Onderzoek

Gelijke beloning m/v in ziekenhuizen, Commissie Gelijke Behandeling (2011)

Vrouwen die in het ziekenhuis werken verdienen minder dan mannen in een vergelijkbare functie. In de meest voorkomende functieschalen is het verschil zo’n dertig tot honderd euro per maand. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Global Gender Gap report, World Economic Forum (2009)

Nederland is middenmoter wat betreft economische gelijkheid man-vrouw, volgens het World Economic Forum. Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de opzet van dit rapport.

Global Gender Gap report, World Economic Forum (2013)

Internationaal doet Nederland het goed als het gaat om de loonkloof: ons land staat volgens het World Economic Forum op de 13e plaats in een lijst met 136 landen.

Jaarrapport Integratie CBS (2008)

Niet-westerse allochtonen hebben beduidend minder te besteden dan autochtonen. Maar de inkomenspositie van tweede generatie  is rooskleuriger dan die van de eerste generatie, constateert het CBS in de Jaarrapportage Integratie.

Loonachterstand van vrouwen verder uitgediept (2008)

Vrouwen verdienen minder dan mannen blijkt telkens. Een deel van het loonverschil is onverklaard. Loondiscriminatie speelt een rol maar er is meer. Toekomstig onderzoek moet daarom nauwkeuriger. Hoe dat is te bereiken heeft SEO Economisch Onderzoek onderzocht in opdracht van het ministerie van SZW.

Loonwijzer/Monsterboard Wage Index (2013)

Nederlandse vrouwen verdienen in iedere beroepsgroep gemiddeld minder loon dan mannen. In sommige beroepen loopt de loonkloof op tot meer dan 18 procent. Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index.

Loonwijzer onderzoek

Loonwijzer heeft vanaf 2001 veel onderzoek gedaan naar ongelijke beloning. Zie de Publicatielijst op WageIndicator.org voor een overzicht van de onderzoeken.

Loonwijzer onderzoek (2007)

Loonwijzer onderzoek met adviezen voor het dichten van de loonkloof in onder meer de zorg- en welzijnssector, de financiële sector en de detailhandel.

Onderzoek Arbeidsinspectie (2006)

Uit het laatste onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld ongecorrigeerd 21 procent minder verdienden dan mannen. Lees hoe dat kan.

Onderzoek Arbeidsinspectie (2008)

Vrouwen in het bedrijfsleven verdienen 6,5% minder dan mannen in een gelijke positie (zelfde opleiding, functieniveau, aantal dienstjaren, etc.).  Allochtonen in het bedrijfsleven verdienen 4,9% minder dan autochtonen.  Dit blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Onderzoek CBS (2006)

Uit het rapport 'Beloningsverschillen verklaard?' van het CBS blijkt dat allochtone werknemers 20 procent minder verdienen bij de overheid dan hun autochtone collega's.

Onderzoek diepgevroren loonkloof m/v, internationale vakbonden (2012)

Ter verklaring van de diepgevroren loonkloof m/v putten de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uit de internationale dataset van de Loonwijzer. De onderzoekers constateren dat enig beleid dat de verzorging van kinderen faciliteert de loonkloof m/v zal verkleinen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het internationale verbond van vakbonden, ITUC.

Onderzoek Europese Unie (2007)

De hoogste loonkloof heeft Cyprus. Malta heeft de laagste. Nederland komt de 9e plaats van de 27 EU-landen, met een loonkloof van 18%. Dit blijkt uit EU-onderzoek.

Onderzoek gelijke beloning CBS (2010)

Cijfers uit 2008 over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en niet-westerse allochtonen en autochtonen. De tweede generatie niet-westerse allochtonen verdient even veel als allochtonen, concludeert het CBS in Gelijk loon voor gelijk werk?

Onderzoek hoofdkostwinner, CBS (2014)

Vrouwen hebben steeds vaker een hoger inkomen dan hun partner. In 2012 was bij 19 procent van de stellen met partners tussen de 15 en de 65 jaar de vrouw de hoofdkostwinner, in 2002 was dat nog 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Onderzoek Intermediair (2005)

Eind 2005 verschenen de uitkomsten van de loopbaanenquête van het weekblad Intermediair. Eén van de conclusies viel op: vrouwen lopen hun salarisachterstand in. Voor het eerst stijgen de salarissen van vrouwen harder dan die van mannen.

Onderzoek loonkloof journalistiek, Loonwijzer (2012)

Vrouwelijke journalisten krijgen minder betaald, minder toeslagen of onkostenvergoedingen en hebben minder vaak een vaste aanstelling dan hun mannelijke collega’s. Dit blijkt uit het rapport Gender Pay Gap in Journalism.

Onderzoek ministerie van Sociale Zaken (2002)

Veel organisaties en ministeries hanteren variabele beloning, zoals een bonus en winstdeling, maar er is hierin geen grote achterstand van vrouwen ten opzichte van mannen. Aldus het onderzoek Gelijke monniken (m/v), gelijke kappen? van het ministerie van SZW naar gelijke beloning bij overgang naar nieuwe beloningsvormen.

Wereldkaart Loonkloof m/v, Loonwijzer (2014)

De Wereldkaart Loonkloof m/v laat mondiaal de beloningsverschillen zien tussen mannen en vrouwen. Deze cijfers representeren de data die de Stichting Loonwijzer verzamelt.

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>