Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2011

De volledige oordelen over salaris of pensioen zijn te vinden door het oordeelnummer in te vullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeel 2011-203 Gelijk werk, ongelijke beloning door onderscheid bij bevordering

Werkneemster gaat bij een scholengemeenschap werken als eerstegraads bevoegde docent Frans. Zij werkt eerst in deeltijd op basis van een tijdelijk contract en daarna in vast contract met hogere maximumschaal. Op verzoek van school gaat de vrouw gaat voltijdswerken, waarbij maximumsalarisschaal weer wordt aangepast naar beneden. Werkneemster stelt dat een aantal mannelijke collega’s voor hetzelfde werk een hogere beloning ontvangen, na bevordering in de hogere salarisschaal. De Commissie oordeelt dat er inderdaad sprake is van een verboden onderscheid op grond van geslacht. Daarnaast stelt CGB vast dat de school verboden (indirect) onderscheid heeft gemaakt bij bevordering.

Oordeel 2011-202 Laatstverdiende loon geen deugdelijke beloningsmaatstaf

Een in een ziekenhuis werkzame man stelt dat hij ten onrechte  minder verdient dan zijn ongeveer gelijktijdig aangestelde vrouwelijke collega in dezelfde functie. Die heeft een extra periodiek gekregen na onderhandeling en op basis van een hoger laatstverdiend loon. De CGB oordeelt dat aansluiten bij het laatst verdiende salaris geen deugdelijke maatstaf is. Het ziekenhuis heeft verboden onderscheid on grond van geslacht gemaakt bij de beloning.

Oordeelnummer 2011-143
Zorginstelling De Lindenhorst, vallend onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, discrimineert deeltijder door van haar een even grote beschikbaarheid voor inroostering te vragen als van voltijders.
De Lindenhorst geeft 24 uur per dag bescherming en intensieve behandeling aan meisjes met ernstige gedragsproblemen. Een groepsleider die voor 24 uur is aangesteld klaagt over de manier waarop ze wordt ingeroosterd. Door de week heeft ze...>>>

Oordeelnummer 2011-124
Een organisatieadviesbureau heeft, in de periode 1 januari 2006 tot 1 maart 2010, met haar pensioenregeling geen onderscheid gemaakt op grond van leeftijd jegens haar werknemers.
Een organisatieadviesbureau heeft een pensioenregeling. Hij heeft die regeling per 1 januari 2006 ondergebracht bij een andere pensioenverzekeraar. Als gevolg hiervan wordt bij de werknemers die na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden…>>>

Oordeelnummer 2011-114
Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door de aanvraag van een vrouw voor sabbatical leave af te wijzen.
SituatieEen vrouw van 62 jaar oud is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam in de functie van universitair docent. Sinds najaar 2010 kan het wetenschappelijk personeel gebruik maken van een sabbatical leave. De Universiteit stelt hier...
>>>

Oordeelnummer 2011-107
Getronics Nederland B.V., een automatiseringsbedrijf, maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door zittend personeel niet direct het volledige percentage variabele beloning te betalen.
Een man is tot 1 juli 2010 werkzaam geweest bij Getronics Nederland B.V. Sinds 1 januari 2007 geldt bij dit bedrijf een regeling variabele beloning. Voor werknemers in de salarisschaal van de man bedraagt de variabele beloning 5% van het…>>>

Oordeelnummer 2011-105
Cao–partijen maken verboden onderscheid op grond van geslacht, in het bijzonder zwangerschap, jegens lerares door hetgeen in de cao is bepaald over de beloning.
Een lerares werkt op basis van tijdelijke aanstellingen als invalkracht in het primair onderwijs. In het schooljaar 2008-2009 heeft de lerares zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten. In het schooljaar 2009-2010 heeft de lereares een…>>>

Oordeelnummer 2011-104
School maakt geen onderscheid jegens lerares bij inschaling indiensttreding, vanwege haar tijdelijke aanstelling, de omvang van haar dienstverband, of op grond van haar geslacht, in het bijzonder haar zwangerschap.
Een lerares werkt op basis van tijdelijke aanstellingen als invalkracht in het primair onderwijs. In het schooljaar 2008-2009 heeft de lerares zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten. In het schooljaar 2009-2010 heeft de lerares een…>>>

Oordeelnummer 2011-103
Lerares wordt benadeeld vanwege zwangerschap bij haar inschaling bij indiensttreding.
Een lerares werkt op basis van tijdelijke aanstellingen als invalkracht in het primair onderwijs. In het schooljaar 2009-2010 treedt de lerares op basis van tijdelijke aanstellingen in dienst bij een basisschool. De lerares is het niet…>>>

Oordeelnummer 2011-100
Zorgorganisatie Land van Horne maakt verboden onderscheid op grond van arbeidsduur bij het compenseren van opleidingstijd van individuele opleidingen die in haar opdracht worden gevolgd.
Situatie De ondernemingsraad van de zorgorganisatie is van mening dat in de opleidingsvoorwaarden onderscheid wordt gemaakt tussen deeltijders en voltijders. Een voltijder krijgt de opleidingstijd van individuele opleidingen die in opdracht...>>>

Oordeelnummer 2011-91
Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een deelnemer aan het pensioenfonds niet de mogelijkheid gegeven om zijn FLEX-pensioen om te zetten in Ouderdomspensioen. Het pensioenfonds maakt hierdoor echter geen verboden onderscheid op grond van leeftijd.
Een man is deelnemer aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hij ontvangt per 1 maart 2010 van het pensioenfonds verplicht FLEX-pensioen, omdat hij in deze maand 60 jaar is geworden. Per 1 oktober 2010 heeft het pensioenfonds het…>>>

Oordeelnummer 2011-81
Een bedrijf maakt geen onderscheid op grond van geslacht bij het al dan niet betalen van de bonus over de periodes van zwangerschaps- en bevallingsverlof en van afwezigheid bij ziekte in verband met zwangerschap. Gevolgen arrest Gerechtshof Amsterdam van 27 april 2010. Oordeel eigen handelen.
Een bedrijf heeft een bonusregeling. De regeling bestaat uit twee componenten: de reguliere bonus en de additionele bonus. De reguliere bonus wordt doorbetaald bij afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof. De additionele...>>>

Oordeelnummer 2011-80
Bosman Medische & Orthopedische Hulpmidden B.V. maakt geen onderscheid op grond van geslacht door de prestatiebonus niet door te betalen over de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Van belang is of de bonus als loon kan worden aangemerkt. Gevolgen arrest Gerechtshof Amsterdam van 27 april 2010. Verboden onderscheid op grond van geslacht bij de vitaliteitsbonus.
Bosman heeft een Bedrijfsregeling met een prestatiebonusregeling en een vitaliteitsbonusregeling. De prestatiebonus wordt niet uitbetaald over periodes van onder meer zwangerschaps- en bevallingsverlof. De vitaliteitsbonus wordt...>>>

Oordeelnummer 2011-79
Quintiles B.V. maakt geen onderscheid op grond van geslacht door de bonus niet door te betalen over de periodes van zwangerschaps- en bevallingsverlof en van ziekte in verband met zwangerschap. Van belang is of de bonus als loon kan worden aangemerkt. Gevolgen arrest Gerechtshof Amsterdam van 27 april 2010.
Quintiles B.V., een dochterbedrijf van een internationaal bedrijf op het gebied van dienstverlening aan de farmaceutische biotechnologische industrie, heeft een bonusplan. In dat plan wordt de bonus niet uitbetaald over periodes van...>>>

Oordeelnummer 2011-54
Oordeel en onderzoek uit eigen beweging naar gelijke beloning van mannen en vrouwen bij de algemene ziekenhuizen in Nederland.
Oordeel 2011-54 is onderdeel van het onderzoek uit eigen beweging naar gelijke beloning van mannen en vrouwen bij de algemene ziekenhuizen in Nederland. Het gehele onderzoek staat als bijlage onder het volledige oordeel. >>>

Oordeelnummer 2011-51
Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van arbeidsduur door de regeling voor arbeidsduurverkorting alleen toe te passen op voltijders.
SituatieEen cao bepaalt dat werknemers van 55 jaar en ouder op verzoek minder uren per week kunnen werken (90% van de normale werktijd). Werknemers die gebruik maken van de regeling bouwen 100% pensioen op en krijgen 95% van het loon...>>>

Oordeelnummer 2011-50
Orapi Applied Nederland B.V. maakt geen onderscheid tussen medewerkers met een vast en met een tijdelijk arbeidscontract bij de beloning.
Een man werkt sinds drie jaar bij Orapi Applied B.V. als verkoper. Hij heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). De beloning van de verkopers bestaat uit twee beloningselementen: een basissalaris en een...>>>

Oordeel 2011-25 Arbeid van (nagenoeg) gelijke waarde niet anders belonen

Werkneemster is op 1 mei 2003 in dienst getreden als arts sociale psychiatrie. Door haar werkgever is zij ingeschaald in een functiegroep. In haar arbeidsovereenkomst is verwezen naar de functiebeschrijving. Op 12 mei 2003 is een man in dienst getreden als arts, zonder dat hij werd ingeschaald in een functiegroep. Zijn salarisniveau werd hoger vastgesteld dan dat van werkneemster. In de arbeidsovereenkomst van de man zijn twee taken opgenomen die in hoofdlijnen als omschrijving van zijn functie gelden. Werkneemster ontdekt na enige tijd dat zij minder salaris ontvangt dan de mannelijke arts die net na haar in dienst is getreden, terwijl zij dezelfde werkzaamheden verricht. Ook verdient ze minder dan een aantal andere mannelijke artsen.

De CGB schakelt functiewaarderingsdeskundige in, die vast stelt dat de arbeid van nagenoeg gelijke waarde is. Ook overige overwegingen verweerster – arbeidsmarktkrapte, laatstgenoten salaris, onderhandeling met maatman worden door CGB gemotiveerd verworpen, want geen objectieve beloningsmaatstaven. CGB oordeelt dat sprake is van verboden onderscheid op grond van geslacht.

Oordeelnummer 2011-17
Enkele feit dat loodsen met verschillende leeftijd die in dezelfde kalenderjaren pensioen opbouwen een verschillend pensioenresultaat realiseren, leidt niet tot onderscheid op grond van leeftijd.
49 loodsen vragen de Commissie te beoordelen of het beroepspensioenfonds waarbij zij sinds 1988 pensioen opbouwen onderscheid maakt op grond van leeftijd. Voor loodsen gold tot 1 september 2008 een functioneel leeftijdspensioen (FLP) bij 55...>>>

loading...


Loading...
<!-- 13436254/loonwijzer_ROS_Inarticle --> <div id="div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle";> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-loonwijzer_ros_inarticle'); }); </script> </div>