Reklamní

Právo a sexuální obtěžování

This page was last updated on: 2021-09-10

Co říká mezinárodní pracovní právo o sexuálním obtěžování na pracovišti?

Jak již bylo zmíněno, zákony o sexuálním obtěžování se liší od země k zemi a dokonce i od kultury ke kultuře. Několik globálních pracovních a lidsko-právních organizací však přijali úmluvy, rezoluce a politická prohlášení týkající se tohoto tématu.

A. Mezinárodní organizace práce (ILO):

Skupina pracovníků z Mezinárodní organizace práce (ILO) vyzvala k návrhu nového standardu ILO (úmluva společně s doporučením) ohledně násilí při práci založeném na pohlaví. ILO prohlásila, že debata ohledně úmluvy o sexuálním obtěžování a násilí na pracovišti bude na programu v roce 2018. V současné době ILO definuje sexuální obtěžování v první řadě jako formu diskriminace na pracovišti.

Hlavní úmluva Mezinárodní organizace práce týkající se diskriminace na základě pohlaví je Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání) č.111, která vstoupila v platnost v roce 1960. Definuje diskriminaci, která zahrnuje "jakékoliv rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na ... pohlaví ..., které má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání. "

Tato úmluva explicitně neuvádí sexuální obtěžování, ale obecné prohlášení z roku 2003 říká, že "sexuální obtěžování je forma diskriminace na základě pohlaví a mělo by se řídit požadavky úmluvy."

B. Organizace spojených národů (OSN)

Rezoluce Valného shromáždění OSN 48/104 - Deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách - zahrnuje v definici násilí páchaném na ženách i sexuální obtěžování, které je zakázáno v práci, ve vzdělávacích institucích a všude jinde, a podporuje rozvoj trestních, občanských nebo jiných správních sankcí a preventivních opatření k eliminaci násilí páchaném na ženách.

C. Region - Afrika

" Protokol Africké charty lidských práv a práv národů o právech žen v Africe zavazuje signatářské státy, aby přijaly vhodná opatření na:"

odstranění všech forem diskriminace žen a zaručení rovných příležitostí a přístupu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

ochranu žen před všemi formami zneužívání (včetně sexuálního obtěžování)

zajištění transparentnosti při přijímání do zaměstnání, povýšení a propouštění žen, boje proti a trestu za sexuální obtěžování v oblasti vzdělávání a na pracovišti.

D. Region - Evropa

Listina základních práv Evropské unie výslovně zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví a článek 23 zavazuje státy k zajištění rovnosti mezi muži a ženami ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměňování. Tento princip byl dále zapracován do několika směrnic týkajících se sexuálního obtěžování. Tyto směrnice vyžadují, aby členské státy zahrnuly do svých vnitrostátních právních předpisů řadu zásad, včetně toho, aby zaměstnavatelé přijali opatření pro boj proti všem formám diskriminace na základě pohlaví a zamezení obtěžování na pracovišti.

E. Jaké jsou příklady zákonů o sexuálním obtěžování v různých zemích?

Zákony o sexuálním obtěžování se v různých zemích liší.

Pokud chcete zjistit více o pracovním právu v různých zemích, klikněte zde:

Pokud chcete zjistit, co říká zákon ve vaší zemi, klikněte zde:

Co říkají kolektivní smlouvy o sexuálním obtěžování na pracovišti?

Příklady

Pro porovnání toho, co kolektivní smlouvy hovoří o sexuálním obtěžování, klikněte zde:

loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>