Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2008

De volledige oordelen over salaris of pensioen zijn te vinden door het oordeelnummer in te vullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeelnummer 2008-131
Een vrouw is niet ontvankelijk in haar verzoek. De gestelde ongelijke beloning berust niet op een in de wet genoemde discriminatiegrond.
Een vrouw, van Antilliaanse afkomst, stelt aanvankelijk dat zij bij indiensttreding bij een zorginstelling anders is ingeschaald dan twee collega"s van Nederlandse afkomst, terwijl zij hetzelfde werk deden. Na de reactie van de zorginstelling...>>>

Oordeelnummer 2008-127
Tussenoordeel. Poolse werknemers. Indirect onderscheid op grond van nationaliteit en/of ras bij de beloning
Een Poolse werknemer klaagt erover dat hij lager beloond wordt dan zijn niet-Poolse collega's. De Commissie onderzoekt de klacht in eerste instantie door de Poolse werknemer met enkele collega's te vergelijken. Uit dat onderzoek blijkt dat alle...>>>

Oordeelnummer 2008-126
Niet gebleken dat dierenartspraktijk onderscheid maakt op grond van arbeidsduur vanwege het niet naar rato toekennen van periodieke loonsverhogingen aan deeltijders.
Een dierenartspraktijk vraagt een oordeel over de vraag of de toepassing van salarisschalen in de cao, inhoudende dat bij goed functioneren, onafhankelijk van de arbeidsduur, een jaarlijkse periodieke verhoging wordt toegekend, in strijd is met...>>>

Oordeelnummer 2008-101
CAO-partijen maken verboden onderscheid op grond van leeftijd bij het overeenkomen van een compensatieregeling voor het vervallen van de VUT-regeling.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet VPL zijn de fiscale faciliteiten voor VUT-regeling en prepensioen vervallen. CAO-partijen zijn een compensatieregeling overeengekomen voor het vervallen van het recht op een vutuitkering voor...>>>

Oordeelnummer 2008-100
Een werkgever maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een werknemer compensatie te weigeren voor het vervallen van de VUT-regeling.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet VPL zijn de fiscale faciliteiten voor VUT-regeling en prepensioen vervallen. Voor het vervallen van het recht op vutuitkering heeft de werkgever voor werknemers die geboren zijn in 1950 en later, een...>>>

Oordeelnummer 2008-96
Niet is gebleken dat een pensioenfonds onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt bij de vaststelling van de hoogte van vervroegd ouderdomspensioen van een WAO-gerechtigde deelnemer.
In een pensioenregeling is bepaald dat de uitkering voor vervroegd ouderdomspensioen van een deelnemer die zijn uitkering na de uittredingsrichtdatum laat ingaan, actuarieel wordt verhoogd. Ook een deelnemer die recht heeft op WAO"uitkering,...>>>

Oordeelnummer 2008-86
Pensioenfonds maakt bij de vroegpensioenregeling verboden onderscheid naar handicap of chronische ziekte door aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet de mogelijkheid te bieden van herschikken.
Een man ontvangt een gedeeltelijke WAO-uitkering van 28%. Voor de restcapaciteit van 60% is hij werkzaam bij een werkgever die verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds biedt aan deelnemers met een gedeeltelijke...>>>

Oordeelnummer 2008-84
Verboden onderscheid op grond van arbeidsduur door regeling die alleen voltijders recht geeft op arbeidsduurvermindering bij 58 jaar.
Een cao bepaalt dat werknemers van 58 jaar en ouder op verzoek 32 uur in plaats van 36 uur per week kunnen werken. Werknemers die gebruik maken van de regeling bouwen onverkort pensioen op en krijgen een groot deel van het loon doorbetaald over...>>>

Oordeelnummer 2008-82
Geen nieuwe arbeidsovereenkomst en geen bonus voor zwangere werknemer. Geen onderscheid.
Een vrouw stelt dat haar ex-werkgever, een onderneming die handelt in farmaceutische producten, jegens haar verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. De vrouw had een arbeidsovereenkomst van een jaar, een jaar waarin de vrouw...>>>

Oordeelnummer 2008-80
Rechtsgevolgen van voor 1 mei 2004 gemaakt onderscheid op grond van leeftijd leven niet voort.
Een werkneemster wordt aanvankelijk op grond van leeftijd ingeschaald. Met het inwerking treden van de WGBL wordt ook een nieuwe cao met een nieuw functiewaarderingssysteem ingevoerd. In het nieuwe systeem speelt leeftijd geen rol meer. Alle...>>>

Oordeelnummer 2008-70
Conceptpensioenregeling met 21 jaar als toetredingsleeftijd is in strijd met de wet.
Een werkgever heeft de Commissie verzocht om een oordeel over de vraag of de voorgenomen uitbreiding van haar pensioenregeling strijd oplevert met de wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. De werkgever is voornemens de...>>>

Oordeelnummer 2008-53
Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van geslacht bij de beloning. Verschil tussen werkneemster en haar maatman disproportioneel.
Een werkneemster klaagt over ongelijke beloning op grond van geslacht. Ze vergelijkt zich met haar mannelijke collega, die in dezelfde periode als zij is aangenomen, alleen tegen een salaris dat bijna 40% hoger ligt dan haar salaris. Beiden zijn...>>>

Oordeelnummer 2008-31
Geen onderscheid op grond van arbeidsduur, geslacht of burgerlijke staat door geen pensioenregeling te treffen.
Een vrouw is van 1982 tot 2002 werkzaam geweest als medewerkster huishoudelijke dienst en datatypiste bij een accountantskantoor. Het accountantskantoor heeft geen pensioenregeling voor haar getroffen. Op basis van de overgelegde overzichten van...>>>

Oordeelnummer 2008-24
Bedrijfstakpensioenfonds maakt bij de toekenning van het nabestaandenpensioen geen verboden onderscheid op grond van leeftijd door bij de pensioenopbouw verschillende regelingen te hanteren die te maken hebben met de geboortedatum van de deelnemers.
Een bedrijfstakpensioenfonds kent een pensioenreglement waarin bij de pensioenopbouw voor deelnemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren een lagere franchise en een hoger opbouwpercentage wordt gehanteerd dan voor deelnemers die vóór 1950...>>>

Oordeelnummer 2008-23
Ongelijke beloning op grond van geslacht. Ondoorzichtige toepassing van beloningsmaatstaven komt voor rekening van werkgever.
Een werkneemster klaagt bij de Commissie over ongelijke beloning. Met name zou de werkgever haar, gezien haar ervaring, te weinig periodieken hebben toegekend bij haar indiensttreding. De collega met wie zij zich vergelijkt heeft bij...>>>

Oordeelnummer 2008-20
Onderscheid op grond van geslacht bij beloning en doorstroming vrouwelijke docent.
Een vrouw werkt op een school voor voortgezet onderwijs als docent Duits. Zij is benoemd in een B-functie en is ingeschaald in de bijbehorende salarisschaal. Zij stelt dat zij ongelijk wordt beloond ten opzichte van drie mannelijke collega"s,...>>>

Oordeelnummer 2008-19
Onderscheid op grond van geslacht (zwangerschap-moederschap) bij de arbeid (demotie). Bewijslastverdeling.
Een internationaal bedrijf maakt onderscheid op grond van geslacht (zwangerschap-moederschap) bij de arbeidsvoorwaarden door de functie van een werknemer, de general manager in Nederland, op te heffen na haar eerste zwangerschapsverlof, door...>>>

Oordeelnummer 2008-8
Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte door in 2006 de werknemer met een chronische ziekte voor 50% een dertiende maand toe te kennen.
Begin 2006 is de werknemer voor 100% uitgevallen om redenen die verband houden met zijn chronische gezondheidsklachten. De werknemer heeft in overleg met de werkgever zijn werkzaamheden voor 50% hervat. De werkgever hanteert de regel dat voor...>>>

Oordeelnummer 2008-7
Onderscheid op grond van geslacht door bij het vaststellen van prestatienormen onvoldoende rekening te houden met de gevolgen van zwangerschap en moederschap .
Een vrouw is sinds 1997 als kandidaat-notaris in dienst bij haar werkgever, een juridisch dienstverlener. In 2004 en 2006 is zij bevallen van haar kinderen en zij heeft daarna gedurende een aantal maanden borstvoeding gegeven. Zij heeft...>>>

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>