Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2006

De volledige oordelen over salaris of pensioen zijn te vinden door het oordeelnummer in te vullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeelnummer 2006-261
Pensioenverzekeraar maakt indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat door de slotuitkering enkel uit te keren aan een beperkte groep nabestaanden.
Een pensioenverzekeraar keert de slotuitkering - een eenmalige uitkering die na het overlijden wordt uitgekeerd ten behoeve van onder meer de kosten rondom het overlijden - enkel aan een beperkte groep nabestaanden uit. Hierdoor worden...>>>

Oordeelnummer 2006-253
Vakbond maakt verboden onderscheid door in de cao een regeling op te nemen waarbij deeltijders die meeruren werken minder betaald krijgen dan voltijders.
Een werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst klaagt over het feit dat als hij extra uren werkt, hij minder betaald krijgt dan zijn collega"s die voltijds werken. In de cao is een regeling opgenomen op basis waarvan een deeltijder 20%...>>>

Oordeelnummer 2006-252
Werkgever maakt verboden onderscheid door deeltijders die meeruren werken minder te belonen dan voltijders.
Een werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst klaagt over het feit dat als hij extra uren werkt, hij minder betaald krijgt dan zijn collega"s die voltijds werken. In de cao is een regeling opgenomen op basis waarvan een deeltijder 20%...>>>

Oordeelnummer 2006-249
Geen onderscheid op grond handicap of chronische ziekte en/of leeftijd bij de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden.
Verzoekster is 57 jaar en is werkzaam als groepsleider bij een door verweerster bestuurde instelling. Nadat verzoekster wegens arbeidsongeschiktheid was uitgevallen, is zij gestart met een reïntegratie bij een andere instelling, bestuurd door...>>>

Oordeelnummer 2006-247
Onderscheid op grond van geslacht en arbeidsduur door verschil in salarisgroei. Beroep op gelijkebehandelingswetgeving leidt tot victimisatie.
Een vrouw werkt als operator bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van (steriele) medische vloeistoffen. Zij stelt dat zij ongelijk wordt beloond ten opzichte van twee mannelijke collega's.Geconstateerd wordt dat geen sprake is...>>>

Oordeelnummer 2006-236
Geen onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte bij de beloning en de bejegening.
Werkneemster was sinds 1998 bij werkgever werkzaam. Zij is in januari 2004 aan darmkanker geopereerd en heeft gedurende een periode van zes maanden een chemokuur ondergaan. De regiomanager stelt dat zij voor arbeid van nagenoeg gelijke waarde...>>>

Oordeelnummer 2006-235
De Commissie is niet bevoegd te oordelen over verzoeksters klachten nu de verhouding tussen haar en verweerster zich niet laat kenmerken als een arbeidsverhouding in de zin van de gelijkebehandelingswetgeving.
Verzoekster werkt als adviseur. Verweerster is een omroepstichting die een overeenkomst heeft gesloten met een producent teneinde onder meer een dramaserie te produceren. De producent heeft verzoekster benaderd om hiervoor subsidieaanvragen te...>>>

Oordeelnummer 2006-234

Een gepensioneerde verzoekt een oordeel over het achterwege laten van de indexatie van zijn pensioenuitkering over de jaren 2002, 2003 en 2004. Aangezien het besluit tot het achterwege laten van de indexatie van pensioenuitkeringen dateert van...>>>

Oordeelnummer 2006-233

Een gepensioneerde verzoekt een oordeel over het achterwege laten van de indexatie van zijn pensioenuitkering over de jaren 2002, 2003 en 2004. Aangezien het besluit tot het achterwege laten van de indexatie van pensioenuitkeringen dateert van...>>>

Oordeelnummer 2006-223 Een assistent bij een gemeente, geboren in Pakistan in 1955 en met de Nederlandse nationaliteit, wordt vanwege plichtsverzuim met ontslag bedreigd. Aangezien dit ontslagvoorstel is ingetrokken, is verzoeker niet ontvankelijk in dit deel van zijn...>>>

Oordeelnummer 2006-216
Pensioenvoorziening waarbij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerst na 1 jaar met terugwerkende kracht in de pensioenvoorziening worden opgenomen is niet in strijd met de wet.
Een verzekeringsmaatschappij is voornemens een pensioenvoorziening uit te voeren voor een werkgever waarbij brugwachters werkzaam zijn die bijna allen een dienstverband hebben van drie tot zes maanden. Gezien het onvoorspelbare karakter van de...>>>

Oordeelnummer 2006-214
De Commissie is niet bevoegd te beoordelen oordelen of onderscheid is gemaakt naar burgerlijke staat of militaire rang bij toetreding tot het Weduwe- en Wezenfonds en door het niet-toekennen van een weduwepensioen.
De Commissie Gelijke Behandeling is niet bevoegd te beoordelen of onderscheid is gemaakt naar burgerlijke staat of militaire rang door in het Reglement Weduwe- en Wezenfonds voor toetreding tot het fonds de voorwaarde te stellen dat de aanvrager...>>>

Oordeelnummer 2006-211
Museum maakt verboden onderscheid door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan de pensioenregeling.
Een museum neemt tijdens de openingsperiode in de zomer extra medewerkers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor een vast aantal uren per week, danwel op oproepbasis. Deze werknemers zijn uitgesloten van deelname...>>>

Oordeelnummer 2006-210
Werkgever en werknemerorganisaties hebben geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt door de regeling in het Sociaal Plan voor werknemers jonger dan 50 jaar niet van toepassing te verklaren op verzoekster die ouder is dan 50 jaar.
In het Sociaal Plan dat verweerders samen hebben opgesteld, wordt onderscheid op grond van leeftijd gemaakt door werknemers van 50 jaar en ouder andere financiële regelingen te bieden dan werknemers jonger dan 50 jaar. De Commissie acht het...>>>

Oordeelnummer 2006-198
Systeem voor universitair functie ordenen voldoet niet aan de gelijkebehandelingswetgeving.
(Werkgevers-)vereniging van universiteiten vraagt een oordeel van de Commissie over de vraag of het door haar beheerde systeem voor universitair functie ordenen (UFO) voldoet aan de eisen die de gelijkebehandelingswetgeving stelt. UFO is...>>>

Oordeelnummer 2006-196
Geen onderscheid op grond van leeftijd bij bepaling ingangsdatum pensioen
Een vrouw, geboren in december 1950, kwam niet in aanmerking voor aanspraak op een flexibel pensioen. Om hiervoor in aanmerking te komen, diende haar pensioen in te zijn gegaan vóór 1 januari 2006. Daarbij hanteert het pensioenfonds de eerste...>>>

Oordeelnummer 2006-194
Verboden onderscheid op grond van leeftijd door leeftijd als factor te hanteren bij de toekenning alsmede bij de vaststelling van de hoogte van een toeslag op het loon.
Een werkgever hanteert een bindingstoeslag, die is opgebouwd uit een aantal factoren waar punten aan worden toegekend, waaronder de factor leeftijd. Dit resulteert erin dat werknemers boven een bepaalde leeftijd een lagere toeslag krijgen en...>>>

Oordeelnummer 2006-190
Pensioenfonds handelt niet in strijd met het verbod van onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte dan wel arbeidsduur door een substantieel bezwarende functie uitkering te korten met een flexibele pensioenuitkering.
Ambtenaar met gedeeltelijke WAO-uitkering vergelijkt zich, met betrekking tot zijn pensioenuitkering, met pensioengerechtigden die niet (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet worden gekort met hun flexibele pensioen uitkering. Aangezien...>>>

Oordeelnummer 2006-187
Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door handhaven van de prepensioenregeling voor personeel van 55 jaar en ouder en het hanteren van een toetredingsleeftijd bij de regeling die het afschaffen van de prepensioenregeling voor het overige person.
Verzoeker, een internationaal accountantskantoor, maakt geen onderscheid op grond van leeftijd door het prepensioen voor personeel van 55 jaar en ouder te handhaven en voor personeel jonger dan 55 jaar een compensatieregeling te treffen, nu met...>>>

Oordeelnummer 2006-186
Verboden onderscheid door ambtenaar met tijdelijk aanstelling niet in aanmerking te laten komen voor een vergoeding van de verhuiskosten. De ministeries van BZK en VWS verlenen in het Verhuiskostenbesluit ambtenaren met een aanstelling voor onbepaalde duur een vergoeding van verhuiskosten ter wille van het terugdringen van de automobiliteit en het beperken van de kosten van...>>>

Oordeelnummer 2006-184
Verboden onderscheid bij de arbeidsvoorwaarden op grond van arbeidsduur nu een arbeidstijdenregeling geen compensatie biedt voor vaste feestdagen die op de vrije dagen van deeltijders vallen.
Een medewerker van de stichting die in Nederland rijvaardigheidsbewijzen afgeeft klaagt erover dat zijn werkgever hem, een deeltijder, geen compensatie biedt voor vaste feestdagen die op zijn vrije dag, de vrijdag, vallen. Dit terwijl...>>>

Oordeelnummer 2006-182
Verboden onderscheid op grond van geslacht nu een bonusregeling geen rekening houdt met zwangerschap als eigensoortige seksegebonden omstandigheid.
Twee medewerksters van een ICT-bedrijf klagen erover dat hun werkgever hen in verband met zwangerschapsverlof geen maandelijkse bonus toekent, noch de daarmee samenhangende eindejaarsuitkering. Een van de voorwaarden voor deze uitkeringen is...>>>

Oordeelnummer 2006-177
Pensioenverzekeraar maakt in pensioenregelingen onderscheid naar leeftijd. Uiteindelijk oordeel over al dan niet verboden karakter van onderscheid afhankelijk van definitieve wetstekst en contextuele omstandigheden.
Met het oog op de voorgenomen invoering van de thans voorgestelde Pensioenwet legt een pensioenverzekeraar drie pensioenregelingen ter beoordeling voor aan de Commissie. In twee van de drie regelingen wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd. De...>>>

Oordeelnummer 2006-176

Een man van Marokkaanse afkomst werkte bij een grafisch bedrijf. In het verleden heeft zich een conflict voorgedaan tussen de man en een collega, waarbij over en weer discriminerende opmerkingen zijn gemaakt. Dit conflict heeft de werkgever...>>>

Oordeelnummer 2006-175
Onvoldoende feiten die onderscheid doen vermoeden.
Een werknemer had klachten aan zijn knie. Na medisch onderzoek werd uiteindelijk vastgesteld dat hij artrose heeft. Werkgever en werknemer hadden regelmatig discussie over het aangepaste werk dat de werknemer moest doen en de ziekmeldingen....>>>

Oordeelnummer 2006-160
Verweerster heeft jegens verzoeker geen onderscheid gemaakt op grond van ras, handicap en leeftijd bij de arbeidsvoorwaarden.
Verzoeker, afkomstig uit Bosnië, is in 1998 in dienst getreden van verweerster, een internationale IT-dienstverlener. Verzoeker stelt jaren lang te laag te zijn beloond. Medewerkers van Nederlandse afkomst die dezelfde werkzaamheden hebben...>>>

Oordeelnummer 2006-158

De werkgever, een ziekenhuis, schaalt zijn werknemers in met behulp van het functiewaarderingssysteem voor de gezondheidszorg, FWG 3.0. Op basis van FWG 3.0 zijn de functies van de unit coördinatoren ingeschaald in FWG 55. De werkgever heeft...>>>

Oordeelnummer 2006-150
WAO-er klaagt over het verrekenen van zijn pensioenuitkering (ingang 60 jaar) met zijn WAO-uitkering door de pensioenmaatschappij.
WAO-er vergelijkt zich, met betrekking tot pensioenuitkering, met pensioengerechtigden die doorwerken na ingang van de pensioengerechtigde leeftijd. Aangezien de WAO-uitkering de man in een wezenlijk andere rechtspositie plaatst, bepaalt de...>>>

Oordeelnummer 2006-140
Geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door salarisgrenzen te hanteren waarbinnen verschillende pensioenopbouwregelingen gelden en door verschillende beschikbare premiepercentages voor verschillende leeftijdsgroepen te hanteren.
Verweerster hanteert bij haar pensioenregelingen salarisgrenzen. Binnen die grenzen wordt het pensioen op een verschillende manier opgebouwd, waarbij zowel de werkgeversbijdrage als de vrijwillige werknemersbijdrage varieert. Nu de hoogte van...>>>

Oordeelnummer 2006-127
Tussenoordeel. Bevoegdheid Commissie om AOW te toetsen.
Verzoekers, op één na allen van Surinaamse afkomst, klagen dat hun aanspraken op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) worden gekort voor de jaren dat zij niet in het Europese gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden woonden en...>>>

Oordeelnummer 2006-125
Verweerder heeft onderscheid op grond van arbeidsduur gemaakt jegens verzoekster doordat zij, omdat zij haar werk in deeltijd op twee niet aaneengesloten dagen per week verricht, geen gebruik kan maken van de voordelen die de Uitslaapregeling biedt en ten
Verzoekster werkt in deeltijd als operatieassistent bij verweerder, een ziekenhuis. Verweerder hanteert een Uitslaapregeling, waarbij werknemers die een bereikbaarheidsdienst hebben verricht en de dag na die bereikbaarheidsdienst zijn...>>>

Oordeelnummer 2006-123
Verboden onderscheid op grond van leeftijd bij bepalen salarisverhoging voor werknemers met een eindloonregeling.
Verweerster heeft zowel werknemers met een eindloonregeling als met een beschikbarepremieregeling. Bij de werknemers met een eindloonregeling wordt de salarisverhoging verrekend met de backserviceverplichtingen die voortvloeien uit de...>>>

Oordeelnummer 2006-119

Medewerkers van een distributiecentrum van een supermarktexploitant werken in ploegendiensten. Daarvoor ontvangen zij een standaardploegentoeslag met een extra inconveniëntietoeslag voor weekenddiensten. Werknemers die niet meer dan...>>>

Oordeelnummer 2006-102
Pensioenfonds maakt objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd bij toepassen van drie verschillende opbouwpercentages en drie verschillende franchises. Verzoeker is niet ontvankelijk in verzoek over hoogte basisuitkering bij vervroegd uit
Een pensioenfonds heeft per 1 januari 2004 de pensioenregeling omgezet van een eindloonregeling in een middelloonregeling. Voor de opbouw van pensioenrechten is, in plaats van een systeem voor iedereen, gekozen voor drie leeftijdscohorten met...>>>

Oordeelnummer 2006-101
Geen onderscheid op grond van leeftijd bij toepassen van drie verschillende opbouwpercentages en drie verschillende franchises. Geen onderscheid bij nabestaandenpensioen. Oordeel tegen werkgever.
Een werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers dat wordt uitgevoerd door een pensioenfonds. Deze pensioenregeling is omgezet van een eindloonregeling in een middelloonregeling waarbij is gekozen voor drie leeftijdscohorten met...>>>

Oordeelnummer 2006-100
Pensioenfonds maakt objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd bij toepassen van drie verschillende opbouwpercentages en drie verschillende franchises. Geen onderscheid bij uitkering nabestaandenpensioen.
Een pensioenfonds heeft per 1 januari 2004 de pensioenregeling omgezet van een eindloonregeling in een middelloonregeling. Voor de opbouw van pensioenrechten is, in plaats van een systeem voor iedereen, gekozen voor drie leeftijdscohorten met...>>>

Oordeelnummer 2006-99

Verzoekers, chauffeurs van Turkse afkomst, klagen erover dat zij lager worden beloond dan hun Nederlandse collega"s, die ook als chauffeur werkzaam zijn. Ook stellen verzoekers dat verweerster de salarissen met enige regelmaat niet uitbetaalt en...>>>

Oordeelnummer 2006-98
Verboden direct en indirect onderscheid op grond van geslacht door verzoeksters lager in te schalen en te belonen dan hun mannelijke collega"s.
Verzoeksters zijn werkzaam als docenten educatie bij verweerster, een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De instelling kent zeven units, waarvan er zes gezamenlijk het mbo vormen. De zevende unit is de unit educatie. Na...>>>

Oordeelnummer 2006-97
Ongelijke beloning op grond van geslacht. Toepassing beloningsmaatstaven. De wijze waarop ervaring een rol speelt bij de beloning levert onderscheid op grond van geslacht op.
De werkneemster klaagt over ongelijke beloning op grond van geslacht. De werkgever stelt dat de collega waar ze zich mee vergelijkt meer ervaring heeft en hoger is opgeleid zodat hij in de toekomst breder inzetbaar is. De Commissie constateert...>>>

Oordeelnummer 2006-96
Een pensioenfonds maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door uitvoering te geven aan een Anw-hiaatregeling, waarin wordt aangehaakt bij de leeftijdsgrenzen van de AWW.
Op basis van de Anw-hiaatregeling komen nabestaanden van verzekeringnemers in aanmerking voor een, op de Algemene nabestaandenwet (Anw), aanvullende uitkering, indien de nabestaande geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering, maar wel...>>>

Oordeelnummer 2006-94
Verweerder maakt onderscheid op grond van ras bij zijn beslissing verzoeker niet te bevorderen tot Senior Productbeheerder. Voor het overige, door verzoeker gestelde, is er geen sprake van onderscheid
Verzoeker klaagt erover dat verweerder onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij zijn arbeidsvoorwaarden. Hiertoe heeft verzoeker aangevoerd dat verweerder de gemaakte afspraken in 2002 niet is nagekomen en hem heeft belemmerd de functie...>>>

Oordeelnummer 2006-92
Ongelijke behandeling bij de beloning op grond van arbeidsduur.
Verzoekster werkt twintig uur per week bij verweerster, een bedrijf dat op verzoek van veelal ondernemingen knipsels uit de media verzamelt over een bepaald onderwerp waarover zij informatie wensen. Verweerster heeft het volgende overwerkbeleid....>>>

Oordeelnummer 2006-71
Ongelijke behandeling op grond van ras bij de beloning en bij de arbeidsomstandigheden. Samenhang tussen functioneren en bejegening op de werkvloer. Klachtbehandeling onvoldoende.
Een werknemer van Antilliaanse afkomst klaagt over discriminatie op de werkvloer en tevens over zijn beloning. Hij stelt dat hij met name in het begin van zijn dienstverband door collega"s discriminerend is bejegend. Klachten daarover bij zijn...>>>

Oordeelnummer 2006-62
Ongelijke behandeling op grond van leeftijd bij voorgenomen pensioenregelingen.
Verzoekster legt een nieuwe pensioenregeling voor. Werknemers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren behouden de huidige prepensioenregeling, met pensioenleeftijd 62 jaar. De werkgever draagt 1,25% van het loon bij aan de premie voor het...>>>

Oordeelnummer 2006-56
Verboden onderscheid op grond van seksuele gerichtheid door bij de vaststelling van de premie van het nabestaandenpensioen van een heteroseksuele relatie uit te gaan.
Verzoeker heeft een mannelijke partner en verzekert ten behoeve van zijn partner een nabestaandenpensioen bij verweerster. Vast staat dat verweerster geen aparte tabellen voor man-man en vrouw-vrouw relaties kent. Bij de vaststelling van de...>>>

Oordeelnummer 2006-50
Geen onderscheid op grond van geslacht bij de uitkering van een toeslag op het nabestaandenpensioen.
Verzoekster neemt deel aan een pensioenregeling bij verweerster. In het Pensioenoverzicht 2005 van verzoekster is vermeld dat indien zij na haar 65ste overlijdt, haar partner geen toeslag ontvangt omdat verweerster ervan uitgaat dat de partner...>>>

Oordeelnummer 2006-41
Verweerster maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een ander arbeidsongeschiktheidscriterium te hanteren voor notarissen die voor hun vijftigste arbeidsongeschikt zijn geworden.
Verzoeker is arbeidsongeschikt geworden voor de uitoefening van het beroep van notaris. De pensioenvoorziening van verzoeker, waar onder een arbeidsongeschiktheidspensioen, is ondergebracht bij verweerster, een stichting die de pensioenregeling...>>>

Oordeelnummer 2006-26
Onderscheid op grond van leeftijd door man lager te belonen.
Een man klaagt over onderscheid bij de beloning omdat hij minder verdient dan hij volgens de bij zijn arbeidsovereenkomst toepasselijke CAO zou moeten verdienen. Bovendien verdient de man minder dan zijn jongere collega"s.De man had de...>>>

Oordeelnummer 2006-6
Objectief gerechtvaardigd onderscheid op grond van leeftijd bij vaststellen hoogte eenmalige vergoeding in verband met overgang van een bedrijfsonderdeel.
Verzoeker heeft bij verweerster gewerkt als service-monteur. Het bedrijfsonderdeel waar verzoeker werkzaam is, is overgegaan naar een nieuwe werkgever. De werknemers die bij de overgang zijn betrokken genieten bij de nieuwe werkgever niet...>>>

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>