Mengiklankan

Jaminan Kerja

This page was last updated on: 2021-11-25

Butiran Pekerjaan yang Bertulis

Akta Kerja 1955 telah menggariskan panduan berkenaan kontrak perkhidmatan di mana ia bermaksud sebagai “apa-apa persetujuan, sama ada secara bertulis atau lisan, sama ada secara tersurat atau tersirat di mana seseorang itu bersetuju untuk bekerja untuk pihak lagi satu sebagai seorang pekerja di mana kontrak perantis juga termasuk di dalam definisi ini.”

Akta Kerja menyatakan bahawa kontrak pekerjaan yang melebihi satu bulan hendaklah ditulis dan klausa penamatan juga wajib disertakan. Selain itu, adalah wajib untuk majikan menyediakan dan menyimpan pendaftaran semua pekerja  sepanjang masa. Setiap butiran pekerjaan perlu di masukkan ke dalam rekod pendafataran, hendaklah disimpan selama 6 tahun untuk tujuan semakan. Jika majikan memilih untuk memasukkan maklumat ini dalam bentuk digital maka kelulusan Ketua Pengarah perlu diperolehi terlebih dahulu.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) juga telah mewajibkan majikan untuk menyimpan maklumat tertentu di dalam bentuk tulisan.

Sumber: Seksyen 2, 10 dan 61 Akta Kerja 1955(Akta 265)

Kontrak Tempoh Tetap

Akta Kerja menyentuh kontrak tempoh tetap iaitu Seksyen 11 di mana ia menjelaskan bahawa kontrak tempoh tetap adalah untuk tempoh tertentu atau melaksanakan kerja projek tertentu.

Terdapat beberapa isu di mana kontrak perkhidmatan tetap akan dikelirukan dengan kontrak tempoh tetap.  Dalam perkara ini, adalah perlu untuk menentukan keaslian kontrak tersebut di mana jika ia adalah kontrak tempoh tetap, maka tiada persetujuan dibuat secara umumnya untuk memperbaharui kontrak yang sedia ada.  Perundangan kes di Malaysia mencadangkan jika berlakunya pembaharuan kontrak dari semasa ke semasa, maka kontrak tempoh tetap tidak sah sifatnya dan kontrak perkhidmatan tetap akan terpakai di mana pekerja akan mendapat kelebihan-kelebihan seperti perkerja kontrak perkhidmatan tetap yang lain.

Sumber: Seksyen 11 Akta Kerja 1955 (Akta 265), Han Chiang Hish School/ Penang Han Chiang Association v National Union of Teachers in Independent School West Malaysia (Award No. 306 of 1988)

Tempoh Percubaan

Tiada peruntukan perundangan yang khas berkenaan tempoh percubaan. Secara umumnya, tiada perbezaan yang wujud antara pekerja berada dalam tempoh percubaan ataupun sebaliknya. Seseorang pekerja yang berada dalam tempoh percubaan itu akan menikmati faedah yang sama seperti pekerja tetap melainkan dinyatakan sebaliknya di dalam terma dan syarat kontrak bersama syarikat.

Tiada tempoh percubaan yang diletakkan di dalam mana-mana perundangan namun adalah menjadi kebiasaan tempoh itu kebiasannya tempoh itu adalah 3 bulan hingga ke 6 bulan.  Tiada tempoh yang maksimum diletakkan ke atas seseorang pekerja itu namun seseorang pekerja dalam tempoh percubaan akan sentiasa berada dalam tempoh percubaan melainkan Syarikat telah mengesahkan kedudukannya dengan memberikan surat pengesahan. 

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>