Обезщетение при трудова злополука

This page was last updated on: 2021-09-01

Инвалидност / трудова злополука

Работниците са задължително осигурени за трудова злополука и професионална болест във фонд  "Трудова злополука и професионална болест". Фондът  включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност (поради общо заболяване), временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест.

Обезщетенията за трудови злополуки са осигурени по реда на Кодекса за социално осигуряване. Не се изисква минимален трудов стаж  за признаване на трудова злополука и професионална болест.

Обезщетението  е 90% от доходите на осигуреното лице и се изплаща от първия ден на неработоспособността до пълно възстановяване или доказване на трайна нетрудоспособност. В болничният лист се посочва видът на неработоспособност, необходимостта от и вида на лечението и продължителността на отпуска. Оценка за степента на загуба на работоспособност се прави от медицинските експертни комисии към Министерство на здравеопазването.

Осигурените лица,  загубили 50% или повече от работоспособността си поради  трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност, независимо от продължителността на  осигурителния си стаж. 

 

Месечната пенсия по инвалидност е в размер между 30-40% от доходите на осигуреното лице и в зависимост от  загубата на трудоспособност (между 50-90% и повече). Минималната пенсия за инвалидност е 100-125% от минималната пенсия за старост според загубата на работоспособност. Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука не може да бъде по-малък от размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

В случай на смърт на работник, наследствената пенсия се определя като процент от личната пенсия на починалото осигурено лице, както следва: 50% при един наследник; 75% при двама наследници; и 100% при трима и повече наследници. Наследствена пенсия се предоставя като обща сума за всички лица, които имат право (съпруг, деца, родители) и се разделя по равно между тях.  Минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 75 на сто от минималния размер.

източници: § 18, 65 и 78-81 от Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2018 г.; www.nssi.bg/en/faqs/faqs-3; http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/817-povn; https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1103&langId=en&intPageId=4436 

loading...
Loading...