ការងារដោយបង្ខំ

ការងាររបស់អ្នកគួរតែជាការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត​។​ សិក្សាពីសិទ្ធិរបស់អ្នក

សេរីភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារ

ការងារដោយបង្ខំត្រូវបានហាមឃាត់ដាច់ខាត ។ ករណីនេះអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប រួមទាំង អ្នកបម្រើតាមនិវាសដ្ឋាន និង កម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើការសហគ្រាសឬអាជីវកម្មកសិកម្មផ្សេងៗ ។

គ្មានលិខិតឆ្លងដែនរឺអត្តសញ្ណាណប័ណ្ណ

មិនមានប្បញ្ញត្តិពិសេសទាក់ទងនឹងសំនួរលើកឡើងដោយអ្នកដែលរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ណាណប័ណ្ណរបស់អ្នក និយោជករបស់អ្នក​ ឬ អ្នកខ្លួនឯង ។

ការសងប្រាក់កម្ចី

ការជួលមនុស្សឲ្យមកធ្វើការដើម្បីទូទាត់បំណុលត្រូវបានហាមឃាត់ ។

 

 

ចុចត្រង់នេះដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្រងសំនួរប្រាក់ខែរបស់យើងខ្ញុំ!

 

loading...
Loading...