Sundhed og Sikkerhed

This page was last updated on: 2021-09-04

Arbejdsgiver og arbejdsmiljø

Den vigtigste lovgivning om sundhed og sikkerhed er arbejdsmiljøloven. Som anført i formålet med loven skal bestemmelserne i denne lov skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Loven implementeres via bekendtgørelser, der beskæftiger sig med specifikke spørgsmål, arbejdspladser, udstyr osv. Der er også retningslinjer fra Arbejdstilsynet, og de er oprettet i henhold til loven.

Arbejdsgivere har pligt til at garantere sikre og sunde arbejdsforhold for medarbejderne. En arbejdsgiver er forpligtet til at udarbejde en skriftlig vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, arbejdsmetoder og processer samt arbejdsorganiseringens struktur og størrelse. Arbejdspladsvurderingen revideres mindst hvert tredje år eller tidligere, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder, arbejdsprocesser mv., hvis disse ændringer har betydning for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

En arbejdspladsvurdering indeholder en vurdering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og hvordan disse spørgsmål skal løses i overensstemmelse med principperne om forebyggelse som beskrevet i lovgivningen. Vurderingen skal omfatte følgende: Identifikation og kortlægning af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på virksomheden, beskrivelse og vurdering af de sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer på virksomheden, prioriteringer og en handlingsplan for at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på virksomheden samt retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen.

For at overholde de lovmæssige forpligtelser i henhold til loven skal en arbejdsgiver: Sikre samarbejde mellem arbejdsgiveren, vejleder(e) og medarbejdere, så sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold holdes på virksomheden, sikre at arbejdet er planlagt, organiseret og gennemført for at sikre sundhed og sikkerhed, sikre et effektivt tilsyn på arbejdspladsen, således at arbejdet udføres sikkert og uden sundhedsrisici, fortælle medarbejderen om eventuelle risici for ulykker og sygdomme, der kan forekomme i forbindelse med deres arbejde, sikre at medarbejderne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre deres arbejde samt at foretage undersøgelser for at kontrollere, om arbejdsforholdene sundheds- og sikkerhedsmæssigt er forsvarlige.

Medarbejderne har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed for at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt inden for deres aktivitetsområde og til at kontrollere effektiviteten af foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed samt at holde sundheds- og sikkerhedsudvalget eller arbejdslederen eller arbejdsgiveren underrettet, hvis de bliver opmærksomme på problemer eller mangler, der kan påvirke sikkerheden eller sundheden i negativ retning, og som de ikke selv kan afhjælpe.

Medarbejderne har også ret til at forlade deres arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af alvorlig eller umiddelbar fare, som ikke kan undgås. Det må ikke få negative konsekvenser for en medarbejder at udøve af denne ret.

Kilder: §5-28 i den konsoliderede lov nr. 1084 af 2017 om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)

Gratis beskyttelse

Personligt beskyttelsesudstyr reguleres af Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om anvendelse af personlige værnemidler.

Arbejdsgiverne er forpligtet til at iværksætte kollektive sikkerhedsforanstaltninger forud for individuel beskyttelse. Personlige værnemidler bruges, når en risikofaktor ikke kan undgås eller mindskes ved brug af kollektive beskyttelsesforanstaltninger.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler anvendes, straks arbejdet påbegyndes og under hele dets varighed. En arbejdsgiver skal sikre, at de foreskrevne personlige værnemidler til enhver tid giver den tilsigtede beskyttelse og ikke er til unødig gene, ikke mindsker udsyn og hørelse for medarbejderen, at de er velegnede til brugeren (eventuel efter tilpasning af udstyret), at de er velegnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdspladsen, samt at de er valgt under hensyntagen til ergonomi og medarbejderen helbred.

Det er arbejdsgiverens opgave at give de ansatte personlige værnemidler og betale udgifterne til udstyrets erhvervelse, vedligeholdelse og rengøring. Arbejdsgiveren skal sikre, at de personlige værnemidler er rene, tørre og desinficeret, inden de anvendes. Arbejdsgiver sikrer endvidere, at personlige værnemidler anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, der skal være skrevet på dansk, medmindre sikkerhedshensyn foreskriver et andet sprog.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderne bliver uddannet i brugen af personlige værnemidler og bliver orienteret om risici, der er forbundet med ikke at bruge udstyret. Medarbejderne er også forpligtet til at bruge de personlige værnemidler straks ved arbejdets påbegyndelse og under hele dets forløb. Medarbejderne skal bidrage til en korrekt behandling og brug af værnemidler og rapportere eventuelle mangler til et medlem af sundheds- og sikkerhedsudvalg, vejleder eller til arbejdsgiver.

Uddannelse

En arbejdsgiver er forpligtet til at informere medarbejderne om eventuelle risici for ulykker og sygdomme, der kan forekomme i forbindelse med deres arbejde. En arbejdsgiver skal også sikre, at de ansatte får den nødvendige uddannelse og instruktion, så de kan udføre deres arbejde på en sådan måde, at enhver mulighed for fare undgås.

En arbejdsgiver skal sikre, at den enkelte medarbejder, uanset arten og varigheden af ansættelsesforholdet, får tilstrækkelig og passende oplæring og instruktion i at udføre arbejdet sikkert. Der gives oplysninger om eventuelle risici for ulykker og sygdomme, der er specifikke for deres job, herunder oplysninger om eventuelle erhvervsmedicinske undersøgelser, som de ansatte har adgang til.

Uddannelse og vejledning til at arbejde i sikre omgivelser skal især gives ved ansættelsen, ved forflyttelse eller ved en ændring af job, ved indførelse af nyt arbejdsudstyr eller en ændring i udstyr samt ved indførelse af en ny teknologi.

Oplæring og instruktion er tilpasset den løbende udvikling under hensyntagen til nye risici og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt. En arbejdsgiver skal betale enhver udgift i forbindelse med uddannelsen, som skal finde sted i arbejdstiden.

Kilder: § 17 i den konsoliderede lov nr. 1084 af 2017 om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven), §18-21 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse (med senere ændringer)

Arbejdstilsynet

Beskæftigelsesministeriet er den førende statsinstitution inden for beskæftigelse og arbejdsvilkår, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og arbejdsskader, økonomisk støtte og godtgørelser til alle personer med fuld eller delvis arbejdsevne samt arbejdsformidling i forhold til virksomhederne og aktive erhvervsforanstaltninger.

Overholdelse af lovgivningen om erhvervsmæssig sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser) håndhæves af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet overvåger, at arbejdsmiljølovgivningen i både offentlige og private virksomheder overholdes gennem anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg og rådgiver virksomheden og sikkerhedsudvalget i spørgsmålet om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Bestemmelserne i arbejdsmiljøloven gælder for alle industrisektorer, undtagen arbejde hos arbejdsgiveren privat, arbejde der udføres udelukkende af medlemmer af arbejdsgiverens familie samt arbejde, der udføres af militært personel.

Nogle sektorer er ikke omfattet af Arbejdstilsynets virkefelt og overvåges af andre offentlige myndigheder (håndhævelsen af arbejdsmiljøloven på havgående skibe ligger hos forsvarsministeriet, luftfartssektoren af trafikstyrelsen (under trafikministeriet) og offshoreanlæg af inspektørerne fra energiministeriet etc.).

Arbejdstilsynet rådgiver virksomheder, miljøråd i diverse sektorer, medarbejdernes og arbejdsgivernes organisationer samt offentligheden i alle spørgsmål vedrørende sundhed og sikkerhed. Arbejdstilsynet rådgiver virksomheder med en til fire medarbejdere, bistår beskæftigelsesministeriet i forberedelsen af forordninger i medfør af arbejdstilsynet; udgiver bestemmelser for beskæftigelsesministeren og holder sig bekendt med den tekniske og sociale udvikling med henblik på at forbedre aktiviteter til fremme af sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet undersøger planer for arbejdsprocesser, arbejdssteder, teknisk udstyr mv. samt brug af stoffer og materialer og udsteder licenser i henhold til arbejdsmiljøloven eller administrative bestemmelser.

Arbejdstilsynet kan udstede påbud om, at arbejdsforhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen, skal gøres sikre. Hvis en virksomhed, en medarbejder eller andre ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til arbejdsmiljølovgivningen kan arbejdstilsynet gøre et eller flere af følgende tiltag: Forbyde fortsættelse af arbejdet og udstede påbud om, at arbejdet må først genoptages, hvis det sker på en sikker og sund måde, udstede påbud om, at vilkårene skal bringes i orden inden for en bestemt frist, melde arbejdsgiveren og/eller medarbejderne til politiet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, udstede administrative bøder samt udstede påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Med virkning fra juli 2018 og på grund af en ændring i Arbejdsmiljøloven kan Arbejdstilsynet møde lønmodtagere uden tilstedeværelse af deres arbejdsgiver. Ændringen gør det muligt for lønmodtagere at tale med myndigheden uden frygt for repressalier.

Kilder: § 69-80 i den konsoliderede lov nr. 1084 af 2017 om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)

Forordninger om sundhed og arbejde

  • Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) / Consolidated Act no. 1072 of 7 September 2010 on Working Environment (The Work Environment Act)
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse (med senere ændringer) / Executive Order No. 559 of 17 June 2004 on Performance of Work
loading...
Loading...