Równe Traktowanie

This page was last updated on: 2021-09-11

Równa płaca

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Źródło: Art. 11 i 183c.1 Kodeksu pracy z 1974 r.

Zakaz dyskryminacji

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną. Osoba, wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania.

Źródło: Art. 6-8, 11, 13 i 183a.1 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania)

Prawo do pracy

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, każdemu obywatelowi przysługuje wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. Kobiety mogą pracować w tych samych branżach co mężczyźni. Nie wolno jednak zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz takich prac jest określany w drodze rozporządzenia.

Źródło: Art. 65.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. (znowelizowanej w 2009 r.); Art. 1041.6 i 176 Kodeksu pracy z 1974 r.

Przepisy dot. równego traktowania w zatrudnieniu

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
  • Ustawa z dn. 3 grudnia 2010 o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania / The 2010 Act on Equal Treatment
loading...
Loading...