Overheid en sociale partners

De overheid en de sociale partners houden zich ook bezig met gelijke beloning.

Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning (september 2020)

In september 2020 heeft de Stichting van de Arbeid is de digitale handreiking 'Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning' online gezet. Dit is de eigentijdse opvolger van de 'Checklist gelijke beloning', waarvan de laatste actualisering in januari 2009 gepubliceerd werd. Nieuw is dat stappenplannen worden aangeboden aan vier verschillende doelgroepen:middelgrote en grote bedrijven, kleine bedrijven, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen en individuele werknemers. Wie meer wil weten over gelijke beloning vindt bij de Stichting van de Arbeid zowel basisinformatie, achtergrondinformatie als gerechtelijke uitspraken over gelijkebeloningskwesties.

Lees meer: Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning.

Implementatieplan Actieplan Arbeidsdiscriminatie (22 november 2018)

Hierin wordt door de staatssecretaris van SZW een koepelcampagne 2019-2021 over het belang van een inclusieve arbeidsmarkt aangekondigd, mede namens de minister van SZW, de minister van BZK en de minister van OCW. Hierbinnen wordt aandacht gevraagd over beloningsdiscriminatie. Aan gelijke beloning en beloningsdiscriminatie wordt een paragraaf gewijd (p.10-12), waarin onder meer aandacht voor de recent gepubliceerde Monitor loonverschillen tussen mannen en vrouwen van het CBS  (met cijfers uit 2016). Daaruit blijkt onder meer dat het ongecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen tussen 2014 en 2016 een beetje is gedaald, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Het gecorrigeerde beloningsverschil is even groot gebleven, namelijk 7 respectievelijk 5%.

Download het Implementatieplan Actieplan Arbeidsdiscriminatie 2019-2021.

Hoofdlijnenbrief vervolg Actieplan Arbeidsdiscriminatie (19 juni 2018)

In deze hoofdlijnenbrief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer is een (sub) paragraaf gewijd aan beloningsdiscriminatie (p. 8-9). De staatssecretaris wil ondernemingsraden activeren en equiperen via bijeenkomsten en een te ontwikkelen handreiking. Ze heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd de checklist gelijke beloning te actualiseren. Samen met sociale partners wil de staatsecretaris bovendien meer transparantie ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen bevorderen. Een implementieplan zal volgen.

Download de Hoofdlijnenbrief Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021.

Update door het CBS van het onderzoek Gelijk loon voor gelijk werk? (17 november 2014)

Volgens minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer is de belangrijkste uitkomst de gestage afname van de zogenaamde loonkloof bij de overheid. Bedroeg het ongecorrigeerde beloningsverschil bij de overheid in 2008 nog 16 procent, in 2012 is dat afgenomen tot 11 procent. Als rekening wordt gehouden met bepaalde achtergrondkenmerken zoals leeftijd, arbeidsduur en opleidingsniveau dan nam het (gecorrigeerde) beloningsverschil bij de overheid af van 7 procent in 2008 naar 4 procent in 2012. In het bedrijfsleven is het beloningsverschil vrijwel onveranderd gebleven. Het gecorrigeerde beloningsverschil nam af van 9 procent in 2008 naar 8 procent in 2012.

Download het onderzoek uit 2014 over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven in 2012.

Brief staatssecretaris Klijnsma over Dag Gelijke Beloning (23 december 2009)

Hierin wordt gesproken over de afgelasting van de Dag Gelijke Beloning 2010 en aankondiging van de Dag Gelijke Beloning 2011.

Download de brief: Voortgangsrapportage 2009/2010

Je verdiende loon! Checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen (januari 2009)

De Stichting van de Arbeid heeft de bijlage met relevante wetgeving en arresten over gelijke behandeling van mannen en vrouwen geactualiseerd. Publicatienummer 1/09.

Download Je verdiende loon! (pdf).

Negende voortgangsrapportage gelijk beloning ministerie van SZW (1 december 2008)

Staatssecretaris Aboutaleb informeert de Tweede Kamer. 'Uit het onderzoek blijkt dat de beloningsverschillen afnemen, al gaan de ontwikkelingen langzaam,' schrijft hij.

Download de Negende voortgangsrapportage gelijke beloning (pdf, 185 kB)

Meer over de bijbehorende onderzoeken De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2006 van de Arbeidsinspectie (2008) en Verdiepende analyse van loonverschillen (2008) van SEO Economisch Onderzoek vind je bij Alles over gelijke beloning > Onderzoek

Rapportage Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (18 november 2008)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid rapporteert aan minister Donner over de voortgang van gelijke beloning bij de overheid.

Download de brief van de ROP (pdf, 182 kb).

Rapportage Stichting van de Arbeid (6 november 2008)

De Stichting van de Arbeid rapporteert aan minister Donner over de voortgang op het gebied van gelijke beloning bij de sociale partners.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid (pdf, 320 kb).

Achtste voortgangsrapportage gelijke beloning ministerie van SZW (13 december 2007)

Minister Donner informeert de Tweede Kamer.

Download de Achtste voortgangsrapportage gelijke beloning (Word, 91kB).

Advies Stichting van de Arbeid (24 oktober 2007)

De Stichting van de Arbeid heeft aan haar achterban advies uitgebracht over de aanbevelingen van de werkgroep Gelijke Beloning, dat werkt! Dat is gebeurt op verzoek van de minister van SZW.

Download de brief over het advies (pdf, 30kB).

Acties Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (4 oktober 2007)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid onderneemt verschillende acties ter bevordering van gelijke beloning. Dat is gebeurt op verzoek van de minister van SZW.

Download de brief over de acties (pdf 65kb).

Zevende voortgangsrapportage gelijke beloning ministerie van SZW (11 juni 2007)

Minister Donner informeert de Tweede Kamer over het Eindrapport en de aanbevelingen van de werkgroep 'Gelijke beloning, dat werkt!'.

Download de Zevende voortgangsrapportage gelijke beloning (pdf, 108kB).

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>