ទិន្នន័យស្តីពី​ កិច្ចព្រមព្រៀងរួម

កិច្ចព្រមព្រៀងរួម នៅក្នុងប្រទេស​

ផ្នែកមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមដកស្រង់ចេញពីប្រទេស​ ត្រូវបានបោះពុម្ពនៅទីនេះ។​ អ្នកអាចស្វែងរកអត្ថបទចេញពីសំណៅដើម​ អានអត្ថបទនោះ​ និងរុករងតាមជំពូក និងមាត្រា​ អាស្រ័យលើប្រធានបទដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។
ពេលអ្នកចុចលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួម​​ នឹងមានទំព័រមួយបើកចេញមក នៅខាងឆ្វេងនៃទំព័រមានអត្ថបទពេញ ចំណែកនៅខាងស្តាំកូឡោនអ្នកនឹងឃើញមានសេចក្តីសង្ខេបបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញារួម។
សហជីព និងនិយោជកមកពី {ប្រទេស} បានរួមចំណែកក្នុងការប្រមួលអនុសញ្ញាទាំងនេះ។​ ការបោះពុម្ពផ្សាយអនុសញ្ញារួមនេះរៀបចំដោយមូលនិធិ​ WageIndicator និងសាកលវិទ្យាល័យ Dar es Salaam។ ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង.

ធ្វើការប្រៀបធៀបអនុសញ្ញារួមទាំងនេះមកពី​ ប្រទេស នៅក្នុងវិស័យចំរុះ ប្រធានបទផ្សេងៗ និងប្រទេសនានា។

អនុសញ្ញារួម - វិស័យ / និយោជកជាច្រើន - អត្ថបទពេញ

អនុសញ្ញារួម - ក្រុមហ៊ុន / និយោជកតែមួយ - អត្ថបទពេញ

loading...
Loading...