Reklâm

İş Sağlığı ve Güvenliği

This page was last updated on: 2021-09-02

İşverenin Sorumlukları

İş sağlığı veişyerindeişçileringüvenliğini sağlamakamacıyla, işverengerekli bütünönlemleri almalıdır. İşveren ayrıca aşağıdaki sıralanmış önlemleri almalıdır:

i. İşsağlığı ve güvenliği konusunda önlemlereçalışanlar tarafındanuyulup uyulmadığınıkontrol etmek ve izlemek;

ii.İşyerinde riskdeğerlendirmesi uygulamak veyauygulattırmak;

iii. İşçiyegörevverirken,sağlık ve güvenlikaçısındanişçininkabiliyetini dikkate almak.

Kanuna göre, işyerindesağlık vegüvenlik ile ilgili tedbirlerhiçbirkoşuldaişçilere mali yükiçeremez.

(6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,Md. 4, 2012; İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan 4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı kanun)

Ücretsiz Koruma

İşverenlerin, işyerinde tehlikelerinortaya çıkmasını önlemek içinişçilere, ücretsiz kişisel koruyucu ekipman sağlaması gerekir. İşinniteliği, çalışma koşullarıveya işperformansıgerektirdiğinde, işveren işçilere bu türyardımcı ekipmanveya diğer cihazları temin etmek ve sağlamak zorundadır. Bu tür ekipman işyerinde mevcut risklere uygun olmalıdır. Çalışanların da koruyucu ekipman ve emniyet cihazlarını düzgün kullanması gerekir.(Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 2004).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göreişveren,risk değerlendirmesi için işçiler veya işçi temsilcileri ile, koruyucu ekipman ve diğer koruyucuve önleyicitedbirlerinbelirlenmesiüzerine görüşmesigerekir. İşçiler, "makine, cihaz, araç, tehlikeli maddelerin, taşımaekipmanının ve üretim için gerekli diğer araçların doğru kullanımını sağlamak, güvenlik cihazlarını doğru kullanmak ve rastgele monte edilmiş güvenlik cihazlarıdeğiştirmekten veyakaldırmaktankaçınmaları" yükümlülüğü altındadırlar.

(6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Md. 10, 18& 19, 2012).

Eğitim

İşverenlerin,işyerindekitehlikelerverisk faktörleri konusunda gerekli sağlıkvegüvenlik eğitimisağlaması gerekirve transferveyaişdeğişikliğihalindeveekipmanda herhangibir değişiklikdurumunda veya yeni teknoloji tanıtımındaeğitimvermelerigereklidir.Eğitim, yeni veya değiştirilmişrisklergöz önüne alınarakvegerekirseperiyodik olarak tekraredilmelidir. İşçi yapılacak işte karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge sunamadığı durumda, tehlikeliolarak sınıflandırılanişlerdeistihdam edilemez. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin (45 saat) üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla mesai veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

(6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md. 17, 2012)

İş Teftiş Sistemi

İş teftiş sistemi,İş TeftişTüzüğü1979kapsamında sağlanır. Benzer hükümler6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 24, 25, 26 ve 27. maddesinde bulunur. İş teftiş sistemi, İş Kanunu2003 (Md.90-108) çerçevesindedüzenlenmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilişkin düzenlemeler

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 / Occupational Health and Safety Law No. 6331, 2012
loading...
Reklâm
Reklâm
Reklâm
Loading...
<!-- /15944428/Maascetveli.org/Maascetveli.org_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>