Reklamní

Nejlepší doložky z kolektivních smluv na pomoc ohroženým pracovníkům po celé EU

Na nestabilních evropských trzích práce s vysokou poptávkou po flexibilitě, je třeba věnovat zvláštní pozornost těm nejohroženějším pracovníkům na nejistých pracovních místech. To je hlavní doporučení plynoucí ze zasedání odborníků na univerzitě v Amsterdamu, které uzavřelo dva roky trvající projekt zaměřený na genderové rozdíly v odměňování v EU a inovativní způsoby snížení těchto rozdílů.

Odborníci došli k závěru, že ohrožení pracovníci jsou nejen průměrné ženy, a / nebo příslušníci etnických menšin či přistěhovalci. Tyto skupiny mají nedostatek profesních vyhlídek, chybí jim jistota zaměstnání a cenově dostupné opatření péče o děti. Mnozí si nachází dočasnou práci pouze prostřednictvím pracovních agentur a jsou omezeni na nekvalifikované podřadné práce v oblasti maloobchodu, úklidových a pečovatelských služeb. Jejich platy jsou na spodním konci tabulky. Vyčerpávající dlouhá pracovní doba jim neposkytuje dostatek času na zotavení, natož ke studiu po práci. Navíc jsou konfrontováni se strukturálními platovými rozdíly, které přispívají k tomu, že tato situace přetrvává. Odborníci zjistili, že rozdíly v odměňování nekončí jen u mezery mezi muži a ženami, ale týkají se všech, kteří jsou pracovně jakkoli znevýhodněni.

Druhotné pracovní podmínky také odhalují genderové rozdíly

Součástí výzkumu prováděného projektovým týmem bylo provést jedinečnou analýzu získaných dat ohledně sekundárních pracovních podmínek. Data byla získána z trvalého internetového průzkumu nadace WageIndicator prostřednictvím jejich národních webových stránek ve všech zúčastněných členských státech EU. Sběr dat umožnil hloubkovou analýzu témat, jako jsou firemní bonusy, příspěvky, tantiémy, kompenzace, podíl zaměstnavatele na péči o děti a příspěvky do důchodového systému a tak podobně. Těžištěm této analýzy bylo pohlaví, tj. odrážejí se národní genderové rozdíly v odměňování také v sekundárních pracovních podmínkách v dané zemi? Celkovým výsledkem bylo, že sekundární podmínky do značné míry odrážejí rozdíly v platech žen a mužů na daném pracovním trhu. Existuje nicméně několik výjimek z tohoto pravidla, zejména ve Slovinsku a Polsku, a to zejména tam, kde se ženy v průběhu posledních desetiletí dostaly na úroveň svých mužských kolegů z hlediska těchto doplňkových zdrojů příjmů, finančních i jiných ohodnocení.

Osvědčené postupy od firem z celé EU

Jedním z nápravných opatření, které odborníci doporučili, je to, že si odboroví vyjednavači po celé Evropě mohou vyměňovat doložky z kolektivních smluv, které uzavírají se zaměstnavateli. Takové křížení osvědčených postupů by mohlo zlepšit účinnost jejich práce zejména při obraně těch nejzranitelnějších skupin. Jedním takovým osvědčeným postupem je zahrnout do každé kolektivní smlouvy monitorovací doložku o provádění zvláštních opatření ohledně smluv, mezd, kariérního postupu, informovanosti, certifikace práce a spoluodpovědnosti za péči o děti. Monitorovací plán pro provádění těchto doložek pod společným dohledem odborů a oddělením lidských zdrojů společnosti, je už "osvědčeným postupem" v některých odvětvích. Závěrečná zpráva z projektu Genderové rozdíly v odměňování obsahuje seznam několika dalších "osvědčených postupů" - doložek ze všech členských států EU.

Databáze s cílem usnadnit sdílení nejlepších doložek

Společnost WageIndicator, účastník projektu Genderové rozdíly v odměňování, jehož hlavní výsledky jsou zde prezentovány, v posledních několika letech iniciovala a vypracovala databázi kolektivních smluv. V současné době obsahuje komentované, tj. snadno dohledatelné doložky ze zhruba 700 kolektivních smluv nejrůznějších odvětví a zemí. Databáze je volně přístupná prostřednictvím jejích národních internetových stránek, a proto je možné ji snadno využít jak pro zaměstnavatele, tak pro organizace hájící práva zaměstnanců. Obsahuje doložky a osvědčené postupy uvedené výše. Cílem WageIndicator je pokračovat v rozšiřování, doplňování a detailizovaní této databáze kolektivních smluv pro volné použití všemi, koho se daná problematika týká. WageIndicator vyzývá všechny zúčastněné strany, aby přispěly do databáze svými uzavíranými smlouvami.

Expertní skupinu tvořili Amsterodamská univerzita, WageIndicator, Holandská konfederace odborových svazů (FNV), CCOO Servicos Španělsko, MSZOZ Maďarsko.

Co je to projekt WITA-Gender Pay Gap?

Projekt With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (S inovatívními nástroji proti rozdílům v odměňování pohlaví) (leden 2015 – prosinec 2016) se zaměřuje na to, aby podstatně přispěl ke snižování velkých a přetrvávajících rozdílů v odměňování pohlaví. To bylo umožněno prostřednictvím akčního grantu č. 4000004929 programu PROGRESS Evropské komise. Jednou z činností je porovnávání platů mužů a žen na úrovni pracovních skupin a poskytování výsledků k publikování na vnitrostátních webových stránkách WageIndicator všech 28 členských států EU a Turecka, a také šíření prostřednictvím tisku.

Víc informací o projektu WITA

Víc informací o genderových rozdílech v odměňování v České republice najdete na Mujplat.cz

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>