Social Trygghet

This page was last updated on: 2021-09-28

Pensionsrätt

Ordinarie pensionsålder i Sverige är 65 år (för både män och kvinnor). Möjligheten finns för både tidig pension (61 år) och sen pension (70 år).

Sverige har två typer av ålderspension: en inkomstbaserad pension och en garantipension.

Garantipensionen gäller bosatta i Sverige och skiljer sig inte mellan anställda och egenföretagare. Den garanterar en lägsta pension för de som har mycket låg inkomstbaserad pension.

Den inkomstbaserade pensionen är tillgänglig för anställda och egenföretagare. Den baseras på en livslång rapporterad inkomst. Det inkomstrelaterade pensionssystemet innefattar löner finansierade på ”pay-as-you-go”-basis (inkomsterna relaterade till ålderspension och inkomstrelaterad tilläggspension) och ett finansierat program med individuella konton (premiepension).

Det finns ingen kvalificerande period för inkomstrelaterad ålderspension och premiepension. Tre års pensionsgrundad inkomst krävs för den inkomstrelaterade tilläggspensionen, och tre års medborgarskap i Sverige för garantipension.

Grundbidraget till pension är 16 % av den pensionsgrundande inkomsten. Beloppet på inkomstrelaterad tilläggspension är 60 % av en pensionsgrundad medelinkomst under de 15 bästa inkomståren. Premiepensionen baseras på bidrag motsvarande 2,5 % av pensionsgrundande inkomst, plus nettovinster på det investerade kapitalet, vilket placeras i investeringsfonder som vals av personen i fråga.

Garantipensionen är 2,13 gånger prisbasbeloppet (SEK 95,424) för ensamstående och 1,90 gånger prisbasbeloppet (SEK 85,120) för en gift person. För full garantipension krävs 40 års medborgarskap i Sverige mellan 25 och 64 års ålder. 

Anhörig- och efterlevandeersättning

Anhöriga till den avlidne försäkrade personen är berättigade till socialförsäkringsförmåner utbetalda som övergångspension, efterlevandepension för barn och änka(änke)-pension. Övergångspensionen betalas normalt ut under en perdion av tolv månader efter dödsfallet (går att utöka ytterligare 12 månader om den efterlevande har omvårdnaden av ett barn under 18 år; fortsätter tills det yngsta barnet uppnått 12 års ålder) medan pensionen för efterlevande barn uppgår till mellan 30 och 35 % beroende på ålder (12-18 år). Om det inte finns fler än ett barn graderas pensionen mellan 20 och 25 %. Övergångspensionen är 55 % av den avlidne personens upplupna pensionsrätt.

En änka(änkling) som inte kan få övergångspension på grund av att den avlidnde inte haft några upplupna pensionsrätter, eller vars pension är väldigt låg, kan få efterlevandebidrag till ett belopp av 2,13 gånger prisbasbeloppet om den avlidne arbetaren befunnit sig 40 år i Sverige; i annat fall reduceras garantin med 1/40 för varje år under 40 år.

Invaliditetsersättning

Om en persons arbetskapacitet permanent reduceras med 25 % eller som som resultat av sjukdom eller annan fysisk eller mental oförmåga kan han/hon få sjukersättning eller aktivitetsersättning. För att få aktivitetsersättning måste förlusten av arbetskapacitet vara långvarig. Både sjuk- och aktivitetsersättning bestå rav två typer: inkomstrelaterad ersättning, beroende på bidragen som betalats av personen; och garantiersättning tillgänglig för alla medborgare med låg eller ingen inkomstrelaterad ersättning.

Sjukersättning ges till personer mellan åldrarna 30 och 64, medan aktivitetsersättning ges till personer mellan åldrarna 19 och 29.

Den inkomstrelaterade sjuk-/aktivitetsersättningen är 64 % av referensinkomsten som baseras på en genomsnittlig bruttoinkomst för de tre bästa åren under en period av fem till åtta år, beroende på personens ålder. Medan sjukersättning betalas ut under en obegränsad period är aktivitetsersättningen alltid tidsbegränsad och betalas ut för max tre år i taget.

Den garanterade ersättningen följer en formel på prisbasbelopp för att beräkna aktivitets- och sjukersättning. Den garanterade aktivitetsersättningen ges till 30 års ålder. För personer under 21 är den garanterade nivån 2,10 gånger prisbasbeloppet. Efter det stiger nivån under tvåårscykler med 0,05 gånger prisbasbeloppet upp till 30 års ålder. För garanterad sjukersättning är nivån 2,40 gånger prisbasbeloppet. Då prisbasbeloppet är SEK 44 800 (2017) är den garanterade nivån i SEK 107 520. Det finns även regler för handikappersättning, vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning och assistansersättning. 

loading...
Loading...