Kollektivavtal - Databas Kollektivavtal - Sverige (sv_SE)

Kollektiva förhandlingar är mycket viktiga när det gäller lönesättning och arbetsvillkor, men lite är känt om vad som exakt överenskommits.
COLBAR-EUROPE syftar till att förbättra kunskaperna om innehållet i kollektivavtal.
Projektet samlar in, registrerar och jämför kollektivavtal.
Arbetet utförs på europeisk nivå åt EU:s medlemsstater och kandidatländer.
COLBAR-EUROPE finansieras av Europeiska kommissionens program för industriella relationer och social dialog. - Mars 2019 - April 2021 (VS/2019/0077)

Förklaring - Databas Kollektivavtal - Sverige

Vad är ett kollektivavtal?

När fackföreningar och arbetsgivarorganisationer förhandlar om anställningsvillkor, bedriver de kollektiva förhandlingar.
Det skriftliga dokument som sammanställs efter sådana förhandlingar är kollektivavtal.
Avtal kan undertecknas på företagsnivå, sektoriell, branschövergripande eller nationell nivå.
Var hittar man rätten till kollektivavtal?
Rätten till kollektivavtal är en av de grundläggande rättigheter i arbetslivet som Internationella arbetsorganisationen ILO fastställt i två grundläggande konventioner.
Dessa konventioner är ”Föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten” från år 1948 (nr 87), och konventionen angående ”Tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten” från 1949 (nr 98).
ILO tar upp frågan i ”Konvention om främjande av kollektiva förhandlingar”, 1981 (nr 154) och den bifogade ”Rekommendationen” (nr 163).

Varför behövs en Databas för kollektivavtal?

Vikten av kollektivavtal erkänns världen över, men endast ett fåtal länder upprätthåller en databas över de bestämmelser som överenskommits i dessa avtal.
Och även i dessa fall - i t.ex. Storbritannien, Nya Zeeland, Nederländerna, Brasilien - går det inte att jämföra databaserna.
WageIndicator-teamet samlar in och kodar avtal så att de går att jämföra över hela världen.
Sedan 2013, när databasen startades, har den varit ett viktigt verktyg för många aktiviteter, rapporter och projekt.
Hur samlas avtalen in och kodas?
WageIndicator-teamet samlar in avtal från förhandlingsparter eller Internet och laddar upp texterna i sin databas.
För varje avtal använder sig teamet av ett kodningssystem som täcker tolv ämnen:

 • Allmänna avtalsuppgifter
 • Jobbtitlar
 • Socialförsäkring och pensioner
 • Utbildning
 • Anställningskontrakt
 • Sjukdom och funktionshinder
 • Hjälp till hälsa och sjukvård
 • Arrangemang för att skapa balans mellan arbete och fritid
 • Jämställdhetsfrågor
 • Lön
 • Arbetstid
 • Omfattning

För varje ämne identifieras och lagras den relevanta texten i databasen för kollektivavtal i en process som kallas "textannotation".
Kodningsschemat för de tolv ämnena består av 749 variabler.
Kodningsschemat, samt den fullständiga texten, publiceras på de nationella WageIndicator-webbsidorna på originalspråket.
Kodningsschemat finns också på engelska.
Ett verktyg gör det möjligt att jämföra avtal inom länder och över gränser.

Vad kan databasen användas till?

Dela innehållet i kollektivavtal, genom att publicera texter och kodade scheman online, vilket ger arbetsgivare och anställda möjlighet att läsa fullständiga texter och förstå bestämmelser och villkor.
Utföra undersökningar genom att jämföra bestämmelser i företag, sektorer och länder.
Kontrollera att kollektivavtal efterlevs i enlighet med nationell arbetsrätt eller se om de förbättrar lagen.
Jämföra kollektivt avtalade löner med minimilöner.
Utbilda förhandlare att analysera och tillämpa kollektivavtal.
Hitta bästa praxis och skapa modellen för kollektivavtal.

Skicka dina kollektivavtal till vårt kontor.

E-post: office@WageIndicator.org
Mer information om Databas Kollektivavtal.

loading...
Loading...