Reklamní

Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I. Úvodní ustanovení

1.1. Neziskový institut, CELSI - Středoevropský institut pro výzkum práce, o.s., se sídlem Zvolenská 29, 821 09 Bratislava, IČ 421 34 862, registrovaný na MV SR dne 30.1.2008, č. sp. VVS/1-900/90-31454 a v Živnostenském rejstříku SR č. 110-18514 dne 2.3.2009 (dále jen “dodavatel“), v projektové spolupráci s neziskovou organizací WageIndicator Foundation sledující mezinárodní výzkum a transparentnost trhu práce, se sídlem v Nizozemí, je provozovatelem webové stránky www.mujplat.cz a poskytovatelem analýz  (dále jen „služby“) pod názvem WageIndicator Data Analysis (dále jen „WIDA“).

1.2. Pod pojmem odběratel se rozumí libovolná právnická anebo fyzická osoba, která vlastním jménem a na vlastní účet objednává některou ze služeb poskytovaných dodavatelem.

1.3. Význam pojmu dodavatel je přiřazen v odstavci 1.1.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) uveřejněné v elektronické podobě na webové stránce www.mujplat.cz/hlavni-stranka/sluzby/vop, vycházející ze všeobecně závazných právních předpisů platných ve Slovenské republice a upravují smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem ze služeb:

a) WIDA Standard – Analýza na jedné pracovní pozici

b) WIDA Catalog – Analýza na více pozicích v rámci oblastí povolaní

c) WIDA Flexi – Analýza podle zadaní objednavatele

1.5. Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem služeb mohou být v případě dohody odlišné od těchto VOP.

 

Čl. II. Objednávka

2.1. Odběratel objednává služby elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy analyzy@celsi.sk, pokud jde o jeho první objednávku. Při dalších objednávkách může odběratel zvolit možnost objednávky prostřednictvím následujícího telefonického kontaktu: +421 907 225593.   

2.2. Emailová objednávka musí obsahovat následující údaje:

- název služby podle nabídky, respektive její specifikaci* v souladu s nabídkou  

- jméno a příjmení fyzické osoby anebo název právnické osoby, IČ, DIČ, IČ DPH

- jméno a příjmení kontaktní osoby včetně e-mailu a telefonního čísla

- kontaktní adresu

- fakturační adresu (e-mailová adresa) 

- adresu doručení služeb (e-mailová adresa)

2.3. Vystavením emailové objednávky se odběratel zavazuje převzít objednanou službu a zaplatit za ni cenu uvedenou v potvrzené objednávce zaslané dodavatelem na e-mailovou adresu odběratele. Zasláním objednávky odběratel akceptuje, že Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou pro případ potvrzení objednávky dodavatelem nedílnou součástí uzavřené smlouvy. 

2.4. Odběratel je oprávněn zrušit objednávku před dodáním objednaných služeb, přičemž je povinen učinit tak písemně, a to zasláním e-mailové zprávy dodavateli. V takovém případě je odběratel povinen uhradit dodavateli částku představující 50% z ceny objednané služby, kterou je povinen zaplatit na základě faktury vystavené dodavatelem ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení (vystavení) faktury.

2.5. Vystavením emailové objednávky odběratel souhlasí s metodikou služeb uvedenou na stránce www.mujplat.cz/hlavni-stranka/sluzby/metodika-analyz.

*U některých služeb je potřebné specifikovat parametr, respektive více parametrů z následujících možností: počet objednaných služeb, název pracovní pozice podle nabídky, název oblasti povolaní podle nabídky, název regionu podle nabídky. 

 

Čl. III. Úhrada objednávky

3.1. Odběratel se zavazuje uhradit cenu za objednané služby bankovním převodem na níže uvedené číslo účtu po převzetí těchto služeb.

Bankovní spojení:

Konstantní symbol: 0308
Peněžní ústav: ČSOB Bratislava
Číslo účtu: 4006740518/7500
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0674 0518
BIC: CEKOSKBX

 

3.2. Odběratel obdrží spolu s dodanými službami i fakturu (daňový doklad).

3.3. Splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení faktury.

 

Čl. IV. Ceny služeb

4.1. Ceny služeb se řídí aktuálně platným ceníkem dodavatele zveřejněným na stránce www.mujplat.cz/hlavni-stranka/sluzby/cennik-sluzeb.

 

Čl. V. Dodání služeb

5.1. Objednané služby jsou odběrateli doručené obvykle v elektronické podobě ve formátě .pdf a na e-mailovou adresu doručení služeb uvedenou v objednávce. Jakoukoliv změnu kontaktní adresy je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do 2 dnů poté, kdy ke změně došlo. Zásilky dodavatele určené odběrateli se považují za doručené v případě odeslání emailem při přijetí potvrzení o přijetí zásilky z příjemcova počítače, pokud je zásilka přijata v pracovní den do 17.00 hod, v opačném případě následující pracovní den po pracovním dni, kdy byl zpráva odeslána. Za doručené budou považovány i zásilky, které se vrátí dodavateli jako nedoručené v důsledku neoznámení nové aktuální adresy odběratele.

5.2. Dodací lhůta služeb WIDA Standard a WIDA Catalog je nejpozději 7 dní po potvrzení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. V případě individuálně dohodnutých služeb WIDA Flexi se dodací lhůta řídí dohodou.

 
Čl. VI. Neuskutečnitelnost plnění

6.1. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku služeb v případě, že na straně dodavatele nebude možné tyto objednané služby ze závažných důvodů dodat.

 

Čl. VII. Omezení zodpovědnosti

7.1. Dodavatel není odpovědný za jakékoliv závěry vyvozené objednavatelem z poskytnutých služeb, distancuje se od jakýchkoliv důsledků použití těchto závěrů odběratelem, a tedy nenese ani zodpovědnost za jakékoliv případné přímé anebo nepřímé škody způsobené odběrateli v důsledku výše uvedených důvodů.  

7.2. V případě porušení VOP na straně dodavatele, respektive v případě jeho hrubé nedbalosti při poskytovaní služeb, se dodavatel zavazuje k plné náhradě škod na straně objednavatele prokazatelně způsobených dodavatelem avšak maximálně výlučně do výšky ceny zaplacené objednavatelem za předmětné služby poskytnuté v rámci projektu WIDA.  

 

Čl. VIII. Ostatní ustanovení

8.1. Odběratel uděluje dodavateli souhlas s veřejným uvedením jeho názvu společnosti v seznamu zákazníků dodavatele za účelem informování stávajících nebo potenciálních zákazníků v rámci referencí.  

8.2. Odběratel si je vědom důvěrného obsahu objednávaných služeb i informací získaných vzájemnou spoluprácí dodavatele a odběratele, a tímto se zavazuje neposkytnout tento obsah a informace žádné třetí straně bez předchozího souhlasu dodavatele.

8.3. Jakékoliv poradenství, které je součástí služeb, má výlučně informativní a nezávazný charakter, přičemž dodavatel žádným způsobem nenese odpovědnost za jeho aplikaci odběratelem. 

 

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Všechny právní vztahy a podmínky neuvedené v těchto VOP se řídí všeobecně závaznými právními předpisy platnými ve Slovenské republice.

9.2. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto VOP, a to takovým způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránce mujplat.cz. Takovým zveřejněním vstoupí VOP v účinnost.

9.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti počínaje dnem zveřejnění.

 

V Bratislavě dne 5.9.2009

 
loading...
Reklamní
Reklamní
Reklamní
Loading...
<!-- /15944428/Mujplat.cz/Mujplat.cz_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>