Seksuele intimidatie en de wet

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Wat staat er in de internationale arbeidswetgeving over seksuele intimidatie op het werk?

Zoals gezegd, verschilt de wetgeving over seksuele intimidatie van land tot land en per cultuur. Toch zijn er een paar internationale organisaties op het gebied van arbeid en mensenrechten die zogenoemde conventies, resoluties en beleidslijnen over dit thema hebben opgesteld

A. De Internationale Arbeidsorganistie van de VN (ILO)

De sectie Arbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) heeft opgeroepen om te komen tot een nieuwe ILO-standaard (dat wil zeggen een conventie plus resolutie) over sekse-gerelateerd geweld op het werk. De ILO heeft aangekondigd dit onderwerp in deze termen op de agenda te zullen zetten voor 2018. Tot nu toe heeft de ILO zich over deze kwestie voornamelijk uitgelaten als was het een vorm van discriminatie op het werk.

De belangrijkste ILO-conventie over discriminatie op grond van geslacht is de Discriminatie (Werk en Beroep) Conventie (nr. 111) die in 1960 van kracht is geworden. Hierin wordt discriminatie gedefinieerd als onder meer 'enig verschil, uitsluiting of voorkeur op basis van ... geslacht ... dat gelijke kansen of behandeling op het werk of in het beroep nadelig beinvloedt of te niet doet'.

Deze concenventie noemt seksuele intimidatie dus niet met zoveel woorden, maar in 2003 volgde er een algemene beschouwing met als strekking dat 'seksuele intimidatie een vorm van discriminatie is op grond van geslacht en overeenkomstig de eisen die de conventie stelt moet worden behandeld'.

B. Verenigde Naties (VN)

De Resolutie van de Algemene Vergadering 48/104 getiteld Verklaring inzake de Bestrjiding van Geweld Tegen Vrouwen verstaat hieronder ook seksuele intimidatie, die verboden is op het werk, instellingen van onderwijs en andere plaatsen en moedigt aan dat hiertegen strafrechtelijk, civielrechtelijk en administratief wordt opgetreden, als ook preventieve acties om geweld tegen vrouwen te elimineren.

C. Regionaal - Afrika

Het Protocol bij het Afrikaans Charter inzake Mensen -en Volkenrechten en Vrouwenrechten in Afrika verplicht deelnemende staten gepaste maatregelen te treffen teneinde:

alle vormen van discriminatie tegen vrouwen te elimineren en gelijke toegang tot onderwijs en opleiding te verzekeren

vrouwen te beschermen tegen elke vorm van misbruik, daarbij seksuele intimidatie inbegrepen

transparantie te bewerkstelligen inzake aanname, promotie en ontslag van vrouwen en seksuele intimidatie te bestrijden en te bestraffen in het onderwijs en op het werk

D. Regionaal - Europa

Het Charter inzake Fundamentele Rechten van de Europese Unie meldt expliciet het recht om vrij te zijn van discriminatie op grond van geslacht en Artikel 23 verplicht deelnemende staten de gelijkheid van mannen vrouwen op elk terrein te bewerkstelligen. Dit beginsel is onder meer uitgewerkt in diverse richtlijnen inzake seksuele intimidatie. Deze richtlijnen verplichten de lidstaten om een aantal principes in hun nationale wetgeving op te nemen, daarbij inbegrepen maatregelen van werkgeverszijde om alle vormen van seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en te bestrijden.

E. Zijn er voorbeelden van wetten inzake seksuele intimidatie uit verschillende landen?

Wetten inzake seksuele intimidatie verschillen van land tot land

Om na te gaan wat de wetten in diverse landen zijn, klik hier: link naar Global World Map Labour Laws

Om na te gaan wat de wet in jouw land zegt, klik hier: link naar de land-specifieke sectie over arbeidsrecht en seksuele intimidatie

Wat staat er in cao's over seksuele intimidatie op het werk?

Voorbeelden

Om cao's te vergelijken op het punt van seksuele intimidatie, klik hier: link naar cao's

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>