Renty

This page was last updated on: 2021-09-11

Renty

Wypadki przy pracy można sklasyfikować biorąc pod uwagę ich skutki jako prowadzące do: (i) trwałej całkowitej niezdolności do pracy, (ii) trwałej częściowej niezdolności do pracy, (iii) okresowej niezdolności do pracy, oraz (iv) wypadki śmiertelne. 
W przypadku trwałej całkowitej utraty zdolności do pracy, ubezpieczonemu przysługuje renta stała. Wysokości renty ustala się w następujący sposób:
i. 24% kwoty bazowej,
ii. po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, 
iii. po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
iv. po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok "brakujący" do pełnych 25 okresów składkowych i nieskładkowych, aż do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat,
W przypadku trwałej częściowej niezdolności do pracy, ubezpieczonemu przysługuje renta wysokości 75% renty stałej. W przypadku okresowej niezdolności do pracy, pracownik jest uprawniony do świadczenia w wysokości 100% swoich średnich zarobków z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku wypadku śmiertelnego, rodzina zmarłego ma prawo do renty rodzinnej. Wysokość renty rodzinnej zależy od liczby osób uprawnionych (małżonek, dzieci, rodzice) i wynosi: 
i. 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (emerytura lub renta stała) dla jednej osoby uprawnionej;
ii. 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu dla dwóch osób uprawnionych;
iii. 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu dla trzech lub więcej osób uprawnionych.

Osobie ponoszącej koszta pogrzebu przysługuje także zasiłek pogrzebowy.

Źródło: Profil Polski w 2018 r. opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego ISSA

loading...
Loading...