Ziekte en Loon

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16-08-2022

Inkomen

Een werknemer die door ziekte niet kan werken komt in aanmerking voor betaald ziekteverlof. De werkgever moet zijn zieke werknemer ten minste 70% van diens normale loon betalen gedurende de eerste twee jaar van diens ziekte of tot het bestaande contract afloopt, als dat eerder is. De eerste twee ziektedagen hoeven niet betaald te worden maar alleen als de cao dat voorschrijft of dat zo is afgesproken in het arbeidscontract. Als de werknemer na twee jaar (104 weken) nog ziek is, is er recht op een uitkering van het UWV. Wie geen werkgever heeft (werknemers na afloop van een tijdelijk contract, uitzendkrachten en werklozen), kan van het UWV een ziektewetuitkering krijgen. Huishoudelijk personeel in dienst van een particulier heeft veel minder lang recht op loondoorbetaling bij ziekte: maximaal zes weken.

Het recht op loondoorbetaling bij ziekte vervalt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het recht is gemaximeerd op 70% van het maximumdagloon. In het eerste ziektejaar vormt het wettelijk minimumloon de ondergrens. In het tweede ziektejaar niet meer. Bij cao kan een hoger percentage zijn afgesproken, bijvoorbeeld voor het eerste jaar (100% van het maandloon in jaar 1 en 70% in jaar 2). Over twee jaar berekend mag het niet boven de 170% van 24 maandlonen uitkomen. 

De werkgever moet de ziekmelding snel doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts, die voor de zesde week een probleemanalyse moet maken. Dat wordt gevolgd door een re-integratieplan in overleg tussen werkgever en werknemer. De werkgever moet het ziekteverzuim van een werknemer pas bij het UWV melden als die na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Doet de werkgever dat niet op tijd, dan loopt hij het risico de periode van te late melding na afloop van de twee jaar ook nog te moeten betalen. Werkt de werknemer niet mee aan re-integratie, dan mag de werkgever de loonbetaling stopzetten en uiteindelijk tot ontslag overgaan. Als het UWV daarentegen stelt dat de werkgever nalatig is geweest bij de re-integratie van de werknemer, dan kan de werkgever verplicht worden de zieke nog een extra jaar door te betalen.

Bronnen: §7:629, 7:658 & 660 van Boek 7, Titel 10 Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek; Ziektewet van 5 juni 1913

Medische zorg

De Zorgverzekeringswet (Zvw) bepaalt dat alle inwoners van Nederland zich verplicht moeten verzekeren. De nominale premie voor de verplichte verzekering ligt tussen de € 1.000 en € 1.500. De werkgever draagt bovendien 6,7% van het bruto salaris van de werknemer af als werkgeversheffing Zvw. Er is een verplicht eigen risico à € 385. Huisartsenzorg valt hier niet onder.

Medische zorg wordt in Nederland gedekt door twee verschillende stelsels, die elkaar aanvullen: de normale gezondheidszorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De uitvoering kan verschillen. De verzekerde maakt gebruik van diensten uit een selectie van zorgaanbieders die door de zorgverzekeraar wordt voorgeschreven, of de verzekeraar vergoedt de kosten die de verzekerde rechtstreeks aan de zorgaanbieder naar eigen keuze heeft betaald. In geval van een beroepsziekte of arbeidsongeval moet de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen teneinde de ziektekosten vergoed te krijgen.

De zorgaanbieders (artsen, specialisten en ziekenhuizen) bieden de zorg die kan bestaan uit consulten en behandelingen, ziekenhuisopname, laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, (beperkte) tandheelkunde, zorg voor moeder en kind, hulpmiddelen, revalidatie en transport. De behandelduur is niet beperkt (behalve in geval van fysiotherapie). Ziekenhuisopname wordt na een jaar vergoed door de Wet langdurige zorg.

Bron: Zorgverzekeringswet van 16 juni 2005

Baangarantie

De werkzekerheid van de werknemer is gegarandeerd tijdens de eerste twee ziektejaren. De werkgever mag het arbeidscontract beëindigen als de zieke na twee jaar nog steeds zijn werk niet kan hervatten en de werkgever al die tijd de loonkosten heeft betaald.

Het arbeidscontract van een zieke werknemer mag pas worden ontbonden nadat het UWV het verzoek daartoe van de werkgever heeft ingewilligd (niet eerder dan twee jaar arbeidsongeschiktheid). 

Bron: §670 van Boek 7, Titel 10 Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek

Wetgeving ziekte en loon

  • Boek 7, Titel 10: Arbeidsovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek / Book 7, Title 10 (Employment Contracts) of Dutch Civil Code
  • Ziektewet van 5 juni 1913 / Sickness Benefits Act of 5 June 1913
  • Zorgverzekeringswet van 16 juni 2005 / Health Insurance Act of 16 June 2005
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) van 18 februari 1966 / The Disability Insurance Act of 18 February 1966
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van 10 november 2005 / The Work According to the Labour Capacity Act of 10 November 2005
loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>