Колективно договаряне - База данни за колективни трудови договори - България (bg_BG)

Колективното трудово договаряне е от ключово значение за определяне на заплатите и условията на труд, но се знае малко за това какво точно се договаря.
COLBAR-EUROPE има за цел да подобри познанията за съдържанието на колективните трудови договори.
Проектът събира, анотира и сравнява колективни трудови договори.
Той прави това за държавите-членки на ЕС и страните кандидатки за членство в ЕС и на европейско равнище.
COLBAR-EUROPE е получил финансиране от Европейската комисия - програма "Индустриални отношения и социален диалог" - Март 2019 - Април 2021 (VS/2019/0077)

Обяснение - База данни за колективни трудови договори - България

Какво представлява споразумението за колективно договаряне?

Когато профсъюзите и работодателите или организациите на работодателите договарят условия за наемане на работа, те предприемат колективно договаряне.
Писменият документ, произтичащ от такива преговори, представлява споразумение за колективно договаряне.
Споразуменията могат да бъдат подписани на ниво предприятие, на ниво сектор или на междупрофесионално ниво или на национално ниво.
Откъде произлиза правото на колективно договаряне?
Правото на колективно договаряне е едно от основните трудови права, заложени в двете основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ).
Тези конвенции са Конвенцията относно свободата на сдружаване и защита на правото на организиране от 1948 г. (№ 87) и Конвенцията относно правото на организиране и колективно договаряне от 1949 г. (№ 98).
МОТ разглежда въпроса и чрез Конвенцията за колективно договаряне от 1981 г. (№ 154) и придружаващата я Препоръка (№ 163).

Защо база данни за колективни трудови договори?

Значението на колективните трудови договори се признава в световен мащаб, но само няколко държави в света поддържат база данни с разпоредбите, договорени в тези договори.
И дори в тези случаи - напр. Великобритания, Нова Зеландия, Холандия, Бразилия - базите данни не са сравними между различните държави.
Екипът на WageIndicator събира и шифрова договори, които са сравними в световен мащаб.
От 2013 г., когато е стартирана, базата данни е била основен инструмент за много дейности, отчети и проекти.
Как се събират и кодират договорите?
Екипът на WageIndicator събира договори от преговарящи страни или от интернет и качва текстовете в своята база данни.
За всеки договор екипът прилага схема за кодиране, която обхваща дванадесет теми:

 • Общи данни за договорите
 • Наименования на длъжностите
 • социални осигуровки и пенсии
 • Обучение
 • Трудови договори
 • заболяване и инвалидност
 • Здравна и медицинска помощ
 • Споразумения за баланс между професионалния и личния живот
 • Въпроси за равенството между половете
 • Заплати
 • Работно време
 • Обхват

За всяка тема съответният текст се идентифицира и съхранява в базата данни за колективни трудови договори в процес, известен като "анотация на текст".
Схемата за кодиране на дванадесетте теми се състои от 749 променливи.
Получената схема, както и пълният текст, се публикуват на националните уебсайтове на WageIndicator на оригиналния език.
Схемата за кодиране е достъпна и на английски език.
Инструментът дава възможност за сравнение между договорите в рамките на държавите и между тях.

За какво може да се използва базата данни?

Споделете съдържанието на колективните трудови договори чрез публикуване онлайн на текстове и кодирани схеми, като предоставите възможност на работодателите и служителите да прочетат пълните текстове и да разберат разпоредбите
Извършете проучване, като сравните разпоредбите между компании, сектори и държави
Проверете съответствието на колективните трудови договори с националното трудово законодателство или вижте дали те подобряват закона
Сравнете колективно договорените заплати с минималните заплати
Обучете преговарящите относно анализа и прилагането на колективните трудови договори
Намерете най-добрите практики и създайте примерни колективни трудови договори

Изпратете колективните си трудови договори до нашия офис

Електронна поща: office@WageIndicator.org
Повече информация за База данни за колективни трудови договори

loading...
Loading...