Sexuella Trakasserier

This page was last updated on: 2021-09-28

Sexuella Trakasserier

Diskrimineringslagen förbjuder både trakasserier och sexuella trakasserier. Trakassesier är kränkande av en persons värdighet och associeras med en av grunderna för diskriminering, det vill säga kön, transgenderidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Å andra sidan betecknas sexuella trakasserier som sexuellt beteende som kränker en annan persons värdighet.

Om en arbetsgivare blir medveten om förekomsten av trakasserier eller sexuella trakasserier, är denne skyldig att undersöka förhållandena kring de misstänkta trakasserierna och vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa och förhindra framtida trakasserier. Arbetsgivare måste vidta åtgärder för att förhindra att någon anställd blir utsatt för trakasserier eller vedergällningar associerade med sex, etnicitet, religion eller annan tro, eller för sexuella trakasserier.

En arbetsgivare kan inte underkasta en anställd till vedergällning om en anställd antingen rapporterat trakasserier eller sexuella trakasserer till arbetsgivaren.

Arbetsgivarens riktlinjer vad gäller sexuella trakasserier måste finnas skriftligt och vara en del av en jämnstäldhetsplan. Ett offer för sexuella trakasserier kan föra ärendet vidare till Jämnställdhetsombudsmannen eller till fackföreningen som sedan kan ta ärendet till domstol för ersättning. Om en arbetsgivare bryter mot reglerna för diskriminering eller vedergällning eller inte fullgör sin plikt att undersöka och åtgärda trakasserier eller sexuella trakasserier måste denne betala ersättning till offret. Sådan ersättning kan innefatta tvångsåtgärder för att förhindra framtida trakasserier/sexuella trakasserier.

Diskrimineringslagen (2008:567))

loading...
Loading...