Reklamní

Bezpečnost a Ochrana Zdraví

This page was last updated on: 2021-09-10

Péče zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika, která by mohla ohrozit život a zdraví jeho zaměstnanců při výkonu práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložené zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení v rozsahu pozic, které zastávají. Zaměstnavatel je povinen vytvářet pracovní prostředí a pracovní podmínky, které jsou bezpečné a neohrožují zdraví zaměstnanců vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům

(§ 101 - 102 zákoníku práce č. 262/2006, 2012). Podrobná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců na pracovišti jsou uvedeny v oddíle 1-6 zákona č.309/2006 Sb, o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zajištění bezpečnosti zdarma

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví pro všechny osoby, které jsou s jeho vědomím přítomny na pracovišti. Náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. Tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou různé typy ochranných prostředků, které chrání zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Osobní ochranné pomůcky jako brýle, obuv, oblečení, prací, čisticí a dezinfekční prostředky musí být zaměstnavatelem poskytnuty a udržovány v použitelném stavu. Zaměstnavatel je také povinen zkontrolovat správné používání osobních ochranných pomůcek. Zaměstnavatelé nemohou nahrazovat poskytování osobních ochranných pracovních prostředků finančním plněním. Pracovníci jsou povinni používat potřebné osobní ochranné prostředky (OOP) a nesmí svévolně vyřadit, změnit nebo přesunout ochranné zařízení pro stroje, zařízení a nástroje, a musí používat tato zařízení pro účely a za podmínek, pro které byly určeny.

Zdroj: § 17 zákona o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb.; §101-104 zákoníku práce č. 262/2006, naposledy pozměněný v roce 2017

Školení

Zákoník práce stanoví, že informace a pokyny by měly být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, jeho přeložení na jiné pracoviště, změně druhu práce, změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. Dále je zaměstnavatel povinen zajistit školení v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení týkající se rizik, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti. Školení by mělo doplnit znalosti zaměstnance s cílem zlepšit jeho výkon v práci. (§ 103 zákoníku práce č. 262/2006, 2012)
Na pracovištích, kde je vykonávána práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

Zdroj: § 6 zákona o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb.

Inspekce práce

Orgány inspekce práce jsou zaměřeny na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Státní úřad inspekce práce dohlížející na dodržování pracovněprávních předpisů sídlí v Opavě a spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ústřední orgán řídí osm oblastních inspektorátů práce a každá kancelář se vztahuje na dvě oblasti pro účely inspekce.

Zdroj: www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-práce 

Právní předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví v práci

  • Zákoník práce č. 262/2006, 2012 / Labour Code No. 262/2006, last amended in 2017
  • 2006 Coll/Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci / Act on Further Requirements on Occupational Health and Safety 309
loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>