សេវាព្យាបាលដោយយុត្តិធម៌នៅកន្លែងធ្វើការ

តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានគោលនយោបាយប្រតិបត្តិមកលើនយោជិតស្មើភាពដែររឺទេ? សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយប្រតិបត្តិមកលើនយោជកស្មើភាពនៅកន្លែងធ្វើការតាមរយះ Prake.org។​

ច្បាប់ការងារចែងថា កម្មករនិយោជិកទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នា និងមិនត្រូវបានរើសអើងភេទ ជាតិសាសន៍ និង សាសនាឡើយ។

ប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នា

ប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់ការងារដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាគឺជា ប្បញ្ញត្តិទូទៅ ប៉ុន្តែគួរតែត្រូវបានអនុវត្តជាពិសេស ដោយ ពិនិត្យទៅលើជាតិសាសន៍ ភេទ និងពិការភាព ។ គម្លាតនៃប្រាក់ឈ្នួលតាមដើមកំណើត ភេទ រឺអាយុរបស់កម្មករនិយោជិកត្រូវបានហាមឃាត់ ។

សេរីភាពក្នុងការប្តឹងតវ៉ា

ច្បាប់ការងារមិនត្រូវឲ្យនិយោជកមាននីតិវិធីប្តឹងតវ៉ាកម្រិតកន្លែងធ្វើការទេ ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះពិតជាតម្រូវឲ្យនិយោជិកមានមន្ត្រីទំនាក់ទំនងដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយសំណើនិងបណ្តឹងតវ៉ារបស់កម្មករនិយោជិក ។

 

 

ចុចត្រង់នេះដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្រងសំនួរប្រាក់ខែរបស់យើងខ្ញុំ!

 

loading...
Loading...