Vakantiegeld en vakantiedagen

Iedereen heeft recht op vakantiegeld (officieel: vakantiebijslag): 8% van het salaris moet apart op je loonstrook staan.

Vakantiegeld is ten minste 8 procent van het loon. Sommige cao's bieden meer dan dit wettelijk minimum. Je krijgt tijdens je vakantie bovendien gewoon doorbetaald. Dat gebeurt naar rato: een voltijdswerknemer die 38 uur werkt, heeft recht op minstens 20 keer 7,6 vakantieuren per jaar.

Goed om te weten: de wettelijke term voor vakantiegeld is 'vakantiebijslag'. In de volksmond wordt deze vakantiebijslag echter vakantiegeld of vakantietoeslag genoemd. Ook op Loonwijzer gebruiken we deze twee termen als we vakantiebijslag bedoelen.

Periode van uitkeren vakantiegeld

Meestal wordt vakantiegeld in mei of juni uitbetaald. Dat zie je op je loonstrook. Als je eerder met vakantie gaat, kun je soms een voorschot krijgen.

Vakantiegeld claimen met terugwerkende kracht

Vakantiegeld is een onderdeel van het loon en een loonvordering kan worden ingesteld over de laatste vijf jaar.

Vakantiegeld moet apart op de loonstrook

Vakantiegeld is verplicht en mag niet in het gewone loon verstopt zitten. Daarnaast hoor je ook nog vakantierecht (betaald verlof) op te bouwen over je gewerkte uren. Het is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld op je loonstrook wordt vermeld. Vakantiegeld mag alleen maandelijks tegelijk met het gewone loon worden uitbetaald als dat expliciet is opgenomen in je arbeidscontract.

Meer belasting betalen over vakantiegeld?

Zoals gezegd moet vakantiegeld apart worden vermeld op je loonstrook. Het bedrag vind je dan terug in de categorie ‘bijzondere beloning’. Veel mensen denken dat ze daarom extra belasting betalen over vakantiegeld. Dat is een misverstand: in de gewone reguliere loonbetaling wordt al rekening gehouden met alle heffingskortingen. Over incidentele loonbetalingen zoals overwerk of vakantiegeld betaal je dus meteen belasting. Voor de meeste werknemers zal daarop het tarief van de eerste schijf van in totaal 37,35 procent van toepassing zijn (tarief 2020).

Vakantiegeld wordt opgebouwd over je brutoloon

Vakantiegeld wordt opgebouwd over het brutoloon. Als je bijvoorbeeld maar 70 procent brutoloon had omdat je ziek was, krijg je ook maar 70 procent vakantiegeldopbouw over die periode dat je ziek was. Als je als deeltijder meer uren hebt gewerkt dan je contracturen, dan horen die uitbetaald te worden en de vakantietoeslag en -uren opgebouwd. Ben je een voltijder en werk je over, dan hoor je tenminste de vakantietoeslag die bij het minimumloon hoort extra op te bouwen. Dat komt omdat het bij wet verplicht is over overuren tenminste het wettelijke minimumloon te betalen. Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren. Over een dertiende maand of een winstuitkering krijg je echter geen vakantiegeld.

Maar wat is dan het brutoloon?

Is brutoloon het kale loon? Of hoort hier ook mijn zondagstoeslag en de eindejaarsuitkering bij?

Wettelijk gezien moet het vakantiegeld 8 procent van het brutoloon zijn, maar soms zijn in de cao hogere percentages afgesproken of dat ook over een eindejaarsuitkering  vakantiegeld wordt betaald. Is er een zondagstoeslag overeengekomen, dan hoort daar in principe ook vakantiegeld bij. Maar een zondagstoeslag is niet wettelijk verplicht. Dus het kan ook zijn dat de werkgever op die grond nee zegt. Zondagstoeslagen vinden vrijwel altijd hun basis in de cao; kijk het dus even na.

Geldt vakantiegeld ook bij een nul-urencontract?

Ja, ook over de inkomsten uit een nul-urencontract (dus over de gewerkte uren) hoor je vakantiegeld te krijgen. Zo hoor je ook vakantierecht op te bouwen bij een nul-urencontract (eveneens berekend naar het gemiddeld aantal gewerkte uren).

Vakantiegeld vervalt niet bij het krijgen van een nieuwe baan

Het nog niet uitbetaalde vakantiegeld dat je hebt opgebouwd in de maanden voor je met ontslag gaat, krijg je bij het einde van je oude baan uitbetaald. Dit geldt ook bij onvrijwillig ontslag. Eventuele niet-opgenomen vakantiedagen moet je werkgever je in geld uitbetalen.

Vakantiedagen opnemen

Je dient wettelijke vakantiedagen op te nemen binnen een halfjaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantiedagen over 2019 moesten dus vóór juli 2020 opgenomen zijn. Dit geldt niet voor de extra vakantiedagen die de cao of de bedrijfsregeling aan je wettelijk tegoed toevoegt. Die mag je vijf jaar lang laten staan en bij de opname geldt dat de oudste dagen het eerste afgeschreven worden.

Je hebt wettelijk het recht om je werkgever een voorstel te doen over de opname van vakantiedagen. De werkgever mag dat alleen schriftelijk weigeren binnen twee weken. De wet geeft je ook het recht om minimaal twee weken aaneengesloten vakantie te hebben en ten minste 20 dagen vakantie op jaarbasis op te nemen. Deze zogenaamde wettelijke vakantiedagen (viermaal de wekelijkse arbeidsduur) mogen dus niet worden afgekocht.

Vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald

Vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald,  behalve als in de cao een afspraak is gemaakt over de verkoop van extra vakantiedagen. Bij het einde van het dienstverband moeten niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald worden. Een nieuwe werkgever is verplicht je onbetaald verlof te geven voor de duur van deze niet-opgenomen vakantiedagen. Een werkgever mag werknemers niet op onbetaald verlof sturen wanneer hij zelf met vakantie gaat.

All-in-uurloon

Ondanks het wettelijk verbod op afkoop van vakantiedagen zijn er werkgevers die een zogenaamd all-in-uurloon uitbetalen – het gewone uurloon + vakantietoeslag (8%) + vakantieopbouw. Bijvoorbeeld bij korte contracten of vakantiewerk van jongeren. Let dan op dat het percentage voor de vakantieopbouw niet te laag is, want ook over de loonwaarde van de vakantiedagen moet vakantietoeslag betaald worden. 8,33% is wel het minimum.

Inleveren vakantieplanning

Als het verzoek voor een vakantie schriftelijk is gedaan, dan moet de werkgever binnen twee weken schriftelijk reageren. Doet de werkgever dat niet, dan staat je vakantie vast, conform je verzoek. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het is mogelijk dat de cao andere bepalingen heeft (die gaan dan voor). De werkgever mag je verzoek alleen om gewichtige redenen weigeren. Kan een eenmaal vastgestelde vakantie wegens onvoorziene omstandigheden bij de kant van de werkgever toch niet doorgaan, dan is de werkgever verplicht om de schade te vergoeden.

Vakantiedagen niet afschrijven bij ziekte

Als je ziek was tijdens de periode dat je met vakantie zou gaan, mogen de vakantiedagen niet afgeschreven worden. Als je ziek bent, bouw je gewoon vakantierecht op. Als je te ziek bent om met vakantie te gaan, vervallen de vakantiedagen niet een halfjaar na het jaar waarin ze opgebouwd zijn.

Opbouwen en afboeken ATV-dagen

Wanneer je meer uren in de week werkt dan in je contract staat, wordt het spaarsaldo ATV waarschijnlijk over het hele jaar berekend. Dus wanneer je 40 uur per week werkt bij een contract van een 36-urige werkweek, wordt er uitgegaan van een daadwerkelijke werkweek van 40 uur. Er wordt dus niet per week bekeken of je 40 uur gewerkt hebt of vrij hebt gehad. Bij een vrije week wordt er uitgegaan van 40 uur. De spelregels voor opbouw en afboeken van ATV en vakantie-uren staan waarschijnlijk in de cao.

Vakantiewerk

Informatie over vakantiewerk vind je op de Jeugdloonwijzer.

Vergelijk je salaris

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>