អំពីយើងខ្ញុំ

អំពី Prake.org

Prake.org ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ WageIndicator ន្ដរជាតិ។
តាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលព / ច្បាប់ការងារព / ដំបូន្មានអាជីពដែលយើងធ្វើឱ្យប្រាកដថាភ្ញៀវទេសចរត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីការងារប្រាក់ខែនិងច្បាប់ការងារ។

 ។ ដៃគូក្នុងស្រុករបស់ prake.org នៅកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកម្ពុជាសហភាពការងារ (CLC)


For more information (in English):

http://www.wageindicator.org/main/Partnersworldwide
http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation

 

loading...
Loading...