Praca Przymusowa

This page was last updated on: 2021-09-11

Praca przymusowa

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. Choć praca przymusowa nie została wyraźnie zakazana w żadnym akcie prawnym, Konstytucja zapewnia każdemu wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Obowiązek pracy może być nałożony wyłącznie przez ustawę. Praca przymusowa jest zabroniona również na mocy Kodeksu karnego.

Źródło: Art. 65 Konstytucji RP; Art. 10 Kodeksu pracy, 1974; Art. 115(22) Kodeksu karnego

Prawo do zmiany pracodawcy i wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w każdej momencie, bez podania przyczyny, chyba że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika nastąpiło wskutek doświadczanego mobbingu. Jeśli przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest mobbing, pracownik musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy w oświadczeniu. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest identyczny jak ten obowiązujący pracodawcę i jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Ponadto pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli udowodniony zostanie szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, a także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Źródło: Art. 55 i 943 Kodeksu pracy z 1974 r.

Inhumane Working Conditions

Czas pracy może być wydłużony poza normalny czas pracy wynoszący czterdzieści godzin tygodniowo i osiem godzin dziennie w ciągu pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Tygodniowy czas pracy, włącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać średniej liczby 48 godzin. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 150 godzin w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do danego pracownika. Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona w przypadku udziału w akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, w celu ochrony mienia lub środowiska albo na wypadek przeprowadzania awaryjnych prac naprawczych lub też w przypadku, gdy pracodawca wyrazi szczególną potrzebę.

Dodatkowe informacje na ten temat można znajdują się w części dotyczącej odszkodowań.

Źródło: Art. 129 i 1511.1 Kodeksu pracy z 1974 r.

Przepisy dot. praca przymusowa

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
loading...
Loading...