Обезщетение при безработица

This page was last updated on: 2021-09-01

Обезщетение при безработица

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внасяни осигурителни вноски във фонд "Безработица" в продължение на най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта; не са добили право на пенсия за старост или професионална пенсия за ранно пенсиониране;  не са наети на работа. Обезщетения за безработица се изплащат от 4 до 12 месеца, в зависимост от продължителността  на общия осигурителен стаж на лицето, както следва:

  • обезщетения за безработица в продължение на 4 месеца се изплащат  за период до 3 години осигурителен стаж;
  • обезщетения за безработица в продължение на  6 месеца за 3 до 6 години осигурителен стаж;
  • обезщетения за безработица в продължение на 8 месеца за 6 до 9 години осигурителен стаж;
  • обезщетения за безработица в продължение на 10 месеца за 9 до 12 години осигурителен стаж; и
  • обезщетения за безработица за 12 месеца за повече от 12 години осигурителен стаж.

Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание, с тяхно съгласие, или поради неправомерно поведение, получават минималния размер на обезщетението за безработица за период от 4 месеца.

Лице, останало без работа в рамките на три години от предишно право на обезщетение за безработица, получава  обезщетение в продължение най-много на 4 месеца. 

Дневното обезщетение за безработица е 60% от средните доходи на осигуреното лице през последните 24 месеца. Обезщетението за безработица не може да бъде по-ниско от фиксираната минимална сума. Минималният размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и е 9 лв. на ден за 2018 г. Максималното обезщетение на ден е 74,29 лева през 2018 година.

По време на COVID 19 българското правителство стартира програма за субсидиране на заплатите 60/40, за да избегне съкращенията на работници. Програмата позволява на българските власти да финансират 60% от разходите за заплати, включително осигурителните вноски. Програмата беше удължавана два пъти, последно до 31 декември 2020 г.

източници: §54A-H на Кодекса за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2018 г.; www.nssi.bg/en/faqs/faqs-2http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-poksohttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1103&langId=en 

loading...
Loading...