Pensioen

Alles wat je over je pensioen wilt weten; wat gebeurt er met je pensioen als je van baan wisselt, of na een echtscheiding? Hoe koop je je pensioen af en hoe ruil je het uit? En nog veel meer.

Meer weten over de (verhoging van de) AOW-leeftijd?

Pensioenregels

De regels voor pensioenen staan in de Pensioenwet. Deze wet stelt eisen aan de pensioenfondsen. Werknemers en gepensioneerden moeten hierdoor meer zekerheid krijgen. Ook staan in deze wet duidelijke richtlijnen over de relatie tussen werknemers, werkgevers en pensioenfondsen.

1. Jij, je werkgever, het pensioenfonds

In de Pensioenwet staat beschreven welke verhouding de partijen met elkaar hebben en welke verplichtingen deze met zich meebrengt. Zo sluit de werkgever een pensioenovereenkomst met de werknemer en brengt die onder bij de uitvoerder. Die uitvoerder kan een pensioenfonds of een verzekeraar zijn. Ook maken zij afspraken over de manier waarop het pensioen uitgevoerd gaat worden. Deze afspraken komen op papier. Hierna heeft niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer een relatie met de uitvoerder. Deze is verplicht om de werknemer op de hoogte te houden van de status van zijn pensioen.

2. Je moet op de hoogte worden gehouden

De uitvoerder (dus het pensioenfonds of de verzekeraar) is verplicht om de werknemer regelmatig op de hoogte te houden van de status van zijn pensioen (opgebouwde rechten, betalingen en indexering). Deze informatie mag elektronisch zijn, zolang de werknemer deze maar kan bewaren.

3. Je bouwt pensioen op binnen EU

In de Pensioenwet is geregeld dat je de waarde van het pensioen dat je als werknemer hebt opgebouwd, altijd mag overdragen naar een uitvoerder binnen de Europese Unie. Je opgebouwde recht hoeft dus niet in Nederland te blijven. Werknemers hebben bovendien inspraak in de uitvoering en het beheer van de pensioenen.

Wat is pensioen

Pensioen? Dat is iets voor wanneer je oud bent! Dat denken de meeste mensen als ze pensioen horen. Maar feitelijk slaat pensioen op veel meer. In de ruimste betekenis is het een uitkering voor als je niet zelf (meer) voor je inkomen kunt of wilt zorgen. De belangrijkste vormen zijn ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Het pensioen bestaat uit twee delen: een basispensioen via de overheid en een aanvullend pensioen dat voortvloeit uit je arbeidsovereenkomst. 90 procent van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Deelnemen aan een pensioenregeling is vrijwel altijd verplicht, maar je werkgever betaalt minstens evenveel als jijzelf en meestal meer. Verreweg de meeste pensioenregelingen kennen naast ouderdomspensioen wel een of ander nabestaandenpensioen. Daarnaast kun je nog privé-voorzieningen voor pensioen hebben, waaraan de overheid soms meebetaalt via belastingvoordelen. De AOW is het basispensioen dat je krijgt zodra je AOW-gerechtigd bent (65-67 jaar). 

Wisselen van baan is meestal wisselen van pensioenfonds, of niet?

Een pensioenregeling is direct verbonden met je werkgever. In veel bedrijfstakken is een bedrijfstakpensioenfonds tot stand gekomen waaraan de werknemers uit de hele sector meedoen. Als je van baan wisselt binnen de sector kun je bij hetzelfde pensioenfonds blijven. Maar als je nieuwe werkgever in een andere sector opereert, kom je bij een ander pensioenfonds terecht. Je kunt dan je oude pensioenrechten overdragen aan het nieuwe pensioenfonds. Dat is een wettelijk recht. Zo voorkom je dat als je met pensioen gaat met tal van verschillende pensioenfondsen te maken hebt. Dat is vaak - maar niet altijd - verstandig. Let op de kwaliteit van de nieuwe regeling. Win informatie in bij je nieuwe collega's en elders. Er is één maar bij het wettelijk recht op waardeoverdracht: zowel het oude als het nieuwe pensioenfonds moet voldoende dekkingsgraad hebben. Als dat niet het geval is, kan waardeoverdracht niet of pas later plaatsvinden.

Pensioen in één keer afkopen? Pas op!

In het verleden bestond geen (wettelijk) recht op waardeoverdracht van oude pensioenrechten naar het nieuwe pensioenfonds. Gevolg is dat allerlei mensen die van baan gewisseld zijn, bij verschillende pensioenfondsen en/of verzekeraars pensioen hebben opgebouwd die ze niet konden overdragen en dus niet konden bundelen. Pensioenfondsen en vooral verzekeraars vinden het periodiek uitbetalen van een laag pensioen veel te duur. Daarom zullen ze je vragen of ze dat niet in één keer kunnen afkopen. Dat mag je niet weigeren als het gaat om een pensioen van ongeveer €470 maximaal. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar mag dit niet binnen twee jaar na de beëindiging van deelname doen. Pas binnen een halfjaar daarna. Laat het fonds of de verzekeraar die kans liggen, dan is je toestemming wel nodig. Zo'n pensioenafkoopbedrag kan vervelende consequenties hebben voor de huurtoeslag, zorgtoeslag en dergelijke. Overleg daarom met het pensioenfonds of de verzekeraar over de consequenties. Bel de Belastingtelefoon om die consequenties in kaart te brengen (0800-0543) of kijk op www.toeslagen.nl.

Hoeveel pensioen krijg ik eigenlijk na mijn echtscheiding?

 Als je gescheiden bent kun je wellicht nog pensioen trekken van je ex of moet je juist pensioen afstaan. Het opgebouwde pensioen moet vereffend worden volgens de wet. Het resultaat is meestal een lager pensioen dan je hoopt.

Ook mee kan spelen is dat de kwaliteit van de regeling niet zo goed was. Je krijgt alleen pensioen (moet alleen pensioen afstaan) over de jaren dat je getrouwd was (samenwoning telt niet mee, tenzij je daar bij de echtscheiding afspraken over maakte).

Als je vóór 1995 gescheiden bent, dan gelden andere regels. De pensioenaanspraken moeten verdeeld worden conform het Boon-Van Loon-arrest van de Hoge Raad. Win hierover informatie in bij deskundigen!

Pensioen uitruilen, wat is dat?

Vroeger boden de pensioenregelingen automatisch een weduwepensioen. Daar betaalde gewoon iedereen aan mee, ook alleenstaanden en vrouwen die hun man geen weduwnaarspensioen konden nalaten. Daarom moest dat van de Europese Unie worden veranderd: als weduwen een pensioen toegekend kregen, moest dat ook gelden voor weduwnaars. Dat vond de politiek te ver gaan: zou er zo ook pensioengeld naar weduwnaars gaan met een goed eigen pensioen? Daarom is het uitruilsysteem bedacht. Als de pensioenregeling een nabestaandenpensioen kent, moet je op pensioendatum kunnen kiezen: liever een hoger eigen (ouderdoms)pensioen of toch een stukje pensioenvoorziening aan je nabestaande nalaten. Een handtekening van de nabestaande in spe (je partner), als je van haar/zijn nabestaandenpensioen wilt afzien, is dan wel vereist. Je kunt alleen het partnerpensioen inruilen dat is opgebouwd na 1 januari 2002. Sommige pensioenregelingen bieden die keuzemogelijkheid ook voor het partnerpensioen dat eerder is opgebouwd. Er zijn ook fondsen die niet meer in opbouw van nabestaandenpensioen voorzien, maar het in een verzekering hebben ondergebracht (op risicobasis). Dan valt er niets meer uit te ruilen.

Pensioenpremie over vervroegd ouderdomspensioen

Over vervroegd ouderdomspensioen worden belasting en premies volksverzekeringen ingehouden. Het inkomensafhankelijke deel van de zorgverzekeringspremie wordt ook ingehouden. Of er pensioenpremie wordt ingehouden, is afhankelijk van het pensioenreglement. Bij een echt flexibel pensioen is dit niet het geval, bij een VUT-achtige regeling wel. Dan wordt de uitkering gebaseerd op het laatste inkomen en niet op de opgebouwde pensioenrechten.

Handige links

  • Pensioenkijker: hier staan alle ins en outs van pensioenen, voor wie zich echt erin wil verdiepen!
  • Vrouwenpensioen: voor vrouwen met een serieus pensioentekort;
  • Zorgpensioen: voor wie in de zorg en welzijn werkt.

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>