire check of een overschrijving op een bank- of postchequerekening.
 •   Het loon in natura
 •  Een gedeelte van het loon mag in natura worden uitbetaald, wanneer deze wijze van betaling gebruikelijk is of wenselijk wegens de aard van de betrokken bedrijfstak of het betrokken beroep.
 •  Dit gedeelte wordt schriftelijk geschat en ter kennis van de werknemer gebracht bij zijn indienstneming. Het mag niet hoger zijn dan een bepaald gedeelte van het totale brutoloon.
 •  Periodiciteit van de uitbetaling
 •  Het loon moet aan de arbeiders op gezette tijden worden uitbetaald, ten minste tweemaal in de maand, met een tussenpoos van ten hoogste 16 dagen.
 •  Het loon van de bedienden moet ten minste om de maand worden uitbetaald.
 •  Het loon moet uiterlijk worden uitbetaald op de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling geschiedt, behalve indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere termijn bepaalt (met een maximum van 7 werkdagen).
 •  Ingeval van overwerk moet het gewone loon voor elk overuur betaald worden op hetzelfde ogenblik en vastgesteld worden op dezelfde manier als het loon dat verschuldigd is voor de betaalperiode waarin de inhaalrust is toegekend.
 • In geval van toepassing van een stelsel van variabele uren, heeft de werknemer bij elke betaalperiode recht op het gewone loon voor de gemiddelde arbeidsduur die hij moet presteren. Heeft hij meer uren gepresteerd, dan is hem het loon voor die meer gepresteerde arbeidsuren verschuldigd.
 •  Afrekening
 •  Bij elke definitieve betaling wordt aan de werknemer een afrekening overhandigd.
 •  Plaats van uitbetaling
 •  Het loon moet derwijze worden uitbetaald dat de werknemer zich niet tijdens een gewone rustdag moet verplaatsen.
 •  De uitbetaling van hand tot hand moet, behoudens akkoord van partijen, gedaan worden op de plaats waar de arbeid wordt verricht of in de onmiddellijke nabijheid ervan.

 

(bron: http://meta.fgov.be/pc/pce/pcel/nlcel04.htm)

loading...
 
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Loading...
<!-- /15944428/loonwijzer.be/loonwijzer.be_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>