ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជាដោយឥទ្ធិពលពី01-01-2018ដើម្បី31-12-2018

ព័ត៌មានបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅលើទំព័រនេះគឺ: 19-06-2018
អត្រាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងតារាងគឺនៅក្នុង KHR (រៀល (កម្ពុជា))

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

កម្រិតជំនាញ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងមួយខែ
ហាត់ការ
120,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - ៣០; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) - ១២០០០០
សាកល្បង
660,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - 165 ; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) 660000
ពេញសិទ្ធិ
680,000.00
ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាប្រចាំខែ (គិតជាដុល្លារ) - 170 ; អត្រាប្តូរប្រាក់ - ៤០០០ ; ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសរុបក្នុងមួយខែ (គិតជារៀល) - 680000
loading...
Loading...