Pravedno Postupanje

This page was last updated on: 2021-09-13

Jednakost plaće

Zakonom o radu i Zakonom o ravnopravnosti spolova jamči se jednakost plaće za jednak rad i rad jednake vrijednosti.

Jednake plaće isplaćuju se za jednak rad i rad jednake vrijednosti neovisno o spolu. Smatra se da radnici različitog spola obavljaju jednak rad i rad jednake vrijednosti ako obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju; ako je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi radu koji obavlja druga; ako je rad koji jedna od njih obavlja jednake vrijednosti kao rad koji obavlja druga, uzimajući u obzir kriterije kao što su stručna sprema, vještine, odgovornost, uvjeti u kojima se rad obavlja te je li rad fizičke naravi.

Izvor: članak 91. Zakona o radu iz 2014. (Službeni glasnik br. 93/2014, posljednji put izmijenjen službenim glasnikom br. 127/2017); §13(1)(4) Zakon o jednakosti spolova (Narodne novine br. 112/2012)

Nediskriminacija

Jednakost je zajamčena Ustavom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova.

U skladu s člankom 14. Ustava, "Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki". Članak 17(1) Ustava propisuje određene situacije u kojima je moguće ograničiti prava i slobode koje su inače zajamčene Ustavom (npr. u slučaju rata ili jasne i postojeće prijetnje nezavisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, kao i u slučaju bilo koje prirodne katastrofe). Ipak, Ustav propisuje da opseg tih ograničenja mora biti proporcionalan prirodi prijetnje te ne smije dovesti do nejednakosti građana na temelju njihove rase, boje kože, spola, jezika, vjeroispovijesti te državnog ili društvenog porijekla.

Zakona o suzbijanju diskriminacije zabranjuje diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Diskriminacijom se smatra stavljanje osobe u nepovoljniji položaj na temelju razloga za diskriminaciju. Zakon uključuje podroban popis 21 osnove za diskriminaciju te zabranjuje diskriminaciju po tim osnovama.

Zakon o ravnopravnosti spolova zabranjuje diskriminaciju na osnovi spola i stvara jednake mogućnosti za žene i muškarce. Diskriminacija na temelju spola označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života.

Po odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kvota zapošljavanja osoba s invaliditetom je postavljena na 3% ukupnog broja osoba koje zapošljava poslodavac, neovisno o aktivnosti kojom se poslodavac bavi.

Izvor: članak 14. i 17. Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010); članci 1.-2. Zakona o suzbijanju diskriminacije (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 112/2012); članci 5.-7. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/2008) 

Jednako postupanje prema ženama na poslu

Jednako postupanje prema ženama na poslu jamči se Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o radu.

Radnica se može zaposliti na istim poslovima kao i muškarci. Poslodavcima je zabranjeno uspostavljanje takvih uvjeta, nakon zapošljavanja, koji stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola. Diskriminacija na temelju spola na području zapošljavanja i rada zabranjena je u javnom i privatnom sektoru.

U skladu s odredbama Ustava, svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Izvor: članak 55. Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010); članak 6. stavak 1. i članak 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 112/2012); članci 3. i 9. Zakona o radu iz 2014. (Službeni glasnik br. 93/2014, posljednji put izmijenjen službenim glasnikom br. 127/2017)

Zakoni

  • Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014) / Labour Code 2014 (Official Gazette No. 93/2014)
  • Zakona o suzbijanju diskriminacije (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 112/2012) / Anti-Discrimination Act (last amended by Official Gazette No. 112/2012)
  • Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/2008) / Gender Equality Act (Official Gazette No. 82/2008)
  • Kaznenog zakona (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 61/2015) / Criminal Code (last amended by Official Gazette No. 61/2015)
  • Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010) / Constitution of the Republic Of Croatia (last amended by Official Gazette No. 76/2010)
loading...
Loading...