Veranderingen in 2015 (29-12-2014)

31 dec. 1969 - Wat verandert er allemaal in 2015 ten opzichte van 2014? Loonstrook, bruto/netto, pensioen, pensioenleeftijd, aow, minimumloon, minimumjeugdloon, flexwerk.

Loonstrook

Het maandelijkse loonstrookje laat in 2015 voor veel huishoudens een lichte stijging zien. Ligt je brutoloon tussen de 1750 en 8000 euro per maand, dan houd je in 2015 netto meer over ten opzichte van afgelopen jaar. Verdien je modaal (rond de 2500 euro bruto per maand), dan stijgt je maandelijkse nettoloon met 12,84 euro. Bij twee keer modaal gaat het om een toename van 59,84 euro. Verdien je daarentegen rond het minimumloon (1501,80 euro) of werk je in deeltijd en ligt je maandelijkse inkomen onder de 1750 euro, dan ga je erop achteruit.

Een van de oorzaken van de verschillen is dat een belastingverlaging voor de eerste schijf, die afgelopen jaar gold, weer is teruggedraaid. Hiervan hebben vooral de lage inkomens last. Een andere oorzaak is dat de arbeidskorting verhoogd wordt, de heffingskorting die geldt voor iedereen die werkt. Dit heeft juist een positief effect op de nettolonen.

Pensioen en AOW

De AOW-leeftijd stijgt in 2015 opnieuw met één maand. Daardoor krijg je komend jaar pas AOW wanneer je de 65 jaar en 3 maanden hebt bereikt. Door het eerder dit jaar gesloten pensioenakkoord zal de opbouw van het pensioen veranderen. Wordt nu nog maximaal 2,15 procent van het inkomen gespaard voor het pensioen, komend jaar wordt dat lager (maximaal 1,875 procent). Dat kan betekenen dat je pensioenopbouw iets lager komt te liggen; deels wordt dat gecompenseerd doordat je later met pensioen gaat. Als je minder pensioenpremie betaalt, dan stijgt je nettoloon.

Minimumloon, sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen

Het wettelijk minimumloon stijgt van 1495,20 euro naar 1501,80 euro bruto per maand. Ook voor iedereen onder de 23 jaar, op wie het minimumjeugdloon van toepassing is, stijgt het salaris, mits hun loon gelijke tred houdt met de verplichte ondergrens. Omdat sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zoals de AOW, ANW, WW en de WIA gekoppeld zijn aan het minimumloon, stijgen die ook.

Flexwerk

Het kabinet Rutte/Asscher is het met sociale partners eens dat de flexibiliteit in een aantal gevallen is doorgeschoten. Daarom gelden vanaf 1 januari 2015 nieuwe regels voor flexwerk. Zo zullen tijdelijke contracten die elkaar binnen maximaal zes maanden opvolgen meetellen voor de aanstelling voor onbepaalde tijd bij het vierde contract (dat is nu drie maanden). De periode van drie jaar wordt bekort tot twee jaar. Dienstverbanden van werknemers onder de 18 jaar tellen niet mee. 

Vanaf 1 januari 2015 moet de werkgever bij contracten van zes maanden of langer ten minste een maand van te voren laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Dus als je contract op 1 februari afloopt dan moet de werkgever voor 2015 laten weten of je een nieuw contract krijgt of niet. Als de werkgever deze aanzegtermijn negeert dan kost hem/haar dat een extra maandsalaris en bij te laat aanzeggen krijgt de werknemer naar rato extra salaris. Je moet dat dan wel zelf claimen.

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>