Prawo i molestowanie seksualne

This page was last updated on: 2021-09-11

Co na temat molestowania seksualnego w miejscu pracy mówi międzynarodowe prawo pracy?

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, przepisy dotyczące molestowania seksualnego różnią się w poszczególnych krajach, a nawet w poszczególnych grupach kulturowych. Jednakże kilka światowych organizacji zajmujących się pracą i prawami człowieka stworzyło konwencje, rezolucje i deklaracje polityczne dotyczące tego tematu.

A. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP):

Grupa pracowników z Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zaproponowała propozycję dotyczącą nowego standardu MOP (konwencja i zalecenie) na temat przemocy na tle płciowym w miejscu pracy. MOP ogłosił, że debata w sprawie konwencji odnośnie molestowania seksualnego i przemocy w miejscu pracy odbędzie się w 2018 roku. Obecnie MOP traktuje molestowanie seksualne przede wszystkim jako formę dyskryminacji w miejscu pracy.

Główna konwencja MOP dotycząca dyskryminacji płciowej to Konwencja dyskryminacyjna ( odnosząca się do zatrudnienia i wykonywania zawodu) (Nr 111), która weszła w życie w 1960 roku. Definiuje ona dyskryminację jako „jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub preferencje wynikające z ... płci ... która ma wpływ na unieważnianie lub naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.”

Konwencja ta nie wymienia molestowania seksualnego, chociaż ogólny kongres z 2003 roku stwierdza, że „molestowanie seksualne jest formą dyskryminacji płciowej i powinno być zaadresowane w granicach wymagań konwencji.”

B. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ):

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 48/104 w sprawie Deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet definiuje przemoc wobec kobiet i uznaje molestowanie seksualne za jedną z jej przykładów, który jest zakazany w pracy, w instytucjach edukacyjnych i wszędzie indziej oraz zachęca do rozwoju karnych, cywilnych oraz innych sankcji administracyjnych, jak również metod zapobiegawczych służących wyeliminowaniu przemocy wobec kobiet.

C. Regionalne - Afryka:

Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów o prawach kobiet w Afryce zobowiązuje państwa stron do podjęcia odpowiednich środków w celu:

Wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i zagwarantowanie równych szanse i dostępu w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy (w tym molestowania seksualnego)

Zapewnienia przejrzystości w procesie rekrutacji, awansowania i zwalniania kobiet oraz zwalczania i karania molestowania seksualnego w szkołach i miejscach pracy.

D. Regionalne - Europa:

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie ustanawia prawo bycia wolnym od dyskryminacji ze względu na płeć, a Artykuł 23 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach. Zasada ta została uszczegółowiona przez kilka dyrektyw dotyczących molestowania seksualnego. Dyrektywy te wymagają aby państwa członkowskie włączyły do prawa krajowego szereg zasad, w tym zachęcanie pracodawców do podejmowania działań w celu zwalczania wszelkich form dyskryminacji, molestowania seksualnego i zapobiegania mu w miejscu pracy.

E. Jakie są przykłady przepisów dotyczących molestowania seksualnego w różnych krajach?

Prawa dotyczące molestowania seksualnego różnią się w poszczególnych krajach.

Aby zobaczyć jak przepisy prawne na temat molestowania różnią się w zależności od kraju, kliknij tutaj: Link do przepisów prawnych z całego świata

Aby zobaczyć jak przepisy prawne na temat molestowania wyglądają w twoim kraju, kliknij tutaj: Link do sekcji dotyczącej prawa pracy o molestowaniu seksualnym obowiązującego w danym kraju

Co CBA mówią o molestowaniu seksualnym w miejscu pracy?

Przykłady

Kliknij tutaj, aby porównać CBA odnoszące się do molestowania seksualnego: Link do CBA

loading...
Loading...