Mengiklankan

Kesihatan dan Keselamatan

This page was last updated on: 2021-11-25

Penjagaan Majikan

Peruntukan mengenai kesihatan dan keselamatan ditemui dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Menurut Akta ini, adalah menjadi kewajipan setiap majikan dan setiap orang yang bekerja-sendiri untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan semua pekerjanya di tempat kerja.

Tanggungjawab yang disebutkan di atas termasuk penyediaan dan penyelenggaraan plant dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kesihatan; aturan bagi memastikan keselamatan dan ketiadaan risiko kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan atau pengendalian, pemakaian, penyimpanan dan pengangkutan plant dan bahan-bahan; penyediaan maklumat, arahan dan pengawasan yang diperlukan; penyediaan dan penyelenggaraan cara masak dan keluar  yang selamat; dan penyediaan dan penyelenggaraan persekitaran kerja yang selamat dengan kemudahan yang sesuai dengan kebajikan pekerja di tempat kerja.

Adalah menjadi kewajipan setiap majikan dan orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan (dan menyemak semula bila perlu) dasar dan polisi keselamatan dan kesihatan secara bertulis. Majikan dikehendaki untuk memaklumkan kepada pekerja berkenaan dasar dan apa-apa pindaan berkaitan.

Jika pelanggaran peruntukan di atas berlaku, seseorang yang disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Sumber: Seksyen 15-19 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

Perlindungan Percuma

Perundangan berikut mempunyai peruntukan mengenai peralatan pelindung diri untuk perlindungan terhadap bahan berbahaya: Akta Kilang & Jentera 1967 dan peraturannya; Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Peralatan pelindung diri (PPE) termasuklah cermin mata, sarung tangan, sarung balut kaki, topi, pelindung kaki dan losyen seperti yang tertulis di bawah Akta Kilang & Jentera 1967. Kos untuk penyediaan PPE tidak boleh diletakkan pada pekerja seperti yang diperkatakan dalam Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994.

Adalah menjadi tugas seorang pekerja untuk memakai (atau menggunakan) PPE yang disediakan oleh majikan untuk tujuan mencegah risiko keselamatan dan kesihatan dan mematuhi arahan pegawai  KKP yang disediakan oleh majikan atau mana-mana orang lain di bawah Akta.

Peraturan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 telah menggariskan kepentingan penyediaan peralatan pelindung diri yang telah diluluskan sebagai langkah pengendalian dan berjaga-jaga  (untuk mengendalikan bahan kimia yang berbahaya untuk kesihatan).

Sumber: seksyen 24 Akta Kilang & Jentera 1967; 24 & 26 Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994; Peraturan 15 (1) Peraturan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000

Latihan

Selaras dengan (Akta 514), adalah menjadi tugas umum majikan untuk memberikan panduan dan latihan kepada pekerja mereka di tempat kerja.

Selaras dengan Akta Kilang dan Jentera 1967, tiada orang yang boleh diambil bekerja di mana-mana mesin atau dalam apa-apa proses, sebagai mesin atau proses yang boleh menyebabkan kecederaan badan, melainkan jika dia telah diberitahu terlebih dahulu sepenuhnya terhadap bahaya yang mungkin timbul dan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil, dan sama ada menerima arahan cegahan yang mencukupi dalam kerja di mesin atau proses atau berada di bawah pengawasan yang mencukupi oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan mesin atau proses tersebut.

Peraturan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 juga mempunyai peruntukan tentang latihan dan arahan untuk pekerja di mana adalah harus untuk majikan memberikan maklumat, arahan dan latihan seperti yang diperlukan untuk mendedahkan mereka akan risko kesihatan yang dihadapi dan pencegahan yang perlu dilakukan.

Majikan dikehendaki untuk menyemak dan menjalankan program latihan - (a) sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua tahun; (b) apabila terdapat perubahan akan maklumat  mengenai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, amalan kerja yang selamat atau langkah kawalan; atau (c) setiap pekerja diberi tugas baru atau kawasan kerja baru di mana terdedah atau mungkin terdedah kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan.

Program latihan juga mesti didokumenkan dan disimpan untuk pemeriksaan oleh mana-mana pegawai keselamatan dan kesihatan.

Sumber: Seksyen 26 Akta Kilang & Jentera 1967;Seksyen 15 Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994; Peraturan 22 Peraturan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000

Sistem Pemeriksaan Buruh

Terdapat perundangan terhad mengenai perkara ini. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 menyentuh tentang kuasa kemasukan, pemeriksaan , penyitaan dan sebagainya dan seksyen 43 adalah mengenai peruntukan selanjutnya berhubung dengan pemeriksaan. Ini hanya boleh digunakan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai kesihatan dan keselamatan. Sementara itu, Bahagian XIV Akta Pekerjaan 1955 pula menyediakan peruntukan mengenai pemeriksaan yang boleh dilakukan oleh Ketua Pengarah.

Sistem pemeriksaan buruh bergantung kepada kuasa yang diberikan oleh undang-undang bertulis. Merujuk kembali kepada undang-undang yang berkaitan, Akta 514 dan 265, kuasa pihak pemeriksa adalah berbeza. Selain daripada dijalankan oleh orang yang berlainan; Pegawai Keselamatan dan Kesihatan atau Ketua Pengarah, kuasa untuk memeriksa juga sedikit berbeza. Bagi Ketua Pengarah, dia mempunyai kuasa untuk memasuki tanpa notis terlebih dahulu pada bila-bila masa di mana-mana tempat pekerjaan jika dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa seseorang pekerja itu bekerja dan untuk memeriksa mana-mana bangunan yang diduduki atau digunakan untuk apa-apa maksud yang berkaitan dengan pekerjaan itu dan untuk membuat apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu berhubung dengan apa-apa perkara di dalam Akta Kerja 1955. Manakala, Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan boleh memeriksa tempat kerja selain daripada kediaman jika dia menerima persetujuan daripada pemiliknya serta mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa terdapat satu perbuatan yang bercanggah dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Ketua Pengarah boleh memasuki tanpa memberi apa-apa notis tetapi Pegawai Keselamatan dan Kesihatan itu hendaklah mengemukakan sijil berkaitan kebenaran masuk. Ini adalah berdasarkan Seksyen 39 (1) Akta 514 dan 65 Akta 265.

Mengiklankan
Mengiklankan
Mengiklankan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.my/Gajimu.my_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>