Най-подходящите клаузи от Колективните споразумения в помощ на уязвимите работници в ЕС - 21-11-2016

На нестабилните европейски пазари на труда, където гъвкавостта има високо търсене, трябва да се отдели специално внимание на най-уязвимите работници на нестабилни работни места. Това е основната препоръка след експертна среща в Амстердамския университет, който стартира 2-годишен проект, фокусиращ се върху разликите в заплащането между половете в ЕС и новаторските средства за намаляване на тези разлики.

Уязвимите работници в повечето случаи са жени и/или принадлежат към етнически малцинства и групи от мигранти, заключиха експертите. Тези групи нямат перспективи в кариерно отношение, сигурност на работното място и достъпни договорености за грижи за деца. Много от тях намират временна работа само чрез агенции за заетостта и изборът им е ограничен до нискоквалифицирана работа в сферата на търговията на дребно и по-точно почистване и грижи за възрастни хора и деца. Техните заплати са едни от най-ниските. Натовареният работен график не им позволява напълно да възстановят силите си, а време за обучение след работа липсва. Освен това те се сблъскват със структурни разлики в заплащането, които допринасят за усложняването на тяхното тежко положение. Според експертите разликата в заплащането не се ограничава до разликата между мъже и жени, а е типична за всички, които са обезправени на работното си място.

Вторичните условия на заетост също разкриват разлика между половете

Част от изследването, проведено от екипа по проекта, се състоя в извършването на безпрецедентен анализ въз основа на данните от проучването относно вторичните условия на заетост. Данните бяха събрани с помощта на дългосрочно онлайн проучване, извършено от Фондацията WageIndicator чрез нейните национални уебсайтове във всички държавни-членки на ЕС, които взеха участие. Събраните данни позволиха да се извърши задълбочен анализ на теми, като фирмени помощи, обезщетения, възнаграждения, компенсации, улеснено участие в схеми за грижа на деца и пенсионни схеми, и други подобни. Фокусът на този анализ беше върху пола, т.е. установените националните разлики в заплащането между половете отразени ли са във вторичните условия на заетост, доминиращи в държавата? Общият резултат показа, че вторичните условия до голяма степен отразяват разликите в заплащането между половете на всеки пазар на труда. Същевременно има няколко изключения от това правило, а именно Словения и Полша, където жените през последните десетилетия догонват своите колеги мъже по отношение на тези допълнителни източници на приходи, както парични, така и други.

Най-добрите практики от компаниите в различни държави

Едно от решенията, установени от експертите, се заключава в договорките на профсъюзите в Европа за замяна на клаузи от Колективните споразумения, които те сключват с работодателите. Подобно кръстосано прилагане на най-добрите практики може да подобри ефективността на тяхната работа в защита по-конкретно на тези най-уязвими групи. Една такава забележителна добра практика е включването във всяко Колективно споразумение на клауза за проследяване на въвеждането на конкретни мерки в договори, заплащане, повишаване, информация, сертификация на работата и съвместната отговорност на грижата за деца. Изготвянето на план за проследяване на въвеждането на подобни клаузи, съвместно наблюдавано от профсъюза и отдела за човешки ресурси на компанията, е вече доказана най-добра практика в някои сектори. Окончателният доклад на проекта за разлика в заплащането между половете включва списък с още клаузи за най-добри практики от държави-членки на ЕС.

База от данни за улесняване заимстването на най-добри практики

WageIndicator, участник в проекта за разлика в заплащането между половете, от който основните резултати са представени тук, през последните няколко години създаде и усъвършенства база от данни за Колективни споразумения. Понастоящем тя съдържа анотирани, т.е. леснодостъпни клаузи от около 700 Колективни споразумения и голямо разнообразие от сектори и държави. Базата от данни е безплатна и може да се открие на националните уебсайтове, ето защо договарящите се страни, както в лицето на организациите на работодателите, така и в лицето на организациите на служителите, могат лесно да направят справка. В нея могат да бъдат открити клаузите и най-добрите практики, както е посочено по-горе. Политиката на WageIndicator е да продължи разширяването, обогатяването и детайлизирането на тази база от данни с Колективни споразумения за безплатно ползване от всички заинтересовани страни. WageIndicator приканва всички заинтересовани страни да се възползват от споразуменията, включени в базата от данни.

Експертните групи включват Амстердамския университет, Wageindicator, Холандската конфедерация на профсъюзите (Dutch Confederation of Trade Unions, FNV), CCOO Servicos Испания, MSZOZ Унгария.

Връзка към пример за най-добри клаузи в Колективните споразумения, с фокус върху жените, разликата в заплащането между половете и договорености за грижи.

Какво е проектът, изследващ разликата в заплащането между половете?

Използвайки иновативни средства за борба с разликата в заплащането между половете (януари 2015 - декември 2016), WITA GPG цели да внесе своя принос в намаляването на голямата и устойчива разлика в заплащането на жените и мъжете. Това става възможно благодарение на програмата PROGRESS на Европейската комисия, осигурила безвъзмездни средства за дейности № 4000004929. Една от тях е сравняване на заплатите при мъжете и жените на нивото на професионалните групи и предоставянето им за публикуване в националните уебсайтове, проучващи заплатите, на всички 28 страни членки на ЕС и Турция, както и разпространяването им под формата на пресрилийси.

Повече информация за проекта на WITA

Повече информация за разликата в заплащането между половете в България на сайта moiatazaplata.org

loading...
Loading...