Reklamní

Náhrada Škody za Pracovní Úraz

This page was last updated on: 2021-09-10

Postižení / Náhrada škody za pracovní úraz

Za pracovní úraz je považováno poškození na zdraví, tělesné integrity či dokonce života zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Existují tři druhy pracovních úrazů: (i) Smrtelný - poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec do 1 roku zemřel (ii) Závažný - poškození zdraví, které si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů (iii) Ostatní – poškození zdraví, na jehož následky je postižený zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti.

Neexistuje žádná minimální čekací doba pro přístup k dávkám při pracovních úrazech. Úrazy, které se přihodí zaměstnanci na cestě do zaměstnání a zpět, nejsou zahrnuty. Pracovník musí ztratil alespoň 35% pracovní schopnosti, aby byl oprávněn pobírat náhradu škody za pracovní úraz.

Invalidita se dělí do tří různých úrovní takto:
i. První stupeň (35 % - 49 %)
ii. Druhý stupeň (50 % - 69 %)
iii. Třetí stupeň (70 % nebo vyšší)

V případě trvalé celkové neschopnosti/invalidity lékař jmenovaný správou sociálního zabezpečení posuzuje stupeň invalidity/pracovní neschopnosti individuálního pracovníka. V případě dočasné pracovní neschopnosti si pracovníci mohou svobodně zvolit lékaře. Náklady na léčbu pracovního úrazu hradí zaměstnavatel. Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen uhradit náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. 

Výše peněžité dávky je rozdíl mezi průměrným výdělkem zaměstnance před úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výši nemocenského. Po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě má zaměstnanec nárok na náhradu, která činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a po poškození.

V případě smrtelného úrazu jsou pozůstalostní dávky vypláceny rodinným příslušníkům (manželka, manžel, nezaopatřené děti mladší 26 let). Pozůstalostní dávky se vyplácí jako paušální částka takto:

  1. Manžel: 240 000 Kč;
  2. Sirotek (na každé vyživované dítě): 240 000 Kč; a
  3. Závislé Rodiče: 240 000 Kč

Pohřebné (5000 Kč), je věnována také osobě, která organizuje pohřeb. Tento grant je vyplácen prostřednictvím systému státní sociální podpory.

( ISSA Country Profile)

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>