Zwangerschap en Werk

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Zwangerschapsverlof

Vrouwelijke werknemers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken/112 dagen (4 tot 6 weken voor de bevalling en 10 tot 12 weken na de geboorte). Verlof is verplicht 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en 6 weken daarna. Een werknemer moet de werkgever daarvan ten minste 3 weken voor aanvang van het verlof in kennis stellen met een schriftelijke medische verklaring. Zwanger van een tweeling of meerling? Dan heeft de werknemer recht op minimaal 20 weken zwangerschapsverlof. 

U heeft na de bevalling recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof en deze weken gaan in vanaf de daadwerkelijke bevallingsdatum. De verlofperiode na de bevalling wordt niet gekort als de bevalling na de uitgerekende datum plaatsvond. Als de werknemer het wenst, dan kan de laatste periode van het bevallingsverlof gespreid worden opgenomen over een periode van 30 weken. Een verzoek hiertoe moet bij de werkgever worden ingediend uiterlijk drie weken na het begin van het bevallingsverlof. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren wegens zwaarwegende bedrijfsredenen. 

Als het kind langer dan een week in het ziekenhuis is/was opgenomen, kan het bevallingsverlof maximaal 10 weken worden verlengd. Indien de moeder bij de bevalling overlijdt, dan kan de partner de rest van het bevallingsverlof opnemen. De vakantieopbouw gaat gewoon door tijdens het verlof; verlofdagen mogen niet worden verrekend met vakantiedagen.

Bronnen: Art. 3 & 4 van de Wet arbeid en zorg van 16 november 2001

Zwangerschap en inkomen

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is betaald (112 dagen plus mogelijke verlenging ten gevolge van een aan de zwangerschap of bevalling gerelateerde ziekte). Het recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof komt ook toe aan de werknemer die is uitgerekend binnen een periode van 10 weken na einde dienstverband. De vrouwelijke werknemer moet een uitkering aanvragen via de werkgever bij het UWV, uiterlijk 2 weken voor het begin van het verlof. Bij deze aanvraag moet een schriftelijke verklaring worden overlegd van de arts of vroedvrouw met daarop de uitgerekende bevallingsdatum en de dag waarop de werknemer het verlof wil laten ingaan.

Tijdens de verlofperiode hebben werknemers recht op hun volledige loon tot het maximumdagloon. In cao’s is vaak volledige doorbetaling afgesproken. Vrouwelijke zelfstandigen kunnen een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV onder de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). De ZEZ-uitkering duurt maximaal 16 weken. Zie voor meer informatie daarover de pagina over de zwangerschapsuitkering op de Eigenbaaswijzer.

 

De rechten van niet-standaard werkenden voor inkomenszekerheid tijdens zwangerschap (platformwerkenden)

Alle platformwerkenden hebben recht op een zwangerschapsuitkering tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken. Wie werkt onder een flexcontract krijgt van het UWV een uitkering ter hoogte van het de 13 weken voorafgaande aan het verlof verdiende loon. Voor degenen die als zelfstandige 1225 uur per jaar werkten is de ZEZ-uitkering net zo hoog als het wettelijk minimumloon. Wie minder uur heeft gewerkt krijgt een lagere uitkering, afhankelijk van de aan de Belastingdienst opgegeven winst in het jaar daarvoor. Wie werk via een platform combineert met een deeltijdbaan in loondienst kan te maken krijgen met een lagere uitkering door anticumulatiebepalingen.  

Bronnen: Art. 3 & 4 van de Wet arbeid en zorg van 16 november 2001

Medische zorg

De Zorgverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat alle inwoners van Nederland zich verplicht moeten verzekeren. De nominale premie voor de verplichte verzekering ligt tussen de € 1.000 en € 1.500. De werkgever draagt bovendien 6,7% van het brutosalaris van de werknemer af als werkgeversheffing Zvw.

Medische zorg voor zwangere werknemers (vroedvrouwenzorg inbegrepen) is vrijgesteld van het verplicht eigen risico à € 385.

Bron: Zorgverzekeringswet van 16 juni 2005

Wetgeving zwangerschap en werk

  • Boek 7, Titel 10: Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek / Book 7, Title 10 (Employment Contracts) of Dutch Civil Code
  • Arbeidstijdenwet van 23 november 1995 / Working Time Act of 23 November 1995
  • Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997 / Working Conditions Decree of 15 January 1997
  • Wet arbeid en zorg van 16 november 2001 / Work and Care Act of 16 November 2001
loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>