България заема добра позиция по пътя на равностойното заплащане на мъжете и жените

Все още няма групи от професии с разлика в заплащането между половете в полза на мъжете в България, по-скоро има няколко големи групи с никаква или само малка разлика в заплащането на мъжете и жените. Това са приложни специалисти, занимаващи се с право, социални дейности, култура и техници без разлика в заплатите на мъжете и жените.  Следват работници в селското, горското и рибното стопанство с разлика от само 1% в заплащането, плътно следвани от мениджърите в администрацията, производството, търговията и специализираните услуги с малка разлика в заплащането между половете от 3%.

В България най-високата разлика в заплащането има при стопански и административни специалисти с 29% по-висока средна заплата за мъжете. Тази група е тясно следвана от операторите на стационарни машини и съоръжения, както и хората, които сглобяват елементи - с 27% и приложните специалисти в природните и техническите науки, където разликата в полза на мъжете е все още 25%.

Следователно може да се каже, че картината за България е доста разнообразна: някои професионални групи са без или с много малка разлика в заплащането между половете, докато други професии имат по-голяма разлика, която е в съответствие с общия модел на ЕС, който облагодетелства мъжете над жените ..

Средно за страната предоставените данни от Евростат показват разлика в заплащането от 13,5 %. Като се има предвид малката разлика в заплащането между половете в няколко големи професионални групи се предполага, че целенасоченото усилие,  отправено към определени сектори може да направи много, за да премахне все още съществуващата разлика в заплащането между половете, които са определени като необосновани разлики  при заплащане за равен труд с еднаква стойност.

От къде идва тази разлика в заплащането на мъжете и жените?

Разликата в заплащането между половете се определя като неравно заплащане за труд с еднаква стойност, който се извършва с еднакви умения и квалификации. Тази разлика в заплащането е резултат от сегрегационни нагласи и практики между половете. Тези нагласи и практики засилват съществуващите възможности за неравномерното развитие на мъжете и жените, както и неоправдано възнаграждение в рамките на професионалните групи и професии. Има се  предвид, че разликите в заплащането между половете, описана по-долу,  се отнася само за анализираните професии.

Разликата в заплащането между половете в големи професионални групи в България

Професия Мъже Жени Тотал Разлика в заплащането между половете
  Средна брутна заплата (€ / час) Средна брутна заплата (€ / час) Средна брутна заплата (€ / час) % разлика
Администратори, производители, мениджъри в търговията и специализираните услуги. 3.02 2.92 2.97 3%
Научни работници и инженери 2.84 2.14 2.49 25%
Приложни специалисти, занимаващи се с право, социални дейности, култура и техници 2.44 2.45 2.45 0%
Приложни специалисти в бизнеса и администрацията 2.84 2.01 2.43 29%
Служители в областта на информацията, комуникационни техници, чиновници и служители, които боравят с данни 2.25 1.84 2.04 18%
Счетоводители 2.03 1.78 1.91 13%
Пазарно ориентирани и добре обучени работници в областта на земеделието 1.01 0.9 0.95 11%
Операторите на стационарни машини и съоръжения, както и хората, които сглобяват елементи 1.89 1.37 1.63 27%
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1.22 1.22 1.22 1%

Източник: EU SILC 2013 Dataset

Разликата в заплащането между половете се изчислява чрез сравнение на специфичните за половете средни брутни заплати и разделянето на получилата се разлика на средната брутна заплата при мъжете. Всички групи професии в таблицата съдържат поне 10 мнения на интервюирани представители и на двата пола

Какво е проектът, изследващ разликата в заплащането между половете?

Използвайки иновативни средства за борба с разликата в заплащането между половете (януари 2015 - декември 2016), WITA GPG цели да внесе своя принос в намаляването на голямата и устойчива разлика в заплащането на жените и мъжете. Това става възможно благодарение  на програмата PROGRESS на Европейската комисия, осигурила безвъзмездни средства за дейности № 4000004929. Една от тях е сравняване на заплатите при мъжете и жените на нивото на професионалните групи и предоставянето им за публикуване в националните уебсайтове, проучващи заплатите, на всички 28 страни членки на ЕС и Турция, както и разпространяването им под формата на пресрилийси.

Повече информация за проекта на WITA 

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Повече информация за разликата в заплащането между половете в България на сайта moiatazaplata.org

http://www.moiatazaplata.org/home/zaplata/ravnopostaveno-zaplaschane

loading...
Loading...