Wat houdt een beleid tegen seksuele intimidatie in?

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Een beleid tegen seksuele intimidatie is gericht op het voorkomen en beheersen van seksuele intimidatie op het werk als zich dat toch voordoet. Dit beleid is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het kan beschreven staan in een handboek personeel. Het kan ook overeengekomen zijn tussen het bedrijf, de vakbond of een andere vertegenwoordiging van het personeel. Soms kiezen werkgevers ervoor om dit beleid op te nemen in een algemeen beleid om te voorkomen dat medewerkers elkaar overlast bezorgen (bijvoorbeeld om redenen van ras, handicap, seksuele voorkeur, leeftijd en dergelijke). Soms besluiten werkgevers wel degelijk tot een apart beleid op het gebied van seksuele overlast, vooral wanneer zich dat veel voordoet. Welke keuze wordt gemaakt, is niet zo belangrijk. Als er maar een beleid is.

Als er op je werk geen beleid tegen seksulele intimidatie is, kun je er om vragen. Dit kun je misschien het beste doen in samenspraak met je vakbond of met de afdeling personeelszaken. Zo'n beleid inzake geweld op het werk kan vervolgens worden geraadpleegd als er zich incidenten voordoen.

Dit beleid zou op schrift moeten staan en zo nodig worden vertaald in de gangbare talen op de werkvloer, opdat medewerkers uit diverse culturen en taalgebieden er kennis van kunnen nemen. Dit beleid zou ook regelmatig moeten worden herzien om te beoordelen hoe effectief en actueel het (nog) is.

Een beleid tegen seksuele intimidatie zou de volgende punten moeten bevatten:

  • een definitie van seksuele intimidatie
  • voorbeelden van seksuele intimidatie
  • wat seksuele intimidatie niet is
  • de omstandigheden waaronder het zich kan voordoen
  • de gevolgen als het zich voordoet
  • hoe incidenten te rapporteren en de vervolgstappen
  • de verantwoordelijkheden van het management en de medewerkers
  • informatie over plekken waar hulp kan worden verkregen
  • een nul-tolerantie regel
  • een positiebepaling van het bedrijf inzake seksuele intimidatie

Geef eens een voorbeeld van een beleid tegen seksuele intimidatie?

Hieronder volgt een simpel voorbeeld van een beleidsstuk inzake seksuele intimidatie, dat de richtlijnen voor handelen bevat in een bedrijf

Het management van ____(bedrijfsnaam) verplicht zich tot het scheppen van een werkomgeving en - klimaat waarin eenieder wordt gerespecteeerd en fatsoenlijk behandeld (het bedrijf zou hier een paar doelen met betrekking tot seksuele intimidatie kunnen opnemen).

Elkaar lastig vallen op de werkvloer is niet toegestaan (het bedrijf zou hier een paar mogelijk oorzaken van seksuele intimidatie kunnen noemen). Eenieder is gehouden om seksuele intimidatie te voorkomen. Het management, afdelingschefs en medewerkers gedragen zich overeenkomstig dit beleid en kunnen door de werkgever aansprakelijk worden gesteld bij niet inachtneming (als er nog anderen op de werkvloer komen die niet onder deze groepen medewerkers vallen kunnen die hier nog worden toegevoegd)

Onder overlast op de werkplek wordt hier ook seksuele intimidatie verstaan, zoals ongewenste seksuele avances, vragen om seksuele gunsten en ander verbaal of fysiek contact van seksuele aard dat een vijandige of beledigende sfeer oproept (het bedrijf zou hier een aantal van zulke handelingen kunnen opsommen)

Dit beleid is er niet op gericht om het normale functioneren van medewerkers en management te beperken (het bedrijf zou hier een lijstje kunnen geven van werkfuncties die in het algemeen niet worden beschouwd als zijnde beladen met seksuele bijbedoelingen)

Medewerkers worden aangemoedigd om enige vorm van seksuele intimidatie te melden (het bedrijf zou hier kunnen aangeven hoe incidenten te rapporteren en onderstrepen dat aan zulke meldingen geen negatieve consequenties verbonden zijn)

Het management onderzoekt en behandelt alle problemen, klachten of incidenten van seksuele intimidatie op een eerlijke en snelle manier, met zoveel mogelijk respect voor ieders privacy (het bedrijf zou hier wat meer in detail kunnen treden over hoe dat onderzoek en die behandeling verlopen).

Werknemers behouden het recht om op enigerlei andere wijze gebruik te maken van de wettelijk toegestane middelen in het geval van seksuele intimidatie.

Was getekend:_____ Werkgever/CEO

Datum:__

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>