Beter betaalde baan na bèta-opleiding is mythe (30.12.10)

31 dec. 1969 - Veel mensen denken dat je in een bètaberoep meer verdient dan in andere beroepen. Dat is niet zo, blijkt uit de Bèta-loopbaanmonitor 2010.

Veel mensen denken dat je in een bètaberoep meer verdient dan in andere beroepen. Dat is niet zo, blijkt uit de Bèta-loopbaanmonitor 2010. Alleen mbo'ers in een bètaberoep verdienen meer dan niet-bèta-mbo'ers. Voor universitair geschoolde bèta's geldt juist het omgekeerde: zij verdienen minder dan universitair geschoolde niet-bèta's.

De mythe van de beter betaalde bèta is ontstaan doordat bèta's in vergelijking met niet-bèta's vaker man zijn, meer uren werken en wat ouder zijn. Dat heeft gevolgen voor het loon: mannen en oudere werknemers verdienen gemiddeld genomen meer dan vrouwen en jongeren. Maar dat verschil in salaris heeft niets te maken met het verschil in opleiding, maar met een verschil in achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en aantal uren werken.

In de Bèta-loopbaanmonitor wordt puur gekeken naar het effect van een bèta-opleiding. Daarom zijn alle cijfers die je hieronder vindt, gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en aantal werkuren per week. Zo ontstaan gemiddelde uurlonen die echt vergelijkbaar zijn. En dan wordt duidelijk dat het beter verdienen van bèta's een mythe is. Alleen mbo'ers met een bèta-opleiding worden beter betaald.

Bruto uurloon naar opleiding

mbo hbo wo
bètaopleiding  € 16,20 € 19,70  € 23,40
niet-bètaopleiding  € 15,50 € 19,60  € 23,30
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2010), gebaseerd op Loonwijzer (2009-2010)
Bruto uurloon naar beroep

mbo hbo wo
bètaberoep  € 16,00  € 19,70  € 22,70
niet-bètaberoep  € 15,20  € 19,40  € 23,70
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2010), gebaseerd op Loonwijzer (2009-2010)

De Bèta-loopbaanmonitor 2010 is gebaseerd op gegevens uit de (bèta-)Loonwijzer-enquête uit de periode 2009 tot begin 2010. Ruim 18.000 werknemers met een mbo-, hbo- en wo-diploma hebben toen de enquête ingevuld. De monitor 2010 is een update van eenzelfde Bèta-loopbaanmonitor van 2008.

Universitair geschoolde beta's verdienden ook in 2008 al minder dan niet-beta's. Eén van de redenen is dat er in bètaberoepen meer promovendi zijn dan in niet-bètaberoepen. Een promovendus krijgt gemiddeld minder betaald dan starters in andere banen.

Bèta-studierichting en salaris

Mbo'ers
Mbo’ers met een opleiding op het gebied van procestechniek zijn het best af, gevolgd door bouw en infra. Opvallend verschil met de monitor van 2008 is de positie van transport en logistiek, deze is sterk verbeterd. In 2008 was de beloning daar nog het laagst, nu scoort het brutoloon voor deze opleiding een derde plek. De beloning is nu het laagst onder bètaopgeleide mbo’ers met een studierichting textiel en confectie.

Figuur 1. Bruto uurloon in Euro, per mbo-opleiding

uurloon bèta-mbo'ers per opleidingsrichting

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2010), gebaseerd op Loonwijzer (2009-2010)

Hbo'ers
Bij de hbo-opleidingen is technische scheikunde de uitschieter boven aan de lijst. Werknemers met deze studie verdienen al snel een paar euro per uur meer dan werknemers die andere opleidingen hebben gevolgd. Leraren verdienen het minst, hoewel de verschillen met andere opleidingen niet groot zijn.

Figuur 2. Bruto uurloon in Euro, per hbo-opleiding

uurloon bèta-hbo'ers per opleidingsrichting

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2010), gebaseerd op Loonwijzer (2009-2010)

Wo'ers
Technische scheikunde voert ook de lijst met universitaire opleidingen aan. Er is onder de wo-opleidingen een groep opleidingen waarvan de beloning nagenoeg gelijk is en een klein staartje: de opleidingen bouwkunde en architectuur, en landbouw, bosbouw en milieukunde. Een verandering met vorige monitor is dat de ‘minder harde’ bèta-opleidingen (zoals technische bedrijfskunde, econometrie en actuariaat) nu onderaan aan de lijst hangen, terwijl die in 2008 nog in de top drie voorkwamen. Mogelijk speelt de kredietcrisis deze werknemers parten.

Figuur 3. Bruto uurloon in Euro, per wo-opleiding

uurloon bèta-wo'ers per opleidingsrichting

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2010), gebaseerd op Loonwijzer (2009-2010)

Sector en salaris: chemische industrie betaalt het best

Ook tussen verschillende branches zijn er salarisverschillen, maar meestal zijn die gering. Wel springt zowel op mbo-, hbo- als wo-niveau de chemische industrie eruit als de best betalende sector. Ook andere industrieën en de bouw staan hoog in de lijst. Onderwijs en ICT zijn branches waarin door hoogopgeleiden het minst wordt verdiend.

Hoogste baantevredenheid in het onderwijs

Ondanks de wat lagere lonen zijn hbo’ers met bètaberoepen in het onderwijs het meest tevreden van alle bèta's. Ook wo’ers zijn zeer tevreden in het onderwijs.

Download

Download de Bèta-loopbaanmonitor 2010 (PDF 2,6 MB)

 

loading...

Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>