Ligestilling

This page was last updated on: 2021-09-04

Ligeløn

I lønrelaterede spørgsmål må der ikke være nogen form for forskelsbehandling, direkte eller indirekte, på grund af køn.

Arbejdsgiverne er forpligtet til at betale mænd og kvinder lige, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Hvis et klassifikationssystem anvendes til at bestemme løn, må dette system bygge på samme kriterier for mandlige og kvindelige medarbejdere og være struktureret således, at forskelsbehandling på grund af køn er udelukket.

Løn omfatter alle betalinger (i kontanter eller i naturalier) modtaget af en medarbejder i forbindelse med et ansættelsesforhold. En medarbejder, der får lavere løn end andre (selvom medarbejderen udfører lignende arbejde eller arbejde af samme værdi) er berettiget til at få lønforskellen udbetalt. En medarbejder, hvis ret til ligeløn er krænket som følge af kønsbaseret løndifferentiering, tildeles erstatning. Ved fastsættelsen af størrelsen af erstatningen skal ancienniteten og individuelle omstændigheder tages i betragtning.

Endvidere må arbejdsgiverne ikke forskelsbehandle i løn på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven)

Ingen diskrimination

Den danske grundlov indeholder ikke en generel bestemmelse, der forbyder diskrimination eller en generel klausul om ligestilling. Dog er "religion" omfattet af en række specifikke bestemmelser.

I paragraf 71 (1) i grundloven står der, at "Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse." Udlændinge er også beskyttet i nogen grad af § 70: "Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt."

Diskrimination (direkte og indirekte) i ansættelsen er forbudt på grund af køn (herunder graviditet, ægteskabelig eller familiemæssig status og fødselsrelateret fravær), race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap samt national, social eller etnisk oprindelse. Denne bestemmelse kan bruges i forbindelse med medlemskab eller ikke-medlemskab af en fagforening.

Forbuddet mod diskrimination dækker alle aspekter af ansættelsesforholdet, herunder reklame og ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, adgang til erhvervsvejledning og uddannelse, lønperioder og andre arbejdsvilkår.

Reglerne om anti-diskrimination tillod tidligere en angivelse af en obligatorisk pensionsalder på 70 år eller mere, og anså det ikke for aldersdiskrimination. Efter ændringen er det ikke længere muligt at indgå individuelle eller kollektive aftaler om udløb af ansættelsesforhold på grund af alder.

Kilder: § 70-71 i grundloven af 1953; den konsoliderede lov nr. 1001 af 24. august 2017 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og den konsoliderede lov nr. 645 af 8. juni 2011 om ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse § 4 i lov om fast ansættelse nr. 370 af 2003

Ligestilling for kvinder på jobbet

Kvinder møder ikke nogen begrænsning i spørgsmål vedrørende beskæftigelse (valg af erhverv), og der kunne ikke findes nogen restriktiv lovgivning. Ingen bestemmelse kunne findes i loven om forbud mod beskæftigelse af kvindelige arbejdere i de samme erhverv som mænd.

I paragraf 74 i grundloven står der:" Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov." Således er folk frie til at vælge deres erhverv.

Forordninger om ligestilling på jobbet

  • Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. / Consolidated Act No. 645 of 08 June 2011 on Equal Treatment of Men and Women in Employment
  • Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven) / Consolidated Act No. 899 of 5 September 2008 on Equal Pay to Men and Women
  • Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd / Consolidated Act on Gender Equality
  • Danmarks grundlov af 1953 / Constitution of Denmark 1953
  • Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Forskelsbehandlingsloven) / The Consolidated Act No. 1349 of 16 December 2008 on Prohibition of Discrimination on the Labour Market
loading...
Loading...