Zatrudnianie Młodocianych

This page was last updated on: 2021-09-11

Dzieci poniżej 15 roku życia

Zatrudnienie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione. Młodociani pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą być zatrudnieni na ściśle określonych zasadach,  w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu lekkich prac. Młodociani są chronieni prawem pracy, które określa zasady dot. rodzaju wykonywanej przez nich pracy, warunków i wymiaru zatrudnienia, zawierania i rozwiązywanie umów o pracę, opieki zdrowotnej. Ponadto, tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. Młodociani mają prawo do dłuższych urlopów Czas pracy młodocianego w okresie wakacji szkolnych nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Czas pracy pracownika w wieku 16 lat osoba nie może przekraczać 6 godzin.

Źródło: Art. 190-203 Kodeksu pracy z 1974 r.

Praca szkodliwa

Młodocianych nie wolno zatrudniać przy pracach wzbronionych i niebezpiecznych, tj. zagrażających życiu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu lub psychicznemu. Młodocianego nie wolno również zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Źródło: Art. 200 i 203-204 Kodeksu pracy z 1974 r

Przepisy dot. zatrudnienia młodocianych

  • Kodeks pracy z 1974r., nowelizowany w 2013 / Labour code 1974, last amended in 2013
loading...
Loading...