Reklamní

Často kladené otázky o platových rozdílech mužů a žen

This page was last updated on: 2021-09-10

1. Co je platový rozdíl mužů a žen?

Co je platový rozdíl?

Platový rozdíl znamená, že jeden zaměstnanec vydělá více než druhý. Rozdíly v platech existují. Nejsou zakázány ani mezi muži a ženami, ani mezi osobami různého vyznání a barev pleti. Tyto rozdíly mohou být obrovské. K platovým rozdílům často dochází, když jedinci s větší pracovní zkušeností nebo vykonávající vysoce kvalifikované profese vydělávají více peněz než jedinci, kteří nemají téměř žádné vzdělání nebo jsou nováčci na trhu práce. Platové rozdíly jsou proto velmi rozšířené. Ale jsou spravedlivé?

Co je platová nerovnost?

Pokud dva zaměstnanci ve firmě dělají podobnou práci na stejné úrovni kvalifikace, ale nejsou zaplaceni stejně, jedná se o platovou nerovnost. Takové situace jsou nezákonné a jsou považovány za diskriminační. Přesto se platová nerovnost často vyskytuje. Jako příklad si představte situaci, kdy manažer ocení ""bryskně komunikujícího chlapce"" platovou třídou druhého stupně hned na začátku a "nesmělou dívku" platovou třídou nula, i když je stejně kvalifikovaná. Hodnocení první mzdy může ovlivnit jedince na celá léta. Je těžké říci, do jaké míry platová nerovnost existuje. Několik průzkumů hovoří o rozdílech v platech žen a mužů, které nelze vysvětlit rozdílnou kvalifikací pracovníka nebo jinými charakteristikami. Je možné, že tyto nevysvětlitelné rozdíly ukazují na platovou diskriminaci. Abychom to ještě více zkomplikovali: Takové platové rozdíly, které mají jasnou příčinu, mohou být nicméně ovlivněné diskriminací. Identifikovat citlivé místo je velmi těžké.

Platová nerovnost se pro podobné práce může objevit v týmu, oddělení, firmách nebo odvětvích průmyslu. Podobná práce je porovnávaná z hlediska kvalifikace potřebné pro její správné vykonání. Proto by v zásadě muži a ženy vykonávající podobnou práci a podobné úkoly měli být odměňováni stejně a měli by mít stejnou hodinovou mzdu. Z toho vyplývá, že druh jejich pracovní smlouvy (na dobu určitou nebo neurčitou) nebo doba trvání jejich pracovního týdne (částečný úvazek nebo plný úvazek) nemůže sloužit jako záminka pro nerovné odměňování.

Co je platová diskriminace?

K platové diskriminaci dochází, pokud jednotlivci se stejným vzděláním a pracovními zkušenostmi vykonávají práci podobného charakteru, přesto jsou vypláceni rozdílně. Zákon v naprosté většině zemí zakazuje diskriminaci mzdy na základě:

 • pohlaví a sexuální orientace
 • národnosti
 • věku
 • rodinného stavu
 • původu
 • země původu
 • rasy
 • náboženství

Je spravedlivé, když muži vydělávají více?

Ženy mají v mnoha zemích v průměru nižší hodinovou mzdu než jejich mužští kolegové. Pokud porovnáme celou pracovní populaci v závislosti na pohlaví, platové rozdíly se v průměru liší v rozsahu 10-40 procent. Tyto rozdíly jsou často považovány za normální. Jsou ale spravedlivé? Myslíme si, že ne. V praxi se zdá, že ženy mají málo času vydělávat (mnohem) více. Často jsou zaměstnány na více pracovních místech, nepracují jen pro peníze, pokud vezmeme v úvahu domácí povinnosti. Ženy jsou v porovnání s muži častěji oběťmi sexuálního obtěžování, což má důsledky na jejich kariéru včetně opuštění zaměstnání z důvodu stresu z dané situace. Existuje mnoho důvodů, které ovlivňují volby, jaké ženy dělají během své kariéry. Muži i ženy však považují tyto rozdílné volby za zcela normální. Důsledky kariérních voleb žen ale ovlivňují jejich příjmy a často dlouhodobě drží jejich úroveň nízko.

Je spravedlivé, když ženy vydělávají více?

V některých zemích jsou profese, ve kterých ženy vydělávají více než jejich mužští kolegové. Tyto ženy zpravidla mají stejné nebo lepší vzdělání než jejich kolegové, pracují na plný úvazek a měly možnost vyjednávat o svých platech. Tyto velmi uvědomělé, moderní ženy jsou (většinou) relativně mladé. Jsou ale (stále ještě) výjimečné. Neexistuje jediná země, kde by ženy všech věkových skupin předčily a vydělávaly by více než muži, pokud jde o jejich získané příjmy.

2. Jak vznikají rozdíly v platech mužů a žen?

Co způsobuje rozdíly v platech?

Některé platové rozdíly nebo rozdíly v odměňování se objevují tehdy, když jsou jednotlivci ohodnocováni diskriminačním způsobem. Tato diskriminace může mít kořeny v rozlišnosti rasy, pohlaví, náboženství nebo je přítomna jen na základě ""pocitu"". Platové rozdíly ale také mohou vzniknout v důsledku až příliš neurčitého popisu pracovních pozic, jejich aplikace v praxi a neurčitého platového zařazení pracovních pozic. Pro měření platových rozdílů je důležité vědět, jaké popisy pracovního místa byly použity pro zařazení konkrétní pracovní pozice do té které pracovní třídy.

Jaké jsou hlavní příčiny velkých rozdílů v odměňování?

Rozdíly v odměňování mohou růst na základě množství individuálních voleb, kterým jednotlivci čelí a dělají ve svých pracovních životech. Tyto volby se týkají zejména:

 • vzdělání
 • zaměstnání, profese nebo oboru
 • odvětví
 • velké nebo malé společnost
 • práce na částečný nebo plný úvazek
 • dalšího školení k práci

Muži a ženy dělají obvykle rozdílná rozhodnutí - obvykle jsou ovlivněné v souvislosti s pohlavím než jako projev svobodné vůle. Například výběr určitého vzdělání, snáze zkombinovatelného s rodinným životem, nebo práce, kterou lze vykonávat snadněji při zvládnutí náročného rodinného života: například pružná pracovní doba nebo práce na částečný úvazek. Nebo práce blízko domova, obvykle v malé (menší) společnosti. Malých a středních podniků existuje více než velkých společností, zatímco velké podniky zpravidla platí lépe.

Vzhledem k tomu, že muži a ženy si své profesní dráhy vybírají podle určitých specifik pohlaví, takové rozhodující momenty výběru zaslouží zvláštní pozornost pro jejich dlouhodobé následky. Rozdíly v odměňování žen a mužů je z největší části ovlivněno kombinací výběru vzdělání, volby povolání a odvětví. Zvážíme-li například, že při práci na částečný úvazek nemusí být platové rozdíly v odpracovaných hodinách viditelně velké, ale na konci měsíce máme menší obnos peněz než při práci na plný úvazek.

Rozdíly v odměňování žen a mužů narůstají s věkem

S přibývajícím věkem se rozdíly v odměňování žen a mužů zvětšují. Zdá se, že je to způsobeno více než jen (výběrem) vzděláním. Obecně jsou dnes ženy stejně vzdělané jako muži, což je poměrně dost odlišná situace než před deseti a více lety. Zdá se, že platové rozdíly jsou způsobeny také dvěma navzájem propojenými faktory: to, že ženy častěji a po delší dobu pracují méně hodin než muži, a že mají tendenci přerušit svou kariéru. Muži naproti tomu mají sklon pracovat delší pracovní dobu a snaží se vyhnout přerušení kariéry. Takové delší nepřerušené pracovní zkušenosti přispívají k vyšším příjmům.

Velké rozdíly vznikají, když se muži rozhodnou pro delší pracovní dobu a jsou v zaměstnáni povýšeni, zatímco ženy jsou v práci méně hodin a ustoupí od budování kariéry. Tyto rozdíly se zvětšují i nadále, pokud se žena rozhodne opustit svou práci, jakmile její manžel odejde do důchodu. V případě, že manžel má značný důchod, neměl by to být žádný problém. Nicméně v případě, že se pár rozvode nebo manžel (předčasně) zemře, tyto finančně závislé ženy by byly nuceny uskromnit se nebo žít v chudobě.

Platové rozdíly se mohou objevit hned od první práce

Ve své první práci mohou muži a ženy být vyplaceni rozdílně. Systémové příčiny jsou vzdělání, výběr zaměstnání, profese nebo obor a odvětví. Ale také platové zařazení pracovní pozice a vyjednávací schopnosti hrají svou roli. Vzhledem k tomu, že muži častěji vyjednávají o svém postavení a platu, ženy nemají tendenci toto dělat tak často a tak neústupně. Prvotní nastavení platu může mít následky po celá léta, často až do konce pracovního poměru. Každý nový zaměstnavatel se může informovat o předchozích výdělcích. Nemusíte se zavázat tím, že odpovíte, ale obvykle jedinec svého zaměstnavatele informuje, čímž udržuje možná již existující rozdíl v odměňování i nadále.

Platové rozdíly, ohodnocení a klasifikace práce

Ohodnocení a klasifikace práce je systematický způsob porovnání pracovních míst v rámci společnosti/firmy anebo v rámci hospodářského odvětví. Pracovním místům jsou připisovány povinnosti, kompetence a odpovědnosti, které se následně zváží a jsou jim přidělené body. Tímto způsobem je navržena celá hierarchie pracovních míst a každá pozice ohodnocena body. Tyto body nebo pracovní ohodnocení/klasifikace pak slouží k fixaci mezd. Moderní pracovní systémy jsou genderově neutrální, což znamená, že mužské kvalifikace nejsou systematicky nadhodnocené ve vztahu k ženské kvalifikaci - a vice versa. Nezměrný ""pocit"" již není možné uplatnit na základní služební postup nebo sestup.

Platové rozdíly, pracovní zařazení a odměny

Pokud existuje ohodnocení a klasifikace práce, platové zařazení a ohodnocení zaměstnance by se nemělo zdát těžké. Přesto se často stává, že zatímco ženy jsou ohodnoceny (spravedlivě) podle jejich skutečných schopností, muži jsou hodnoceni o něco lépe. Muži také často získávají další výhody, jako je pronájem auta, bezplatný telefon, bonusy atd. Tyto rozdíly lze vysvětlit skutečností, že ženy mohou pracovat méně hodin nebo si jednoduše neřekly o žádnou výhodu. Také může být automaticky předpokládáno, že žena tyto odměny nepotřebuje, zatímco muž ano, protože on je hlavní zdroj rodinného příjmu (a to i v případech, kdy toto neplatí). Takové nesporné předpoklady a příčina tiché rezignace možná napomáhá rozdílům v odměňování mužů a žen. Protože každé nové ohodnocení a platové zařazení také představuje okamžik pro vyjednávání, zdá se logické, že ti, kteří mění práci častěji, skončí výše na váze služebního povýšení.

Platové rozdíly, velká nebo malá firma

Je pochopitelné, proč velké firmy zpravidla platí lépe. To samozřejmě platí i pro nadnárodní společnosti. Ale toto pravidlo nemusí automaticky platit pro velké organizace, jako jsou vládní agentury, školy, maloobchodníci nebo nemocnice. Tyto organizace jsou sice velké, ale jejich úrovně mezd nejsou na stejné úrovni jako mzdy v komerčním sektoru. Na druhou stranu, obvykle nabízejí pružnější pravidla pro sladění pracovního a rodinného života. Tato skutečnost odpovídá tomu, že relativně více žen než mužů je zaměstnaných v sektorech jako například maloobchod, školy a nemocnice.

V menších společnostech jsou obvykle mzdy nižší. Tato nižší úroveň je však do určité míry kompenzovaná relativní blízkostí pracovního místa, čímž se zabrání mnohahodinovému dojíždění, což je výhodné pro rodinný život. Kombinace těchto aspektů mohou přispět k tomu, že podle statistiky vydělávají ženy v průměru méně než muži. Budování vlastní kariéry je snazší ve velkých společnostech a vyplatí se finančně, ale může být na úkor rodinného života.

Platové rozdíly a přerušení kariéry

Přerušení kariéry jedince, i když jen na pár let, přináší nižší plat a méně šancí do budoucna. Několik týdnů bez práce není problém, ale několik měsíců začíná být ošidné. Zastavení kariéry na pár let je penalizováno. Kromě toho je s přibývajícími lety návrat do práce na stejné úrovni méně pravděpodobný. Abychom to shrnuli: zaměstnanci s dobrým odborným vzděláváním se doporučuje pokračovat v práci a vydělat na svých dovednostech a nahromadit zkušenosti.

Přerušení kariéry může mít i negativní důsledky na starobní důchod jedince.

Platové rozdíly a školení k práci

Využití možnosti projít dalším profesním kurzem při práci může být užitečné a vést ke zvýšení hodinové mzdy jedince. Některé společnosti vyžadují odbornou přípravu pro práci a zaplatí za ni. Jiné společnosti toto umožňují a podporují, ale za školení neplatí. Postupy se liší podle země, průmyslu, kolektivní smlouvy a společnosti. Obecně platí pravidlo, že každé další školení je prospěšné. Přesto ženy v nejlepších letech svého života mají tendenci snižovat pracovní dobu, muži na vrcholu svých schopností častěji zvolí více práce a budování kariéry, když se naskytne příležitost.

Platové rozdíly a práce na částečný úvazek

Tam, kde převažují nízké mzdy se zdá nepodstatné, zda muži nebo ženy pracují na částečný nebo na plný úvazek. Přesto, kde a kdy práce na plný úvazek je častější nebo delší pracovní doba se stává pravidlem, hodinové mzdy mají tendenci stoupat. Jinak řečeno: práce na částečný úvazek škodí nejen měsíčního příjmu, ale i hodinovým mzdám.

Pracovat na částečný úvazek je nicméně chytřejší než pro příjem nepracovat vůbec. Ve všech možných případech (při pohledu z hlediska příjmu) práce dává větší smysl než nemít žádnou práci. Pracovat na plný úvazek je ještě více rozumné, protože to otevírá další možnosti, jako je pronájem auta a odborné přípravy na zaměstnání. Na druhou stranu, práce na částečný úvazek může přispět k více uvolněnému životu.

Na závěr: v případech, kdy jsou hodinové mzdy poměrně vysoké k dané úrovni vzdělání, je pochopitelná volba práce na částečný úvazek.

Řídící pozice a platové rozdíly

Ne všechny řídící pozice jsou placené (mnohem) lépe. V malých firmách nebo firmách s malým počtem vedoucích pozic může sice nadřízený povýšit svého podřízeného, ale ne nutně povýší jeho plat. Dobrým příkladem jsou supermarket nebo škola, kde management nevydělává horentní sumy peněz. To platí i pro podniky, kde jsou více zaměstnány ženy. Naopak velmi komplexní společnost většinou nabízí (mnohem) větší pracovní příležitosti. Stoupání po profesním žebříku umožňuje vyjednávat o svém platu a s každým kariérním postupem zvyšovat svoji hodinovou mzdu.

3. Co dělat s platovými rozdíly?

Platové rozdíly a transparentnost

Zveřejnění mezd a platů ze strany společností nebo v průmyslových odvětvích usnadňuje, aby se nezasloužené platové rozdíly dostaly do popředí. Kontrola platu jedince pomocí stránek WageIndicatoru určitě pomůže stejně tak jako kolektivní smlouvy a oficiální usnesení týkající se rovného odměňování.

Kdykoliv se objeví pochybnosti o tom, zda jsou rozdíly v odměňování zasloužené, prvním rozumným krokem je konzultace s kolegy nebo odborovou organizací. Řešení problému soudní cestou by měla být až poslední a konečná volba. Začněte s průzkumem a konzultujte svoje pochybnosti! Na začátku použijte webové stránky WageIndicator a Můjplat.cz!

Platové rozdíly a kroky, které může společnost podniknout

Pokud je rozdíl v odměňování žen a mužů (velmi) velký, strádající jednotlivci, jejich rodinní příslušníci, odbory, sdružení zaměstnavatelů, firmy, politické strany, parlament a vláda s tím může něco udělat.

Když si jako žena vyděláte méně než váš mužský kolega za stejnou nebo velmi podobnou práci se stejnou kvalifikací, máte možnost zahájit právní řízení. Není to snadná cesta, ale můžete vyzvat odborové svazy a konzultovat to se stránkou WageIndicator!

Co může žena udělat, aby předešla platovým rozdílům?

Když se jako pracující žena rozhodnete, že vysoký (vyšší) hodinový plat je pro vás nyní i v budoucnu důležitý, berte v úvahu následující:

 1. Vyberte si další vzdělávání podle toho, co je v kurzu a zaměřte se tak na budoucí zaměstnání

 2. Dokončete vzdělání, které jste jednou začali (získejte diplom!)

 3. Vyberte si sektor nebo hospodářské odvětví, kde dostanete dobře zaplaceno (např. umění platí méně než zdravotnictví)

 4. Vyberte si práci, která je všestranná, získávejte znalosti, které můžete zširoka uplatnit

 5. Pokud možno, vyberte si partnera, který vás podpoří ve vašem přání pracovat

6.Pokud začínáte budovat rodinný život, vyberte si partnera, který podpoří vaše přání pracovat a bude s vámi sdílet rodinné povinnosti a domácí práce

 1. Zvolte si práci na částečný úvazek a nikdy nepřestávejte pracovat, pokud můžete

 2. Vyberte si velkou společnost, která poskytuje zázemí pro péči o děti

 3. Pokud máte děti a rozhodnete se pracovat, vyberte si práci pro malou místní společnost. Snížíte dobu dojíždění a umožní vám to získat rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem

 4. Vyjednávejte o svém platu při každém novém kariérním postupu nebo volbě

 5. Pravidelně diskutujte o své kariéře se svým partnerem, s ostatním rodinným příslušníky, se svými kolegy. O kariéru musí být postaráno (tak jako o vašeho partnera, děti, dům apod.)

 6. Neustále se vzdělávejte a využívejte nabídky školení nebo kurzů souvisejících s povýšením v práci vzhledem k tomu, že změny na pracovním trhu jsou rychlé

 7. Dávejte si pozor na své penzijní fondy/práva.

Platové rozdíly se vyskytují a jsou nevyhnutelné, stejně jako stárnutí. Ale obrovské rozdíly v odměňování mohou způsobit problémy, a to nejen pro vás jako jednotlivce, ale i pro společnost jako celek. Vláda, firmy, ženy a muži by si toho měli být vědomi. Dobrým výchozím bodem by bylo získat co nejvíce z práce, kterou děláte, a to i finančně. A samozřejmě ještě předtím, než si vyberete, jakého vzdělání chcete docílit, a to zejména s ohledem na to, jaká pracovní místa jsou v poptávce. Některé pozice jsou placeny lépe a vedou odvětví a obory, která platí lépe. Také byste měli být ve střehu a umět rozeznat platové rozdíly, které jsou nezasloužené, a které by mohly ukazovat na diskriminační nerovnosti v odměňování zakázané zákonem.

Jak žena může vydělávat více?

Práce na plný úvazek je nejlepší odpovědí, jak zvýšit svoje šance na další vzdělávání (při práci), povýšení a řídící pozice – a to jak pro ženy, tak pro muže. Vydělávat dobře začíná porovnáním pracovních pozic a odvětví při volbě počátečního bodu kariéry. Některé práce, obory a odvětví průmyslu jsou placeny lépe - i proto, že vyžadují vyšší vzdělání.

Co mohou rodinní příslušníci a kolegové udělat v boji proti platovým rozdílům?

Když muž a žena, kteří mají rodinu, souhlasí s tím, že každý by měl mít svůj pracovní život a usilovat o individuální finanční nezávislost, musí být vytvořeny takové podmínky, aby se každý z nich podílel stejně na rodinných povinnostech a na péči o děti. Protože většina pracujících mužů a žen mají rodiny, jejich kolegové se pravděpodobně potýkají se stejnými problémy.

V návaznosti na toto by mělo být snazší vyhodnotit každý krok v kariéře a zjistit, zda bude mít pozitivní nebo negativní dopad na příjmy.

Možná je to obtížné, protože každý jedinec musí být konkurenceschopný ve svém vlastním pracovním prostředí, ale je to nezbytné.

Co může zaměstnavatel dělat proti nezaslouženým platovým rozdílům?

Zaměstnavatelé mohou poskytnout alespoň transparentnost mezd a být otevření rovné příležitosti povýšení pro muže i ženy. Zaměstnavatel může rovněž usnadnit propojení pracovního a rodinného života zvláště, když jsou děti ještě malé a to tak, že například nabízí flexibilní pracovní úvazky. Zaměstnavatelé mohou zabránit, aby těhotné zaměstnankyně dostaly výpověď a vytvoří bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro těhotné zaměstnankyně. Zaměstnavatel může také pozorně sledovat ohodnocení mužů a žen s cílem vyhnout se neopodstatněným platovým rozdílům vznikajícím automaticky na základě zvýhodňování jednoho pohlaví.

Zaměstnavatel se může zavázat k takové kolektivní smlouvě, která podporuje flexibilní pracovní dobu a kariérní možnosti, a to aktuální nebo budoucí.

Co mohou odbory a sdružení zaměstnavatelů dělat proti nezaslouženým platovým rozdílům?

Obě organizace se mohou dohodnout, že rozdíly v platech mužů a žen ve společnostech nebudou přesahovat určité úrovně. Obě se mohou odvolávat na zákonem stanovené minimální mzdy, která se dají snadno prosadit.

Obě organizace mají zájem implementovat kolektivní smlouvy, které umožní ženám ve své práci stoupat a dělat kariéru začínající v současnosti a rozvíjející se do budoucna.

Co mohou politické organizace, parlament a vláda dělat proti nezaslouženým platovým rozdílům?

Platové rozdíly mezi pohlavím mohou být propagovány jako stálý příspěvek sociálně-ekonomických a politických programů a probíhajících veřejných debatách. Politické organizace, parlament a vláda mohou nasměrovat ze svých rolí, odpovědnosti a pozic pozornost a pomoc při:

 • vytváření rovnováhy pracovního a soukromého života
 • zajištění odpovídajícího vzdělávání a odborné přípravy pro všechny věkové skupiny.

Ženy, jejich partneři, rodinní příslušníci, kolegové, sociální partneři, politické strany, parlament a vláda mají zájem na dobře vzdělaných ženách, které využívají své znalosti a dovednosti, mají své vlastní příjmy, platí daně, a tak získávají ekonomickou nezávislost, kterou se vyhnou chudobě a bídě ve stáří.

4. Jak žádat o práci?

Jaká jsou typická ženská zaměstnání?

Neexistuje žádné přesné vymezení a hranice mezi mužskými a ženskými pracovními místy. V praxi se jejich rozdíl omezuje na zaměstnání, v nichž pracuje buď většina mužů nebo většina žen. Z tohoto pohledu typickými pracovními místy jsou domovnice, hospodyně, pokojská, pečovatelka, zdravotní sestra, prodavačka, servírka, pokladní, učitelka, sekretářka, recepční, administrativní úřednice nebo logistická operátorka. Mzdy v těchto pozicích jsou relativně nízké a nabízejí malý prostor pro další růst. Naproti tomu existuje hrstka profesí a pozic, v nichž ženy s vysokoškolským vzděláním vynikají a jsou dobře placené: právnička a soudkyně, PR a marketingoví, komunikační a mediální odborníci.

Zkontrolujte si plat PlatoMetr na této webové stránce pro řadu profesí a porovnejte svoje výsledné mzdové údaje.

Jaké jsou typická ženské odvětví?

Stejně jako s pracovními místy, není to jednoduché přesně definovat mužské a/nebo ženské odvětví. Ženy ale početně převažují jako pracující v úklidu, (zdravotní) pečovatelství, ubytování a stravování, maloobchodu, základním vzdělávání a v podpůrných kancelářských a administrativní funkcích v celém sektoru a průmyslu.

Zkontrolujte si plat PlatoMetr na této webové stránce pro řadu profesí a porovnejte svoje výsledné mzdové údaje.

Existují platové rozdíly mezi mužskými a ženskými odvětvími?

Protože v odvětvích, kde dominují muži, jejich počet převáží počet zaměstnaných žen, průměrná úroveň mezd v mužských odvětvích je vyšší než u odvětví a v oborech, kde dominují ženy.

Zkontrolujte si plat PlatoMetr na této webové stránce pro řadu profesí a porovnejte svoje výsledné mzdové údaje.

Platí nadnárodní společnosti lépe?

Nadnárodní společnosti jsou téměř vždy akciovými a velkými společnostmi. Vzhledem k tomu, že jsou velké, platí lépe. Druhou stranou mince je, že je často na zaměstnancích vyžadováno, aby pracovali hodiny navíc; jedná se o přidané hodiny, které nejsou kompenzovány. Část příjmů, které tyto společnosti nabízejí, se může skládat z ročního podílu na zisku a/nebo z bonusů, případně je vyplácen v akciích společnosti.

Existují platové rozdíly mezi veřejným a soukromým sektorem?

Obecně řečeno platové rozdíly ve veřejném sektoru mají tendenci být menší než v soukromém sektoru. Ve srovnání se soukromým sektorem nejméně kvalifikovaná pracovní místa ve veřejném sektoru jsou obvykle placeny o něco lépe a vrcholové pozice o něco méně.

Jsou ženská odvětví příznivá pro pracující rodiče?

Je pravidlem, že odvětví, kde dominují ženy nabízí více (rozsáhlých) prací na částečný úvazek nebo více menších prací. Navíc často nabízejí (více) pružné pracovní doby.

Proč si vybrat smlouvu na trvalý pracovní poměr?

Smlouva na trvalý pracovní poměr obvykle nabízí možnost lepšího příjmu než dočasná anebo flexibilní pracovní smlouva. Samozřejmě, možnost volby není stále dostupná. Platí však, že pracovní místo je jistější se smlouvou na trvalý pracovní poměr.

Jaké jsou minimální požadavky pro řádnou smlouvu?

Smlouva musí vždy obsahovat jména a adresy smluvních stran, datum uzavření smlouvy, zahájení a ukončení platnosti smlouvy (tj. období), platy nebo mzdu, pracovní dobu, druh práce, zkušební dobu a výpovědní lhůty. Smlouvy musí být podepsány, mají-li být legitimní.

Jak ohodnotit vedlejší pracovní podmínky?

Vedle (hrubé) mzdy a pracovní doby jsou v pracovní smlouvě obvykle uvedeny také vedlejší pracovní podmínky. Tyto podmínky nejsou oceněny v penězích, ale přesto cenu peněz mají. Vezměme si například úhradu výdajů souvisejících s prací, služební auto nebo telefon, přístup ke vzdělávání v práci, odstupné nad rámec zákonného minima, pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova apod.

Co zmínit v životopise?

 • Vaše osobní jméno a adresu
 • Datum poslední aktualizace vašeho životopisu
 • Vaše vzdělávání a školení, a to nejen související s prací
 • Sociální aktivity, včetně dobrovolnické práce a stáží
 • Jazykové dovednosti, aktivní a pasivní (schopnost číst a rozumět)
 • Počítačové znalosti a know-how
 • Know-how sociálních médií a jeho využití

Pro více informací o životopise navštivte stránku Monster.com

Co udělat pro dobrý průvodní dopis?

Průvodní dopis doprovází váš životopis. Měl by být výstižný a krátký. Odkazuje na bezprostřední důvod vaší žádosti o práci, tj. inzerát, ústní sdělení apod. Ukazuje podstatu osobní motivace, takže je jasné, že jste pochopili, co nabízená funkce, zaměstnání nebo pozice v podstatě obnáší. Adresát musí jasně vidět, že jste pochopili jeho potřeby a/nebo požadavky. Průvodní dopis by měl odpovídat obvyklému standardu/formátu, měl by být datován a podepsán, i když je to e-mail (což je dnes zcela běžné).

Více informací o průvodním dopise získáte na Monster.com

Záleží na vzhledu?

Dobře upravený, čistý a reprezentativní vzhled rozhodně hraje roli a je rozumné se takto připravit, a to zejména na přijímací pohovor.

Nestyďte se. Předem se poraďte se svými přáteli a rodinou, abyste zjistili, jestli jste dostatečně reprezentativní.

Proč vyjednávat o svém platu?

Každý má možnost vyjednávat. Vyjednávat o svém platu je chytrá věc. Buďte připraveni! Promluvte si s přáteli, rodinou a kolegy, udělejte si on-line průzkum. Zkontrolujte si platy na této webové stránce. Pokuste se najít a přečíst si kolektivní smlouvy, pokud existují. Udělejte si seznam přání: to, co je rozhodující pro vás, to, co je na druhém místě. Vyjednávat znamená dávat a brát (možná nebudete chtít pracovat v sobotu, ale měli byste, pokud vám zaplatí více). Před tím, než začnete o svém platě vyjednávat, vyzkoušejte si tuto situaci předem.

Uvědomte si, že výsledek se počítá. Pěkné, přátelské setkání s otevřeným koncem bez dohody sepsané na papíře je k ničemu.

Představa, že ženy by neměly vyjednávat, je naprosto zastaralá. V mnoha zemích, v mnoha velkých firmách jsou už ženy na vrcholových pozicích. Můžete si být jisti, že se na jejich cestě k vrcholu naučily vyjednávat.

Vyhodnocení pracovního výkonu a platové rozdíly

Ve větších, komplexnějších společnostech jsou výroční hodnocení pracovního výkonu samozřejmostí. Tyto rozhovory by měly být brány vážně, protože na nich závisí váš příjem a budoucí kariéra. Zkontrolujte si předem kolektivní smlouvu a/nebo interní pravidla a předpisy. Jsou chvíle ideální pro zlepšení vašeho postavení a možností. To znamená: buďte připraveni! Vytvořte si seznam přání: vyšší plat, více dnů dovolené, více školení?

Uvědomte si, že každý malý krok vpřed během těchto rozhovorů je příčka na kariérním žebříčku a přidáváním se hromadí do dalších let.

Proč vyjednávat o platech při nezávazné práci?

Menší práce není nezbytně důležitá, protože je nezávazná. Pokud se připravujete na vyjednávání, zjistěte si, jestli jsou nějaké šance na větší pracovní úvazek. Berte tuto práci jako odrazový můstek, zjistěte si, jestli jsou možná školení, účast v důchodovém systému, náhodné práce přesčas placené navíc, náhrady za výdaje související s prací, přístup k péči o děti a podobné výhody.

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>