Сексуален тормоз

This page was last updated on: 2021-09-01

Сексуален тормоз

Законът за защита от дискриминацията дефинира понятията  тормоз и сексуален тормоз. Тормоз е всяко нежелано поведение  на основа на признаците по чл. 4  от закона, изразено физически, словесно или по друг начин и имащо за цел  накърняване на достойнството на лицето или създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.  Сексуален тормоз е всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда, отношение или действие  и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

Тормозът и сексуалният тормоз се смятат за форма на дискриминация. Всички видове дискриминация (включително сексуален тормоз) са забранени по закон. При получаване на жалба за дискриминация, включително сексуален тормоз, работодателят трябва  незабавно да започне разследване, да вземе мерки за спиране на тормоза и да наложи дисциплинарни наказания на извършителя. Ако работодателят не изпълни това задължение, той носи отговорност съгласно закона за актове на дискриминация. Работодателят в сътрудничество със синдикатите може да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.

Комисията за защита от дискриминация може да обяви наличието на дискриминационни практики (включително сексуален тормоз), идентифициране на извършителя, да определи вида и размера на наложената санкцията, да прилага принудителни административни мерки и да даде задължителни указания на ответника.

Комисията може да предприеме принудителни административни мерки, по своя собствена инициатива или по предложение на синдикални организации: да даде задължително предписание на работодателя и длъжностните лица за отстраняване на нарушение на законите за предотвратяване на дискриминацията и да спре изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодателя/длъжностни лица, които могат да доведат до дискриминация. Административно-наказателната санкция за извършителите е 250-2000 лв (125-1000 евро), ако не подлежи на по-тежко наказание. Санкцията може да се удвои в случай на повторение на нарушенията.

източници: § 17, 76-81 и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита срещу дискриминацията 2003, последно изменен през 2016 г.

loading...
Loading...