Social Sikkerhed

This page was last updated on: 2021-09-04

Pensionsrettigheder

Den nuværende pensionsalder er 65 år (stiger til 67 år fra 2024 til 2027) med mindst tre års ophold fra 15-årsalderen til 65 år(for danske statsborgere) eller mindst 10 års ophold, herunder de sidste fem år før pensionsalderen (for udlændinge). Den fulde pension (fast sats som grundlæggende folkepension) udbetales efter mindst 40 års ophold fra alderen 15 til 65. Hvis en person ikke opfylder kravene til fuld pension, udbetales en delvis pension. Ud over den grundlæggende pension er der arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), der er baseret på bidrag fra arbejdsgiver og medarbejder i løbet af medarbejderens ansættelse. Pensionsydelsen, der udbetales ved pensionering, afhænger af bidragene. Arbejdsgivere betaler to tredjedele af det samlede ATP-bidrag, og medarbejdere en tredjedel. Bidragene er lavere for deltidsansatte. ATP dækker medarbejdere fra 16-årsalderen, hvis de arbejder mindst ni timer om ugen. Modtagere af efterløn og delpension kan indbetale frivillige bidrag til ATP.

Der er en betingelse for efterløn. Alderen for efterløn er 62 år. Fra januar 2022 kan efterlønstidspunktet variere afhængigt af den forventede levetid for 60-årige. Folkepensionens grundbeløb kan også udsættes i op til 10 år. Pensionen forhøjes for hver måneds udsættelse. Tilvæksten i pension afhænger af forholdet mellem udsættelsesperioden og den forventede gennemsnitlige levealder på det tidspunkt, man går på pension.

Den grundliggende folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er et fast beløb (enten hel eller delvis pension) af pensionistens arbejdsindkomst, mens pensionstillægget (på baggrund af en gennemsnitsbetragtning) afhænger af pensionistens og hans/hendes ægtefælles samlede indtjening. Beløbet udbetalt fra ATP afhænger af, hvor lang tid medarbejderen har været forsikret samt af antallet af indbetalte bidrag.

Kilder: Bekendtgørelse af lov om social pension (pensionsloven)

Godtgørelse til forsørgede og efterladte

Der er ingen statsfinansieret/universel pension for efterladte, idet der ikke findes lovbestemte ydelser til den efterladte ægtefælle. Forældreløse er berettiget til ydelser i henhold til børne- og ungeydelse. På den anden side giver ATP-ordningen de efterladte ydelser, der udbetales til den efterladte ægtefælle og hvert barn under 21 år, hvis den afdøde havde betalt fuldt bidrag i mindst to år siden 2002. Ydelser til efterladte, udbetalt til ægtefællen/samboende partner, er på 50.000 kr. Ydelser til forældreløse udgør 50.000 kr. for hvert barn under 21 år.

Tilskud til begravelse er til efterladte under 18 år og for efterladte på 18 år og derover. Begravelsestilskuddet reduceres i forhold til, hvor mange midler afdøde har efterladt sig.

Førtidspension

En person, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang (som ikke kan forbedres gennem revalidering og andre foranstaltninger), at de ikke kan forsørge sig selv gennem erhvervsarbejde. For at kvalificere sig til førtidspension skal en person have mindst tre års ophold i aldersperioden 15-65 (danske statsborgere) eller mindst 10 års ophold (udenlandske statsborgere).

Størrelsen af invalidepension er forskellig for enlige og andre modtagere. Ydelsen varierer efter den pågældende persons indkomst og ægtefællens indkomst. Fuld pension gives, hvis en person har været bosat i Danmark i mindst 80 % (fire femtedel) af tiden mellem hans/hendes 15-års fødselsdag og den dag, hvor pensionen tildeles. Førtidspensionen ophører, når modtageren fylder 65 år og bliver berettiget til folkepension. Procentdelen af folkepensionen er lig med den udbetalte procentdel af fuld førtidspension. Ekstra kontanthjælp skal udbetales for at dække ekstraudgifter til medicin, særligt udstyr og hjælp fra en tredje person.

Forordninger om sociale pensioner

  • Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. / Consolidated Act No. 348 of 04 August 2014 on Unemployment Insurance
  • Bekendtgørelse af lov om social pension (pensionsloven) / Consolidation Act on Social Pensions
loading...
Loading...