Ilość dni urlopowych na etacie

Rodzaje urlopów. Od czego uzależniona jest ilość dni urlopowych w pracy. Ilość urlopu na etacie. Urlop na żądanie. Urlop bezpłatny.

 

Praca i urlop

Kodeks Pracy – Dział Siódmy – Urlopy pracownicze

Urlopy wypoczynkowe


Według Kodeksu Pracy, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu. Pracownik nie może zrzec się urlopu – może jednak skumulować go i wykorzystać w następnym roku kalendarzowym.

 Wymiar płatnego urlopu wynosi odpowiednio:

20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat

 Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat, ustanawia się dla niego urlop proporcjonalnie do wymiaru czasu jego pracy.

Przesunięcie urlopu


Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym w wypadku, gdy:

  • Pracownik jest czasowo niezdolny do pracy z  powodu choroby lub rozchoruje się w trakcie urlopu
  •  Pracownik przechodzi szkolenie wojskowe nie dłuższe niż 3 miesiące
  •  Pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim

 

Urlop na żądanie


 Pracodawca ma obowiązek na prośbę pracownika udzielić mu do 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Pracownik ma obowiązek zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęciu urlopu. Urlop ten może wynosić od 1 do 4 dni. Istnieje możliwość jego podzielenia.

Urlop niewykorzystany


 Niewykorzystany urlop należy wykorzystać najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego (do końca marca).

 W przypadku, kiedy pracownik ma niewykorzystany urlop w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę należy mu się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopowe.

Urlop bezpłatny


 Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu bezpłatnego urlopu. W sytuacji tej pracownik nadal jest zatrudniony, jednak nie dostaje wynagrodzenia za dni urlopowe.

 W przypadku, kiedy pracodawca zleca pracownikowi wykonanie pracy dla innego pracodawcy i w czasie tym udziela mu bezpłatnego urlopu, okres urlopowy jest wliczany do ogólnego okresu pracy.

 

loading...
Loading...