Mengiklankan

Faedah Kecederaan ketika Bekerja

This page was last updated on: 2021-11-25

Faedah Kecelakaan ketika Kerja/ Hilang Upaya

Manfaat kecederaan kerja disediakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan diuruskan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO). Semua majikan dan pekerja yang telah menyumbang dalam skim ini adalah layak untuk mendapatkan faedah yang tersenarai selepas situasi itu dinilai dan diluluskan oleh pihak PERKESO.

Terdapat dua kategori skim iaitu Skim Bencana Kecederaan Pekerjaan dan Skim Keilatan. Skim Bencana Kecederaan Pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan perusahaan semasa menjalankan pekerjaannya,kemalangan semasa dalam perjalanan, kemalangan semasa kecemasan dan penyakit khidmat. Skim Keilatan pula adalah apabila seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami suatu keuzuran yang berkekalan sama ada tidak boleh diubati atau tidak mungkin sembuh serta tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya, sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada keupayaan pekerja yang normal.

Manakala, kadar sumbangan caruman adalah terbahagi kepada dua kategori:

       i.          Kategori Caruman Pertama: Untuk pekerja yang berumur kurang daripada 60 tahun, caruman yang perlu dibayar oleh majikan dan pekerja untuk Skim Bencana Kecederaan Pekerjaan dan Skim Keilatan.

Kadar caruman di bawah jenis ini adalah terdiri daripada 1.75% syer majikan dan 0.5% syer pekerja berdasarkan gaji bulanan pekerja itu, mengikut kadar jadual caruman yang telah ditetapkan.

      ii.          Kategori Caruman Kedua: Semua pekerja yang telah mencapai umur 60 tahun perlu dicarumkan di bawah Kategori Kedua bagi perlindungan Skim Bencana Pekerjaan sahaja.

Pekerja baharu yang layak mulai umur 55 tahun, mereka hendaklah dicarumkan di bawah Kategori Kedua.

Kadar caruman di bawah jenis ini adalah daripada syer majikan sahaja, iaitu sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja, mengikut jadual caruman yang telah ditetapkan.

Bermula daripada 1 Januari 2019, kerajaan telah memperkenalkan Skim Pampasan Pekerja Asing(SPPA)  di mana ia adalah terpakai kepada semua pekerja asing di dalam Malaysia yang mempunyai permit kerja yang sah atau seumpamanya yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia termasuk bagi Pegawai Dagang (ekspatriat) kecuali pekhidmat rumah tangga(domestic servant).

Syarat kelayakan adalah pekerja asing tersebut mestilah mempunyai permit kerja yang sah, pasport dan Pas Khas bagi pekerja asing baharu dan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) atau pas kerja yang sah bagi pekerja asing sedia ada yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.

Bagi pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia dan masih dilindungi di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) yang sah, mereka hendaklah didaftarkan dengan PERKESO oleh majikan sehari selepas tamat tempoh matang SPPA, tertakluk kepada tarikh akhir SPPA pada 31 Disember 2019 (cooling period). Mulai 1 Januari 2020, semua majikan hendaklah berdaftar dengan PERKESO walaupun pekerja asing tersebut masih diliputi di bawah SPPA. Pekerja asing yang baru masuk untuk bekerja di Malaysia pada atau selepas 1 Januari 2019 hendaklah berdaftar dengan PERKESO sebaik mereka mendapat pengesahan Jabatan Imigresen Malaysia di mana-mana tempat kemasukan (port of entry) yang diwartakan.

Kadar Caruman ditetapkan pada kadar 1.25% daripada gaji bulanan pekerja asing dan dibayar setiap bulan oleh majikan sahaja dengan merujuk kepada Jadual Caruman Kategori Kedua untuk perlindungan Skim Bencana Kerja sahaja. Caruman hendaklah dibayar tidak lewat daripada 15 haribulan bagi caruman bulan sebelumnya. Contohnya, caruman bulan Jaunari 2019 hendaklah dibayar tidak lewat daripada 15 Februari 2019.

Faedah-faedah di bawah SBKP adalah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara , faedah hilang upaya kekal , faedah orang tanggungan,  faedah pengurusan mayat , elaun layanan sentiasa, kemudahan pemulihan. Faedah yang dikecualikan ialah faedah pinjaman pendidikan, pemulihan vakasional, dialisis dan program return to work. Namun, faedah pengurusan mayat bagi pekerja asing yang meninggal dunia di Malaysia dan dibawa pulang ke negara asal untuk dikebumikan layak menerima sebanyak RM6,500. Pekerja asing yang meninggal dunia dan dikebumikan di Malaysia, waris yang layak akan menerima sebanyak RM 2,000 atau sekiranya bukan waris mengikut resit pengebumian, yang mana terendah.

Sumber: Laman sesawang rasmi PERKESO

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>